Kualiti hidup dan tahap pendidikan isi rumah di pinggir bandar di Malaysia: Satu penerokaan isi rumah di Mukim Rawang II, Selangor

Wan Maznah Wan Harun, Azahan Awang, Shamsuddin Man

Abstract


Kualiti hidup dan pendidikan adalahdua aspek saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kualiti hidup isi rumah secara objektif tergambar dari tahap pendidikan, jumlah pendapatan yang diperolehi, tabungan, penggunaan barangan dan perkhidmatan.Pendidikan juga faktor kepada peningkatan kualiti hidup isi rumah.Kualiti hidup meningkat seiring dengan peningkatan tahap pendidikan sesebuah isi rumah.Isi rumah berpendidikan tinggi mampu memperolehi pekerjaan baik dengan gaji yang lumayan serta dapat menggunakan barangan dan perkhidmatan yang diingini.Realitinya hari ini,ramai isi rumah yang berpendidikan tinggi tetapi tidak mampu mencapai kualiti hidup seperti yang diingini terutamanya di bandar besar.Adakah perkara seperti ini turut berlaku ke atas isi rumah pinggir bandar.Maka kertas ini bertujuan menganalisis kualiti hidup isi rumah pinggir bandar berdasarkan perbezaan tahap pendidikan ketua isi rumah (KIR). Reka bentuk kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada KIRdi Mukim Rawang II.Analisis data dilakukan dengan mengguna perisian Winsteps versi 3.72.3 dan Statistical Package for Science Social (SPSS).Nilai kebolehpercayaan item ialah 0.91 menggambarkan kecukupan item untuk mengukur konstruk kualiti hidup.Nilai pengasingan item ialah 3.10, berupaya memisahkan item kepada tiga kumpulan mengikut tahap kesukaran.Ujian ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan kualiti hidup isi rumah yang signifikan mengikuttahap pendidikan KIR iaitu F(df = 6,79, P < .01)= 4.503.

Katakunci: isi rumah pinggir bandar, jumlah pendapatan isirumah, konsumsi isirumah, kualiti hidup, tahap pendidikan isirumah, tabungan isirumah

Quality of life and educational attainment are two mutually influencing and qualifying factors. Households quality of life reflects the household members’level of education, amount of income earned, savings, and consumption of goods and services. By the same token, the members’educational attainment reflects their quality of life as a household. Theoretically, households with higher education as exemplified by sub-urban households, are able to obtain a lucrative pay and consume more of the desired goods and services. Empirically, however, there are increasing evidence to the contrary in Malaysia : many household members are highly educated but are unable to achieve the desired quality of life in urban areas. This study sought to examine this apparent contradiction in Mukim Rawang II, Selangor. Primary data were gathered from randomly sampled 86 household heads and statistically analysed. The findings revealed a difference in the quality of life of households by educational attainment levels of household heads as evidenced by F (df= 6.79, P <.01) = 4,503.

Keywords: household level of education, household income, household savings, household consumption, quality of life, suburban households


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.