Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu (Word Stress of Arabic as a Foreign Language Amongst Malay Speakers)

Kaseh Abu-bakar, Muhammad Faiz Abdullah

Abstract


Tekanan (al-nabr) adalah sejenis fitur fonologi suprasegmental ataupun prosodik. Ia merupakan ciri atau sifat bunyi yang menindihi sesuatu fonem. Kajian tentang penguasaan tekanan perkataan Arab oleh mereka yang bukan penutur jati masih sedikit. Kajian ini menganalisis tekanan perkataan empat suku kata dalam kalangan bukan penutur jati bahasa Arab, dan seterusnya membandingkannya dengan aturan yang dikemukakan oleh sarjana linguistik bahasa Arab. Peserta kajian terdiri daripada lima orang pelajar tahun akhir Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).  Sebanyak tiga perkataan jenis empat suku kata dari setiap pola perkataan \KVK\KV\KVV\KV\, \KVK\KV\KVK\KVK\, \KVK\KV\KV\KV\, \KVK\KV\KVV\KVK\, \KV\KVV\KV\KVK\ dan \KVK\KV\KV\KVK\ telah dipilih sebagai instrumen kajian. Rakaman audio ini dianalisis menggunakan perisian Praat, bagi memperolehi bacaan nilai intensiti (dB) untuk mengenal pasti tekanan. Data kekerapan tekanan sesuatu suku kata untuk setiap pola perkataan yang dikaji dilaporkan dalam bentuk peratusan. Hasil kajian mendapati peserta kajian cenderung memperlihatkan tekanan utama pada suku kata kedua pada pola perkataan \KV\KVV\KV\KVK\, \KVK\KV\KV\KVK\ dan \KVK\KV\KV\KV\, manakala pada suku kata ketiga pada pola perkataan \KVK\KV\KVK\KVK\. Walau bagaimanapun kecenderungan kedudukan tekanan utama bagi pola perkataan \KV\KVV\KV\KVK\ dan \KVK\KV\KVV\KV\ sukar untuk dikenal pasti. Berdasarkan analisis tekanan utama yang diperolehi, peserta kajian didapati dapat menguasai aturan tekanan utama yang dikemukakan oleh sarjana linguistik bahasa Arab dengan mudah pada pola perkataan \KV\KVV\KV\KVK\, \KVK\KV\KV\KVK\, \KVK\KV\KV\KV\ dan \KVK\KV\KVK\KVK\, namun sukar untuk menguasai tekanan utama pada baki dua lagi pola perkataan. Justeru, tumpuan terhadap aspek tekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab perlu lebih dititik beratkan dan penyelidikan berkaitannya juga perlu diperluaskan dengan melibatkan bilangan peserta yang lebih besar agar gambaran yang lebih jelas dapat diperolehi.

  

ABSTRACT

 

Stress (al-nabr) is a type of suprasegmental or prosodic phonological feature. It is one of the characteristics or attributes of sound that overlaps certain phonemes. Studies investigating the acquisition of Arabic word stress among non-natives are scarce. Therefore, this study is aimed at observing the stressed pronunciation phenomenon of four-syllable words among non-native speakers of Arabic, and further compare this particular phenomenon with the rules proposed by Arabic linguistic scholars. The subjects were five final year undergraduate students of the Department of Arabic Studies and Islamic Civilisation, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).  Six four-syllable word patterns \CVC\CV\CVV\CV\, \CVC\CV\CVC\CVC\, \CVC\CV\CV\CV\, \CVC\CV\CVV\CVC\, \CV\CVV\CV\KVK\ and \CVC\CV\CV\CVC\ were chosen as the stimuli. Three words were chosen to represent each word pattern; hence altogether a total of 18 words were tested. These audio recordings were analysed using the Praat software to obtain the readings of intensity value (dB), thus identifying the stress. The stress frequency data for each word pattern are reported in the form of percentages. The research outcome shows that the participants tended to give a primary stress on the antepenultimate syllable of each of the \CV\CVV\CV\CVC\, \CVC\CV\CV\CVC\ and \CVC\CV\CV\CV\ word patterns, and on the penultimate syllable of the word pattern \CVC\CV\CVC\CVC\. The tendency of the primary stress for the \CV\CVV\CV\CVC\ and \CVC\CV\CVV\CV\ word patterns is difficult to identify. Based on the analysis of the primary stress, the participants easily conformed to the rules of the main stress as suggested by Arabic linguists for the \CV\CVV\CV\CVC\, \CVC\CV\CV\CVC\, \CVC\CV\CV\CV\ and \CVC\CV\CVC\CVC\ word patterns, but the same cannot be said for the remaining two words patterns. Therefore, focusing on aspects of word stress in teaching and learning Arabic needs to be further emphasized. Future research could also include a larger population of participants in order to obtain better insights.

 


Keywords


Arabic language; phonetics; phonology; word stress; language acquisition (Bahasa Arab; fonetik; fonologi; tekanan perkataan; penguasaan bahasa)

Full Text:

PDF

References


cAbd al-Jalil, cAbd al-Qadir. (2012). al-Tanawwucat al-Lughawiyyah. Amman: Dar Safa’ li al-Nashr wa al-Tawzic.

cAbd al-Tawwab, Ramadan. (1997). al-Tatawwur al-Lughawi Mazahiruh wa cIlaluh wa Qawaninuh. Kaherah: Maktabah al-Khanaji.

Al-Rajeh, Nabil. (2011). Digital processing of stress in Standard Arabic. Journal of King Saud University – Languages and Translation. Vol. 23, 65-68.

Adam, Muhammad Kabir. (2013). Dirasat Nazariyyat Tatbiqiyyat li Zahirat al-Nabr fi al-Qira’ah al-Quraniyyah al-Mujawwadah. Tesis Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

cAdil al-Shaikh cAbd Allah. (2004). Muqaddimah fi cIlm al-Aswat. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Anis, Ibrahim. (1992). al-Aswat al-Lughawiyyah. Kaherah: Maktabah al-Nahdah.

Bishr, Kamal. (2000). cIlm al-Aswat. Kaherah: Dar Gharib.

Boersma, P. & Weenink, D. (2015). Praat: Doing Phonetics by Computer [Software]. Diakses pada Mac 22, 2015 dari http://www.praat.org

de Jong, K. & Zawaydeh, B.A. (1999) Duration, and intonation in Arabic word-level prosody. Journal of Phonetics. Vol. 27, 3-22.

de Jong, K. & Zawaydeh, B.A. (2002) Comparing stress, lexical focus, and segmental focus: patterns of variation in Arabic vowel duration. Journal of Phonetics. Vol. 30, 53-75.

Fleisch, H. (1996). al-cArabiyyah al-Fusha: . Nahw Bina’i Lughawiyy Jadid, terjemahan Abd Sobur Syahin. Beirut: Dar al-Masyriq

Gordon, M. & Nafi, Latifa. (2012). Acoustic Correlates of Stress and Pitch in Tashlhyt Berber. Journal of Phonetics. Vol. 40, 706-724.

Kamarulzaman Abd. Ghani & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2000). Pengaruh bahasa Melayu ke atas penguasaan sebutan bahasa Arab dan kemahiran tilawah al-Quran. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (SARI). Vol. 18, 67-79.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 1996. Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan Islam KPM.

al-Khalifi, cAbd al-Rahim. (1999). al-Mustalah al-Sawty fi Kitab Ibn Jinni. Rabat: Jamicah Muhammad al-Khamis.

al-Khuli, Muhammad cAli. (2000). Madkhal ila cIlm al-Lughah. Amman: Dar al-Falah

Lui, C., Jin, S.H. & Chen, C.T. (2014). Durations of American English vowels by native and non-native speakers: Acoustic analyses and perceptual effects. Language and Speech Journal. Vol. 57(2), 238-253.

Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah & Yap Ngee Thai. (2016). Penguasaan pelajar Melayu terhadap tekanan suara menyebut perkataan Arab dari sudut intensiti. Jurnal Kemanusiaan. Vol. 25, 110-123.

Nur al-Din, cIsam. (1992). cIlm Wazaif al-Aswat al-Lughawiyyat: al-Funulujiyya. Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani.

Qaddur, Ahmad Muhammad. (1996). Mabadi’ al-Lisaniyyat. Beirut: Dar al-Fikr.

Roshidah Hassan. (2015). Analisis penggunaan bunyi vokal bahasa Perancis oleh pelajar Melayu. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 15(3), 99-120.

Suomi, K. & Ylitalo, R. (2004). On Durational Correlates of Word Stress in Finnish. Journal of Phonetics. Vol. 32, 35-63

Tamam, Hasan. (1986). Manahij al-Bahth fi al-Lughah. Casablanca: Dar al-Thaqafah.

cUmar, Ahmad Mukhtar. (1997). Dirasat al-Sawt al-Lughawyy. Kaherah: cAlam al-Kutub.

Wright, W. (1971). A Grammar of the Arabic Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Zawawi Ismail. (2007). Penilaian Kurikulum Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Komunikasi Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Tesis Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2018-1801-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021