Profil pemikiran Banjar: Satu kajian perbandingan antara suku Banjar di Malaysia dan di Indonesia (Profile of thinking: A comparative study among Banjar in Malaysia and Indonesia)

Rahim Aman, Zulkifley Hamid, Shahidi Abd. Hamid

Abstract


Kajian ini cuba menyelidiki profil pemikiran Banjar dalam aspek sahsiah, pandangan terhadap kemajuan dunia, aspek keusahawanan dan kesetiaan pada negara. Kaji selidik telah dilakukan untuk memperolehi profil pemikiran mereka. Alat pengukuran sahsiah, pandangan terhadap kemajuan dunia, keusahawanan dan kesetiaan pada negara telah ditadbirkan kepada responden yang berketurunan Banjar seramai 300 orang. Responden terdiri dari 257 orang berketurunan Banjar di Malaysia dan 43 orang berketurunan Banjar di Indonesia. Melalui analisis statistik deskriptif didapati tahap pemikiran Banjar dari segi sahsiah berada pada tahap yang tinggi (78.02), manakala dari aspek pandangan terhadap kemajuan dunia berada pada tahap sederhana (67.12), aspek keusahawanan berada pada
tahap tinggi (71.23), dan aspek kesetiaan pada negara pula turut berada pada tahap yang tinggi (87.25). Secarakeseluruhan, indeks pemikiran Banjar berada pada tahap yang tinggi (75.96). Ujian t memperlihatkan perbezaanyang signifikan dari segi pandangan terhadap kemajuan dunia (t= 2.200,p<0.05) antara Banjar di Malaysia (min 85.37) dan di Indonesia (min 81.07). Demikian juga,ujian t memperlihatkan perbezaan yang signifikan dari segi keusahawanan (t= 8.542, p<0.05) antara Banjar di Malaysia (min 39.61) dan di Indonesia (min 31.71). Namun dari segi sahsiah dan kesetiaan pada negara, ujian t menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara Banjar di Malaysia dan di Indonesia. Dengan menggunakan ujian ANOVA dua hala dan ANOVA tiga hala, didapati wujud perbezaan tahap sahsiah antara negara, tempat tinggal dan jantina (F= 6.728, p<0.05), dan dengan ujian ANOVA dua hala didapati terdapat perbezaan tahap keusahawanan antara negara dan tempat tinggal (F= 7.818,p<0.05), juga perbezaan tahap kesetiaan yang signifikan mengikut negara dan tempat tinggal (F= 7.738,p<0.05). Pengkaji berharap dapatan kajian ini dapat memberikan sumbangan idea untuk meningkatkan pemikiran Banjar, dan seterusnya memajukan lagi masyarakat Banjar di seluruh Nusantara.

Katakunci: kesetiaan, keusahawanan, pandangan terhadap kemajuan dunia, profil pemikiran, sahsiah, Suku Banjar

The present article attempted to investigate the profile of Banjar thinking in terms of personality, views on the progress of the world, entrepreneurship and loyalty to the country. A questionnaire survey was conducted to obtain a profile of their thoughts. Measurement of personality, views on the progress of the world, entrepreneurship and loyalty to the country was administered to 300 Banjar descent. Respondents consisted of 257 descendants of Banjar in Malaysia and 43 descendants of Banjar in Indonesia. Through descriptive statistical analysis, we found the level of thinking in terms of personality amongst the people of Banjar are at a high level (78.02), while in terms of views on the progress of the world is at a moderate level (67.12), the aspect of entrepreneurship is at a high level (71.23), and the aspect of loyalty to the country is also at a high level (87.25). Overall, the index of the level of Banjar thinking is high (75.96). Results of t tests showed significant differences in views on the progress of the world (t=2200,p<0.05) between the Banjar in Malaysia (mean 85.37) and in Indonesia (mean 81.07). Likewise, t tests showed significant differences in terms of entrepreneurship (t= 8542,p<0.05) between the Malaysian Banjar (mean= 39.61) and Indonesian Banjar (mean 31.71). But in terms of personality and loyalty to the country, t tests showed no significant difference between Banjar in Malaysia and in Indonesia. By using two-way ANOVA test and a three-way ANOVA, it showed a significant diference between levels of personality by countries, residence and gender (F= 6728,p<0.05), and with two-way ANOVA test, we found that the levels of entrepreneurship are significantly diferent between the country of living (F= 7818,p<0.05), and it also showed that the levels of loyalty are significantly diferent between country and place of residence (F= 7738,p<0.05). Researchers hope these findings can contribute ideas to improve the life of Banjar, and thus improving the standard of living of the Banjar people throughout the Nusantara.

Keywords: Banjar Tribe, entrepreneurship, loyalty, personality, profile of thinking, views on the progress of theworld


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.