Membangun kepimpinan organisasi berasaskan budaya lokal: Suatu analisis perbandingan (Nurturing organisational leadership based on local culture: A comparative study)

Andi Nurfitri, Suhana Saad, Azmi Aziz

Abstract


Kejayaan ataupun kegagalan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada pencapaian kepimpinannya. Kepimpinan pula sangat dipengaruhi oleh kuasa budaya di negara atau kawasan di mana pemimpin tersebut menjalankan fungsinya sebagaimana yang berlaku di Jepun, Korea Selatan, Indonesia, dan sub-Sahara Afrika. Artikel ini bertujuan mengenal pasti ciri nilai budaya lokal dan peranannya dalam kepimpinan serta mengemukakan sebuah model kepimpinan dengan mengambil kira peranan budaya lokal dalam kepimpinan sesebuah organisasi. Kaedah kualitatif digunakan dengan meneliti kandungan literatur mengenai budaya bushido di Jepun, hahn di Korea Selatan, siri’ di Indonesia dan ubuntu di sub-Sahara Afrika. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat beberapa persamaan nilai antara satu budaya dengan satu budaya yang lain dalam setiap daripada keempat-empat budaya tempatan tersebut. Berdasarkan senarai persamaan nilai budaya tersebut, maka pendekatan model kepimpinan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal telah dihasilkan.

Katakunci: budaya tempatan, bushido Jepun, hahn Korea Selatan, kepimpinan, siri’ Indonesia, ubuntu sub-Sahara Afrika

Leadership is a success or failure factor of an organization. It is also strongly influenced and shaped by the power of culture in the country or region it serves. This study identifies the characteristics of local culture and its leadership influence in Japan, South Korea, Indonesia and sub-Saharan Africa and suggests a model of organizational leadership based on the role of local culture. Qualitative method was adopted by analyzing literatures on the local culture of bushido in Japan, hahn in South Korea, siri’ in Indonesia, and ubuntu in sub-Saharan Africa. The study found that there were some similarities of values in all of the four local cultures studied. Based on these common values, an approach of a leadership model based on local cultural values was presented.

Keywords: bushido Japan, hahn South Korea, leadership, local culture, siri’ Indonesia, ubuntu sub-Saharan Africa


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.