Peranan Pemimpin Pendapat dalam Penyebaran Inovasi Penanaman Kelapa Sawit

Suhana Saad, Mohd Yusof Abdullah, Novel Lyndon

Abstract


Struktur sosial masyarakat boleh dianggap sebagai satu rangkaian yang saling berkait antara individu hingga akhirnya akan menjadi satu rangkaian penting dalam menjayakan sesebuah program pembangunan komuniti. Sehubungan dengan itu, fokus utama kajian ini ialah untuk meneliti peranan pemimpin pendapat sebagai agen penyebaran inovasi penanaman kelapa sawit kepada golongan belia. Kajian ini melibatkan kaedah pengumpulan data primer dan sekunder. Data telah dikumpul menggunakan pendekatan kualitatif melalui temubual bersemuka dengan empat orang informan yang terdiri daripada usahawan, ketua kampung, Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan seorang pemangku ketua kampung. Kajian ini dijalankan di Johor Utara iaitu Kluang dan Kulai Jaya. Hasil kajian mendapati peranan pemimpin pendapat sebagai agen penyebaran inovasi sangat penting dalam usaha menarik para belia untuk terlibat dalam industri sawit. Kajian juga mendapati generasi muda memerlukan bimbingan individu yang telah berjaya untuk mengembangkan potensi mereka. Individu yang berjaya ini berperanan sebagai penyebar inovasi yang utama dalam mengembalikan keyakinan para belia terhadap masa depan kerjaya dalam industri sawit. Di samping itu, kajian turut mendapati pemimpin pendapat yang terlibat secara langsung dalam sektor pertanian dan industri sawit lebih dipercayai oleh para belia berbanding dengan pemimpin yang memegang jawatan penting di peringkat kampung namun terlibat secara sebahagian dan tidak sepenuhnya dalam sektor tersebut. Kesimpulannya, usaha menarik minat belia memerlukan intervensi banyak pihak terutamanya yang melibatkan pemegang taruh.  Minda golongan muda terhadap perkerjaan dalam industri kelapa sawit perlu diubah supaya persepsi, minat terhadap sektor ini lebih berbentuk positif dan seterusnya akan menggerakkan penglibatan mereka. 


Full Text:

PDF

References


Ab. Samad Kechot (2015). Bentuk komunikasi dalam menangani peranan kepimpinan badan bukan kerajaan (ngo) perfileman, Jurnal komunikasi, 31(2) 2015: 423-439.

Ali Salman, Normah Mustaffa, Mohd Azul Mohd Salleh & Mohd Nor Shahizan Ali (2016). Social media and agenda setting: implications on political agenda, Jurnal komunikasi, 32(1) 2016:607-623.

Ayatollah Ab Rahman (2014). Overview of the Malaysian oil palm industri. Simposium Sawit 24 Januari 2014, Lumut, Perak.

Clement M, Proppe D & Rott A (2007). Do Critics Make Bestsellers? Opinion Leaders and the Success of Books. Journal of Media Economics. 20(2):77-105.

Do we listen to opinon leader? http://insights.som.yale.edu/insights/do-we-listen-opinion-leaders.

Emma Mohamad & Wan Chooi Han (2017). Komunikasi Pemimpin Pendapat dalam Isu Pembedahan Plastik: Suatu Analisis Kandungan dalam Instagram Selebriti Media Sosial Terpilih, Jurnal Komunikasi, 33(1) 2017: 261-279.

http://www.theborneopost.com.

http://insights.som.yale.edu/insights/do-we-listen-opinion-leaders.

https://www.boundless.com/political-science/textbooks/boundless-political-science textbook/public-opinion-6/forming-public-opinion-45/political-leaders-and-opinion-makers-262-8026/.

Joanne Disch, Thomas W Feeley, Diana J. Mason, Richard L. Schilsky, Ellen L. Stovall, Shelley Fuld Nasso (2016). Transformation of Health Care- Perspectives of Opinion Leaders. Seminars in Oncology Nursing, 32(2):172-182.

Knox. S, Maklan. S, Payne. A, Peppard. J & Ryals. L (2003). Customer Relationship Management, Perspectives from the Marketplace: The Future of CRM : What opinion leaders think. 274-290.

Katz, E (1957).The Two-Step Flow of Communication: An up-to-date Report on an Hypothesis, Public Opinion Quarterly, Vol. 21: 61-78.

Louise Locock, Sue Dopson, David Chambers, John Gabbay (2001). Understanding the role of opinion leaders in improving clinical effectiveness. Social Science & Medicine, 53:745-757.

Nurul Hadirah Masura (2016). Kejayaan usahawan pekebun kecil. Latihan Ilmiah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

“Political Leaders and Opinion Makers.” Boundless Political Science. Boundless, 21 Jul. 2015. Retrieved 13 Mar. 2016 from https://www.boundless.com/political-science/textbooks/boundless-political-science-textbook/public-opinion 6/forming-public-opinion-45/political-leaders-and-opinion-makers-262-8026/.

Peter S. van Eck, Wander Jager, and Peter S. H Leeflang (2011).Opinion Leaders’ Role in Innovation Diffussion: A Simulation Study. Journal Product Innovation Management, (28):187-203.

Rogers, E. M., & Cartano, D. C (1962). Methods of measuring opinion leadership. PublicOpinion Quarterly, 26(3): 435-441.

Rogers, E.M (2003). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.

Rogers, E. M (1983) Diffusion of Innovationss. New York: The Free Press.

Rogers, E.M. & Kincaid D.L (1981). Communication Networks: The Miracle of Oryu Li. Free Press: New York.

Sunitha Chakravarthy, & Bhavani Prasad (2011). The Impact of Opinion Leader on Consumer Decision Making Process. International Journal of Management & Business Studies, 1: 61-64.

Suhana Saad, Sivapalan Selvadurai, Mohd Khairul Anwar Isnin, Nur Hana Basaruddin, Nur Hanani Mansor (2016). Sustainability of youth in palm oil sector. Proceecing of Academics World International Conference, 8 August 2016, Auckland, New Zealand.

Shuwei Chen, David H. Glass, Mark McCartney (2016). Characteristics of Successful Opinion Leaders in a Bounded Confidence Model. Journal of Physica A, 449:426-436.

Tumbull, A & Meenaghan (1980). Diffusion of Innovation and Opinion Leadership. European Journal of Marketing, 14(1): 3-33.

Valente T.W. & Davis, R. L (1995). Accelerating the Diffusion of Innovations Using Opinion Leaders. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 566(1):55-67.

Youngsang Cho, Junseok Hwang & Daeho Lee (2012). Identification of effective opinion leaders in the diffusion o technological innovation: A social network approach. Journal of Technological Forecasting & Social Change. 79(1):97-106.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.