Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah (The Use of Malaysia Sign Language in Al-Fatiha Translation)

Syar Meeze Mohd Rashid, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Noraidah Sahari @ Ashaari

Abstract


Bahasa isyarat merupakan suatu bentuk komunikasi yang digunakan oleh golongan kurang upaya pendengaran (GKUP) kerana penggunaan bahasa isyarat memudahkan komunikasi golongan kurang upaya pendengaran  dan memberi peluang kepada GKUP untuk meluahkan rasa, pendapat, idea, perasaan dan sebagainya. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM), menurut Lim (2006) merupakan bahasa utama untuk orang kurang upaya pendengaran di Malaysia. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan BIM dalam terjemahan maksud surah Al-Fatihah. Kajian ini melibatkan 10 orang golongan  kurang upaya pendengaran (GKUP) yang berkemahiran dalam mengaplikasikan BIM dalam terjemahan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dijadikan sebagai satu surah pilihan dalam kajian ini kerana surah  ini merupakan ummul kitab atau ibu dalam Al-Quran. Kajian ini dijalankan secara temu bual separa struktur dengan 10 orang kurang upaya pendengaran. Dapatan kajian menunjukkan terdapat dua persepsi GKUP terhadap kepentingan BIM dalam terjemahan Surah Al-Fatihah  iaitu BIM dapat memberi kefahaman kepada  golongan kurang upaya pendengaran   terhadap terjemahan  maksud Surah Al-Fatihah.  Selain itu, BIM  dapat memberi penghayatan kepada GKUP terhadap terjemahan maksud surah Al-Fatihah. Oleh itu, kepentingan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan BIM amat membantu GKUP perlu mempelajari Al-Quran kerana ia memberi impak yang besar dalam pemahaman dan penghayatan terhadap isi kandungan Al-Quran.

 

Kata kunci: Bahasa Isyarat Malaysia (BIM); Surah Al-Fatihah; golongan kurang upaya pendengaran; persepsi; kefahaman dan penghayatan

 

ABSTRACT

 

Sign language is a form of communication used by the hearing impaired (GKUP) because the use of sign language facilitates the communication of hearing impaired people and gives them  an opportunity to express their feelings, opinions, ideas, feelings and so forth. The Malaysian Sign Language (BIM), according to Lim (2006) is the main language for hearing impaired people in Malaysia. The present study, therefore, aims to identify the use of BIM in the translation of surah Al-Fatihah. This study involves 10 people with hearing impairment  who are skillfull in applying BIM in the translation of surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah is chosen for this study because this Surah is the first Surah in the Quran. This study was conducted through semi-structured interviews and the findings show that there are two perceptions held by people with hearing impairment on the importance of BIM in Surah Al-Fatihah translation. Firstly, BIM is able to provide understanding on the translated meaning of the Surah Al-Fatihah  to the hearing impaired person. Secondly, the use of BIM has enabled the hearing impaired people to appreciate the translated surah al-Fatihah. Therefore, it is proven that the use of BIM has a great impact on the learning of Quran among the hearing impaired people.

Keywords: Malaysian Sign Language; Surah Al-Fatihah; people with hearing impairment; perception; understanding and appreciation 


Full Text:

PDF

References


Abdullah Yusoff & Che Rabiaah Mohamed. (2009). Memartabatkan Bahasa Orang Kurang Upaya Pendengaran. Deaf Empowerment Through Sign Language Research. Vol. 1, 73-98.

Barclay, D.A., Rider, M. A. & Dombo, E. A. (2013). Spiritually, Religion and Mental Health among Deaf and Hard of Hearing People: A Review of the Literature. Journal of the American Deafness & Rehabilitation Association (JADARA). Vol. 46(1), 1-20.

Clain, M. R. (2009). The role of of spirituality/ religiosity in the lives of people who are hearing impaired. Unpublished master disertation, California State University, Long Beach, United States of America.

Cooper, Sheryl, B., Jody, H., Cripps & Joel, I. (2013). Service-learning in Deaf Studies: Impact on the Development of Altruistic Behaviors and Social Justice Concern. American Annals of the Deaf. Vol. 157(5), 413-427.

Faridah Ibrahim, Tika Nuraeni, Fauziah Ahmad, Kee., C.P. & Normah Mustaffa. (2012). Bahasa Komunikasi Visual dan Pengantaraan Produk: Satu Analisis Semiotik. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol.

(1), 257-273.

Hamdi Ishak. (2010). Isu Pengajaran Pendidikan Islam kepada Kanak – Kanak Bermasalah Pendengaran. Prosedings First Annual Inclusive Education Practices Conference UKM. 131-141.

Imam Gunawan & Anggar Retno Palupi (2010). Taksonomi Bloom-revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Penilaian. Premiere Educandum. Vol. 2(2), 98-117.

Juwairiah Hassan. (2009). Pelaksanaan dakwah kepada orang pekak di Terengganu. Disertasi Ijazah Sarjana yang tidak diterbitkan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Malaysia.

Lieberman, A. M., Borovsky, A., Hatrak, M. & Mayberry, R. I. (2014). Real-time processing of asl signs: effects of linguistic experience and profiency. BUCLD 38 Proceedings University of California. 23-26.

Lim, L. (2006). Understanding Deaf Culture Malaysian Perspectives. Kuala Lumpur: Majudiriy Foundation for the Deaf.

Loughran, S. (2013). Cultural Identity, Deafness and Sign Language: A Postcolonial Approach. LUX: A Journal of Transdisiciplinary Writing and Research Form Claremont Graduate University. Vol. 2(1), 1-8.

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). (2008). Perbendaharaan al-Quran. Selangor: Pramaju Sdn. Bhd.

Miles, M. (2007). Islam, Disability and Deafness: a Modern and Historical Bibliography, With Introduction and Annotation. Georgetown University. 1-53.

Mohd Huzairi Awang, Hajaratul Bahti Zakaria, Bani Hidayat Mohd Shafie, Nor Hayati Fatmi Talib & Nabiroh Kassim. (2010). Persepsi pelajar bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran fardhu ain: Cabaran terhadap guru. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education: Join Conference UPI & UPSI. 240-250.

Mohamed Sazali Shaari. (2004). Budaya orang kurang upaya pendengaran. Kertas persidangan keluarga kurang upaya pendengaran bahagia. Hotel Crown Princess. Kuala Lumpur. 13 Ogos.

Muhammad Sayuti Sabdan. (2014). Penilaian penggunaan kaedah Fakih berasaskan teknologi dan gaya pembelajaran visual bagi murid bermasalah pendengaran. Disertasi Sarjana yang tidak diterbitkan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nafiseh Alaghehband Ghadim, Nazean Jomhari, Norlidah Alias, Syar Meeze Mohd Rashid & Mohd Yakub Mohd Yusoff. (2013). Mother`s Perspective Toward Al-quran Education Forhearing Impaired Children in Malaysia. The Malaysia Online Journal of Education Technology. Vol. 1(4), 26-31.

Nor `Aziah Mohd Daud. (2012). Kaedah Mudah Pelajari Al-quran Bagi Oku: Fakih Al-quran Hadiah Buat Golongan Istimewa. Kuala Lumpur. Centre of Quranic Research, Universiti Malaya.

Nor `Aziah Mohd Daud, Nazean Jomhari, & Nur Izzaidahet. (2012). FAKIH. A Method to Teach Deaf People Reading Quran. International Journal on Islamic Application in Computer Science and Technolgy. Vol. 2(2), 8-15

Siti Muhibah Nor. (2010). Kesukaran pemahaman murid-murid bermasalah pendengaran terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Prosedings First Annual Inclusive Education Practices Conference. 122-130.

Syar Meeze Mohd Rashid. (2015). Reka bentuk kurikulum bahasa isyarat Malaysia (BIM) untuk golongan pekak bagi perkara asas fardhu ain (PAFA). Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan, Institut Pengajian Siswazah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tijsseling. C. & Tellings. A. (2009). The Christian`s Duty Toward the Deaf : Differing Christian Views on Deaf Schooling and Education in 19th Century Dutch Society. American Annals of the Deaf. Vol. 154(1), 36-49.

Watson & Hill. (2003). Dictionary of Media and Communication Studies. London: Arnold.

Wilbur, R.B. (2013). Changing How We Think About Sign Language, Geesture, and Agreeement. Sign Language and Linguistic. Vol. 16(2), 221 -258.

William, C.S.J. (2005). Sign Language Structure: an Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. Vol. 10(1), 1-37.

Woolfolk, A. H (2008). Education Pcychology (10th edition). New York Boston: Allyn & Bacon.

Zakarna. N, Samreen. S, Eldin. R. S. & Jasim. N. F. (2013). First International Forum for the Deaf Muslims: Deaf Muslims Organization. Dohar Qatar: the Qatar Centre of Social Culture for the Deaf.

Zulkifli Md Ali. (2010). Kesan Bahasa Isyarat Malaysia Dalam Penggunaan Kod Tangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Bermasalah Pendengaran. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM. 1(4), 109-121.
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2017-1704-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021