Keberkesanan kurikulum pendidikan sains sosial di Malaysia: Kajian perspektif guru siswazah dan pengetua sekolah di UPSI(Effectiveness of social science curriculum in Malaysia: A perception study of the UPSI graduate teachers and school principals)

Hanifah Mahat, Zainudin Othman, Yazid Saleh, Mohmadisa Hashim, Adnan Jusoh, Norazlan Hadi Yaacob

Abstract


Kesan globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi maklumat memerlukan penyesuaian dan
penambahbaikan terhadap sistem pendidikan di peringkat pengajian tinggi demi menghasilkan modal insan yang
mempunyai keupayaan pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi seorang pelajar yang unggul lagi holistik dari
segi keilmuan itu sendiri, sahsiah peribadi atau kerohanian diri . Kajian ini bertujuan menilai keberkesanan
kurikulum sains sosial di Fakulti Sains Kemanusiaan (FSK), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dalam
melahirkan pendidik yang seiring dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia dan institusi pendidikan lain
di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kaedah temu bual mendalam ke atas lima orang guru
siswazah FSK UPSI dan lima orang majikan (pengetua). Data temu bual di analisis secara induktif dan deduktif
dengan menggunakan perisian ATLAS.ti. Hasil kajian mendapati bahawa keberkesanan kurikulum di FSK, UPSI
dari perspektif siswazah berada pada tahap yang memuaskan bagi tema keberkesanan kurikulum dan keberkesanan
kokurikulum. Namun respons bagi tema keberkesanan kemahiran dan kemahiran kerjaya adalah kurang memuaskan
dan perlu diberikan perhatian. Secara keseluruhan pihak pengetua turut mengakui keberkesanan guru sains sosial
UPSI dengan penambahbaikan terhadap aspek kemahiran berfikir, etika dan nilai. Kedua-dua ini pada pandangan
pengetua amat penting difahami dan dilaksanakan oleh guru dengan sebaiknya. Justeru, semakan semula kurikulum
di peringkat universiti wajar mengambil kira perkara tersebut dan seterusnya menyediakan pelan tindakan bagi
memantapkan kurikulum pendidikan sains sosial di UPSI.

Katakunci: keberkesanan, kokurikulum, kualitatif, kurikulum, sains sosial, temu bual

Globalisation, liberalisation and information technology have necessitated the development and empowerment of
higher education so as to cultivate human resources who are holistically educated, well informed, adequately skilled
and well-rounded. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of social science curriculum of the
Faculty of Human Sciences (FSK), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) in producing educators in line with
Ministry of Education’s goals and other educational institutions in Malaysia. This study uses qualitative method
which is in-depth interviews with five FSK UPSI graduate teachers and five employers (principal). The data are
analyzed inductively and deductively using ATLAS.ti software. The finding shows that the curriculum in FSK,
UPSI from graduates’ perspective is at satisfactory levels for curriculum effectiveness and co-curriculum effectiveness themes. However, skill effectiveness and career skill themes are less satisfactory and therefore need to be given attention. Overall the principals admitted the effectiveness of UPSI social science teachers, with improvements in thinking skill aspect, etiquette and value. From the principals’ point of view both of them are imperative to be understood and implemented by educators as best as they could. Hence, the revision of curriculum of the university needs to consider the above findings, and to prepare an action plan in her effort to enhance its social science curriculum.

Keywords: co-curriculum, curriculum, effectiveness, interview, qualitative, social sciences


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.