Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran

Helwa Mohammad Zainal, Jasri Jamal

Abstract


Muslims in Malaysia today face enormous challenges as a community following the shocking allegations of rampant cases of apostasy. Apostasy is viewed as a serious issue consequent to the statement made by the Mufti of Perak in lieu of a study which reported that more than 100,000 Muslims in Malaysia have now converted. Similar series of disclosure have brought about a new issue relating to the disseminating of non-Muslim teachings to Muslims subsequent to the inspection by the Selangor Religious Department on a church in Damansara Utama on 3 August 2011, during the month of Ramadhan. Although Malaysia is labelled as a prosperous and stable Muslim country in terms of economy, politics and social conditions, the rising cases of apostasy can upset this equilibrium enjoyed by the Muslims if such issue is not properly addressed. Apostasy and freedom of religion are not paltry matters in a country which declares Islam as the religion of the nation. Hence, this writing seeks to delve and discuss apostasy and disseminating of non-Muslim teachings in Malaysia from the legal perspective.

Keywords


Apostasy; freedom of religion; laws; Malaysia

Full Text:

PDF

References


Al-Quran

Perlembagaan Persekutuan

Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah (Jenayah) Pindaan 1984.

Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) (Negeri Kelantan) 1993.

Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan (Agama Bukan Islam) 1988 Negeri Selangor.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Melaka) 1991.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pulau Pinang) 2003.

Rang Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Negeri Terengganu 2002.

Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

‘Ulwan, ‘Abdullah Nasih. 1988. Hurriyah al-I’tiqad fi al-Syari`ah al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Salam.

Abdul Aziz Bari. 2008. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Alwi Hj. Hassan. Perlembagaan Madinah: Satu Huraian Ringkas dalam Jurnal Syariah, Jilid 2, Bahagian 1, Julai 1993. Universiti Malaya (UM): Akademi Pengajian Islam.

Ahmad Hidayat Buang et al. 2000. Penganalisaan Fatwa-fatwa Semasa di Malaysia. Projek IRPA, Universiti Malaya.

Ahmad Rasyad. 1998. Hurriyah al-‘Aqidah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah. Kaherah: Itrak li al-Nasyr al-Tawzi’.

Al-Buti, Sa’id Ramadhan. 2004. Hurriyah al-Insan fi Zil ‘Ubudiyyah li Allah. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Maududi, Abu A’la. 1982. Human Rights in Islam. Leceister: Islamic Foundation.

Andrew Harding. 1996. Law, Government and The Constitution in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd.

Berita Harian. 2011. JAIS, MAIS Disaran Ambil Langkah Strategik Tangani Murtad, 9 Disember.

Bultaji, Ali Abdul Hamid. 1991. Al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Imam Ahmad. Beirut.

Bustani. 1987. Muhit al-Muhit. Beirut: Maktabah Lubnan.

Farahwahida Mohd Yusof et al. 2008. Kaedah Penyelesaian Dalam Menangani Pertukaran Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Laporan Penyelidikan oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai.

Farid Sufi an Shuaib (pnyt.). 2005. Murtad: Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Haji Mohd Salleh Abas (Tun). 1988. Traditional Elements of the Malaysian Constitution dalam the Constitution of Malaysia: Further Perspectives and Developments – Essay in Honour of Tun Suffi an, suntingan F.A. Trinidade & H.P. Lee. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Ibn Rajab al-Hanbali. t.t. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam.

Lisan al-‘Arab, Jilid 3. 1374H/ 1955M. Beirut: Dar Sadir.

Mahfodz Mohamad. 1993. Jenayah dalam Islam: Satu Kajian Ilmiah Mengenai Hukum-hukum Hudud. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Mohamad Hashim Kamali. 1997. Freedom of Expression in Islam. Cambridge: Islamic Text Society.

Mohamed Azam Mohamed Adil. 2003. Hak Tukar Agama dalam Perlembagaan: Konflik Kebebasan Beragama dan Hukum Islam dalam Jurnal Syariah, Vol. 11 No. 1. Universiti Malaya (UM): Akademi Pengajian Islam.

Mohamed Azam Mohamed Adil. 2005. Kebebasan Beragama dan Hukuman ke Atas Orang Murtad di Malaysia. Universiti Malaya (UM): Akademi Pengajian Islam.

Mohamed Azam Mohamed Adil. Undang-undang Murtad:Suatu Penilaian dari Perspektif Fiqh dan Undang-undang di Malaysia dalam Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. Mac 1997, 9 Kanun (1).

Mohamed Salim El-Awa. 2000. Punishment in Islamic Law. Indianapolis: American Trust Publication.

Mohd Aizam Mas’od. Murtad Bukan Hak Asasi dalam koleksi artikel Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Rujukan: Isu-isu Akidah. Laman web JAKIM: http://www.islam.gov.my/rujukan/213.

Muhammad Basmeih, Sheikh Abdullah. 1998. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran (Terjemahan). Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

Muhammad Isa Selamat & Ahmad M.A Ghaffar. 1998. Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Musa Awang. Peguam Syarie Menulis: Gubal Enakmen Khusus Tatacara Keluar Islam dalam Berita Harian bertarikh 2 November 2011.

Paizah Haji Ismail. 1991. Undang-undang Jenayah Islam. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Pawancheek Marican & Mohamed Azam Mohamed Adil. 2004-2005. Apostasy and Freedom of Religion in Malaysia: Constitutional Implications. Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 11 (2004-2005).

Pawancheek Marican. 2010. Can Non-Muslim in Malaysia Propagate Their Religion Among Muslims? dalam Jurnal Hukum, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pahang (JKSP). Laman web JKSP: http://jksp.pahang.gov.my/

index.php/component/content/article/42/106#_ftn1.

Sayid Sabiq. 1995. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.

Tarmizi Abdul Halim. Nyonya Tahir Bukan Islam: Mahkamah Syariah Benarkan Si Mati Disemadi Cara Buddha dalam akhbar Utusan Malaysia bertarikh 23 Januari 2006.

Utusan Malaysia. 2006. Mufti Perak Kata JAKIM Tidak Serius Dalam Isu Murtad, 10 Julai.

Utusan Malaysia. 2006. Mahkamah Ketepi Permohonan Keluar Islam, 31 Ogos.

Utusan Malaysia. 2011. Himpunan Sejuta Umat Buat Siri Jelajah, 20 November.

Wu Min Aun (pnyt.). 1999. Public Law in Contemporary Malaysia. Petaling Jaya: Longman.

Yusuf al-Qaradawi. 1993. Malamih al-Mujtama’ al-Muslim Allazi Nansyuduhu. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zuliza Mohd. Khusrin. Sekatan-sekatan Perundangan Terhadap Kebebasan Beragama di Malaysia dalam Isu Syariah dan

Undang-undang, 2001. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM): Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam.

Zulkifli Hasan & Norfadhilah Mohd Ali. Kedudukan Murtad Menurut Perspektif Undang-undang di Malaysia. Kertas Kerja dalam Diskusi Syariah dan Undang-undang anjuran Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada 17 Januari 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.