Penghuraian Strategi Wacana Teks Ucapan Belanjawan 2019 (An Interpretation of Discourse Strategies in The 2019 Budget Speech)

Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar

Abstract


Strategi wacana diperkirakan sebagai usaha yang strategik bagi mencapai kebolehsampaian dan kebolehfahaman dalam sesuatu proses komunikasi. Hal ini demikian kerana, setiap wacana yang dibina mengandungi intipati yang berbeza, melalui cara yang berbeza dan untuk khalayak sasaran yang berbeza. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menghuraikan strategi wacana yang digunakan oleh pewacana untuk membentangkan teks ucapan Belanjawan 2019. Untuk itu, kerangka teoritikal analisis wacana kritis terokaan Fairclough (1995, 2007, 2013) telah digunakan. Analisis terhadap strategi wacana teks ucapan Belanjawan 2019 tertumpu kepada dua unsur binaan amalan wacana, iaitu unsur intertekstuali dan unsur interdiskursiviti. Hasil kajian mendapati bahawa pembinaan intertekstualiti telah melibatkan tiga unsur intertekstualiti seperti representasi wacana, metawacana dan praandaian. Penggunaan ketiga-tiga unsur intertekstualiti ini telah menunjukkan bahawa wacana belanjawan yang dihasilkan bersifat telus, tidak kontroversi dan tidak mengelirukan masyarakat. Bagi unsur interdiskursiviti pula, pewacana telah menggembleng empat jenis wacana lain seperti ekspositori, eksplanatori, argumentatif dan ekspresif. Gemblengan keempat-empat unsur interdiskursiviti ini telah mempamerkan variasi penyampaian sesuatu informasi dalam teks ucapan Belanjawan 2019. Kesimpulannya, pengenalpastian dan penghuraian terhadap strategi wacana teks ucapan Belanjawan 2019 telah menunjukkan bahawa pembentangan yang disampaikan bukan sahaja mewujudkan aktiviti sosioekonomi yang tersendiri tetapi juga menghasilkan binaan wacana yang lebih rencam. Oleh itu, pewacana perlu bertindak balas dengan citarasa khalayak yang menjadi gelanggang kepada kerajaan untuk terus mentadbir melalui strategi wacana belanjawannya.

 

Kata Kunci: Belanjawan 2019; teks ucapan; komunikasi; strategi wacana; analisis wacana kritis

 

ABSTRACT

 

Discourse strategy can be seen as a strategic effort to achieve accessibility and intelligibility in a communication process. Because every produced discourse contains different content, through different way and for a specific group of audience. Therefore, this study aimed to identify and elaborate the discourse strategy created by the speaker to present the 2019 budget speech text. For this purpose, theoretical framework of critical discourse analysis by Fairclough (1995, 2007, 2013) was employed in the study. The analysis of the 2019 budget discourse focuses on two elements of discourse practice, namely, intertextuality and interdiscursivity element. The result of this research indicated that intertextuality construct involves three elements of intertextuality such as discourse representation, metadiscourse and presupposition. The usage of these three intertextuality elements revealed that the resulting budget discourse created is transparent, non-controversial and does not mislead the people. For interdiscursivity element, the speaker has used four types of discourse such as expository, explanatory, argumentative and expressive. The consolidation of this four interdiscursivity elements represent a variation in the presentation of information in speech. In conclusion, the identification and elaboration of the 2019 budget speech text have shown that the presentation of the budget discourse not only creates socio-economic activity but also produces a more complex discourse. Therefore, the speaker needs to act wisely in responding to people’s needs for government to continue rule the country through its budget discourse strategy.

 

Keywords: 2019 budget; speech text; communication; discourse strategy; critical discourse analysis


Full Text:

PDF

References


Abdullah Hassan. (2005). Linguistik Am. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Anonye, C. F. (2018). Discourse strategies in Nigerian job interview sessions. Work in Progress. 16(17), 1–21.

Asmah Haji Omar. (2008). Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Bhasah Abu Bakar. (2007). Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Bloor, M. & Bloor, T. (2007). The Practice Of Critical Discourse Analysis: An Introduction. New York: Routledge.

Chung, J. & Park, H. (2010). Textual analysis of a political message: The inaugural messages of two Korean presidents. Social Science Information. 49(2), 215-239.

Creswell, J. W. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. London: SAGE Publications.

Eriyanto. (2001). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks. Yogyakarta: Media LKiS.

Ezzamel, M., Robson, K. & Stapleton P. (2012). The logics of budgeting: theorization and practice variation in educational field. Accounting, Organizations and Society. 37(5), 281-303.

Fairclough, N. (2013). Language and Power. New York: Routledge.

Fairclough, N. (2007). Discourse and Contemporary Social Change. New York: Peter Lang.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: Critical Study of Language. New York: Routledge.

Fairclough, N. & Fairclough, I. (2013). Political Discourse Analysis. London: Routledge.

Fairclough, N. & Wodak, R. (1997). Discourse as Social Interaction. London: SAGE Publications.

Felker, G. (2015). Malaysia’s development strategies. Dlm. M. Weiss (pynt.), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia (hlm. 133-147). London: Routledge.

Ferry, L., Zakaria, Z. & Eckersley, P. (2014). The role of budget speech: A Malaysian government study. International Journal of Public Sector Management. 27(7), 564-580.

Haslina Harron & Hasuria Che Omar. (2016). Kata bantu ragam dalam terjemahan Inggeris-Melayu. Jurnal Bahasa. 16(2), 191-212.

Hyland, K. (2005). Metadiscourse: Exploring Interaction in Wrting. New York: Continuum International Publishing Group.

Idris Aman, Norsimah Mat Awal & Mohammad Fadzeli Jaafar. (2014). Strategi wacana teks akademik sains dan teknologi. GEMA Online Journal of Language Studies. 14(1), 189- 202.

Idris Aman. (2014). Manifesto pilihan raya dan prestasi parti politik utama Malaysia dalam Pilihan Raya Umum ke-13: Suatu analisis linguistik. GEOGRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space.

(2), 65-82.

Idris Aman. (2006). Bahasa dan Kepimpinan: Analisis Wacana Mahathir Mohamad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Idris Aman. (2001). Wacana dan kepimpinan: satu analisis terhadap perutusan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Kamila Ghazali. (2003). Discourse and leadership of Dr. Mahathir Mohamad: The relational value of texts to create solidarity. Journal of Modern Languages. 15(1), 155-167.

Kamila Ghazali. (1999). A critical discourse analysis of the speeches of Dr. Mahathir Mohamad. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Karaliova, T. (2016). Let them talk: New Year’s presidential rhetoric in Russia, Belarus, and Poland. Journal of Communication Inquiry. 40(2), 145-161.

Kementerian Kewangan Malaysia. (2019). Diakses pada 15 Jun 2019 dari http://www.treasury.gov.my/pdf/bajet/ucapan/ub19.pdf.

Kettle, M. (2005). Critical discourse analysis and hybrid texts: analysing English as a second language. Melbourne Studies in Education. 46(2), 87-105.

Krishnan, I. A., Ramalingam S. J., Ching, H. S. & Maruthai, E. (2018). The functions of communication strategies: an analysis of Chinese EFL learners’ transactional practice. Journal of Language and

Communication. 5(2), 151-159.

Kurunmäki, L. & Miller, P. (2011). Regulatory hybrids: partnerships, budgeting andmodernizing government. Management Accounting Research. 22(4), 220-241.

Leavy, P. (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. Oxford: Oxford University Press.

Lukin, A. (2015). The construction of a ‘narrative’ in Australian federal budget speeches 1996-2013. Australian Journal of Political Science. 50(2), 258-278.

Magworo, G. R., Odhiambo, E. & Owala, S. (2018). An analysis of the linguistic features used in selected social interactions on Facebook. Education and Linguistics Research. 4(1), 35-44.

McGinty, E., Pescosolido, B., Kennedy-Hendricks, A. & Barry, C. L. (2018). Communication strategies to counter stigma and improve mental illness and substance use disorder policy. Psychiatric Services.

(2), 136-146.

Mohamad Fitri Mohamad Yusoff, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Pabiyah Haji Maming @ Pabiyah Toklubok & Hjh. Nor Azuwan Yaakob. (2015). Intertekstualiti dalam wacana muamalat. International Journal of

The Malay World and Civilisation. 3(1), 91-105.

Mohd Helmi Pangat & Puteri Roslina Abdul Wahid. (2016). Strategi komunikasi lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. PENDETA Journal of Malay Language,

Education and Literature. 16(7), 123-141.

Muhammad Faizul Abd Hamid & Mohd Azidan Abdul Jabar. (2020). Pola susunan maklumat teks ucapan belanjawan Malaysia 2019. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities. 17(2), 104-118.

Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar & Muhammad Alif Redzuan. (2019). Unsur penanda wacana dalam teks ucapan Belanjawan 2019. Jurnal Bahasa. 19(1), 41-65.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2015). Tatabahasa dewan: edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Azuwan Yaakob, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaizura Md. Zain & Syed Nurulakla Syed Abdullah. (2018). Penerapan retorik dalam penyampaian ceramah agama. Jurnal Linguistik. 22(2), 54-67.

Pejabat Belanjawan Negara. (2020). Diakses pada 20 Mac 2020 dari https://www1.treasury.gov.my/index.php/profilkementerian/bahagian-unit/nbo.html.

Radiman Hj. Junaidi. (2011). Analisis wacana terhadap ucapan kepimpinan Abdullah Ahmad Badawi. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Rajandran, K. (2019). Portraying economic competence in Malaysian federal budget speeches. GEMA Online Journal of Language Studies. 19(1), 17-35.

Romano, M. & Porto, M. D. (2016). Exploring Discourse Strategies in Social and Cognitive interaction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Rozita Che Omar & Jagdish Kaur. (2017). Penggunaan strategi komunikasi dalam rutin perundingan makna. GEMA Online Journal of Language Studies. 17(1), 203-222.

Sharndama, E. C. (2016). Discursive strategies in political speech: a critical discourse analysis of selected inaugural speeches of the 2015 Nigeria’s gubernatorial inaugurals. European Journal of English

Language, Linguistics and Literature. 3(2), 15-28.

Somsai, S. & Intaraprasert, C. (2011). Strategies for coping with face-to-face oral communication problems employed by Thai university students majoring in English. GEMA Online Journal of Language

Studies. 11(3), 83-96.

Sidra Ahmed, Rashid Mahmood, Shahbaz Arif & Aleem Shakir. (2014). A critical discourse analysis of Pakistani and Indian budget speeches. International Journal of Linguistics. 6(3), 141-153.

Thompson, N. (2015). New liberalism, new language? The use of collectivist concepts in the budget speeches of 1893-95 and 1906-14. Cogent Arts and Humanities. 2(2), 1-22.

Van Dijk, T. A. (2013). News as Discourse. New York: Routledge.

Wodak, R. & Forchtner, B. (2018). Language and Politics. New York: Routledge.
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2020-2002-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021