Kepuasan pelancong dengan Melaka sebagai destinasi pelancongan lestari: Satu kajian persepsi (Tourists’ satisfaction with Melaka as a sustainable tourism destination: A perception study)

Zaimah Ramli, Er Ah Choy, Sarmila Md Sum, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Nurain Sahazali, Nadiah Hanani Abdul Jalil

Abstract


Pelancongan lestari bertujuan mengurangkan kesan ekologi dan sosiobudaya kepada masyarakat setempat. Kini, pelancongan lestari semakin popular dan menjadi amalan kebanyakan negara di dunia. Persepsi pelancong terhadap pelancongan lestari juga boleh memberi impak terhadap sesuatu destinasi pelancongan. Justeru, objektif utama artikel ini adalah untuk mengenal pasti persepsi serta tahap kepuasan pelancong terhadap negeri Melaka sebagai destinasi pelancongan lestari. Kaedah survei menggunakan borang kaji selidik diaplikasikan dalam kajian ini. Seramai 735 orang pelancong terlibat dengan kajian ini dan mereka dipilih berdasarkan kaedah persampelan mudah bertujuan. Tahap kepuasan pelancong diukur menggunakan skala Likert, iaitu 1 sangat tidak berpuas hati dan 5 sangat berpuas hati. Hasil kajian mendapati majority (70 peratus) pelancong mempunyai tahap kepuasan yang tinggi terhadap Melaka sebagai destinasi pelancongan lestari.

Katakunci: imej destinasi, kepuasan pelancong, Melaka, pelancongan lestari, persepsi, Tapak Warisan Dunia UNESCO

Aiming at reducing ecological and socio-cultural impact on the local community, sustainable tourism is gaining popularity and becoming a standard practice. This study evaluates tourists satisfaction with Melaka as a sustainable tourism destination through a perception survey of 735 respondents selected using the convenience sampling method. Tourist satisfaction levels were measured using a Likert scale where 1 represented ‘least satisfied’ and 5 ‘highly satisfied’. The study found that the majority (70 per cent) of tourists had a high level of satisfaction with Malacca as a sustainable tourism destination.

Keywords: destination image. Melaka, perception, sustainable tourism, tourists’ satisfaction, UNESCO World Heritage Sites


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.