Penerimaan kempen pendermaan organ dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: Satu kajian pendapat awam (Acceptance of organ donations among Muslims in Malaysia: A public opinion study)

Hasfazila Lisa@Andi, Mohd Helmi Abd. Rahim, Novel Lyndon

Abstract


Kekurangan penderma organ dalam kalangan masyarakat merupakan masalah yang telah membelenggu negara Malaysia sejak sekian lama. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan mahupun bukan kerajaan untuk menangani masalah ini namun ianya masih belum dapat di atasi sepenuhnya. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tahap penerimaan kempen derma organ oleh masyarakat Islam di Malaysia. Pendekatan teori sikap dan juga teori pemasaran sosial telah diguna pakai dalam kajian ini. Maklumat daripada tinjauan susastera menegaskan bahawa kajian ke atas sikap, persepsi dan kempen mempunyai impaknya dalam mempengaruhi keputusan seseorang individu dan seterusnya boleh membantu pihak berwajib mengatur strategi untuk meningkatkan lagi kadar pengikrar derma organ. Seramai 200 orang responden telah disoal selidik. Data primer ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati meskipun majoriti responden kurang tertarik dengan kempen derma organ namun mereka masih bersetuju bahawa kempen ini terus dijalankan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat Islam. Anehnya, tindakan untuk menjadi pengikrar derma organ adalah kurang dan boleh dikatakan hampir tiada. Dapatan ini mungkin mencerminkan kelemahan konstruk kajian dimana faktor-faktor selain sikap, persepsi dan kesedaran kempen tidak diambil kira. Biarpun begitu hasil kajian ini diharap dapat membantu pihak kerajaan dan bukan kerajaan untuk memperkasakan lagi kempen derma organ di kalangan masyarakat Islam di masa hadapan.

Katakunci: derma organ, faktor sikap, kempen kesedaran, masyarakat Islam, penderma organ, tahap penerimaan

Malaysia has beenĀ facing the lack of organ donors in the community despite concerted efforts by the government or the non-government organisations. This study was conducted to gauge the acceptance level of organ donation among Muslim members of the community through the experience of various donation campaigns. The behaviourial and social marketing approaches adopted saw the sampling of 200 respondents and the statistical analysis of the primary data gathered. The findings revealed that the majority of the respondents were less attracted to organ donating campaigns but agreed to the continuation of the campaigns as a means to raise the Muslim community awareness of the importance of organ donation. Yet, ironically, almost no respondents agreed to pledge themselves as organ donors. Such findings perhaps reflected the limitation of the behavioural construct of the study where factors other than perception and awareness of campaigns were not included. However anomalous, these findings may, nevertheless, still help the government and NGOs in improving their future organ donation campaigns among the Muslim.

Keywords: acceptance level, attitudinal factors, awareness campaign, Muslim community, organ donation, organdonors


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.