Teori Al-Daruriyyat dan Penggunaan Media Sosial: Satu Perbincangan Konsep

Muhammad Adnan Pitchan, Siti Nur Husna Abd Rahman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Abstract


Perbahasan berkaitan dengan al-daruriyyat sangat berkait rapat dengan maqasid shari’ah yang merangkumi urusan dunia dan agama. Ilmu yang amat penting untuk kita dalami yang dengannya dapat kita ketahui sesuatu yang perlu kita utamakan dalam sesuatu urusan. Kepentingan memahami ilmu al-daruriyyat sama seperti memahami ilmu maqasid. Ilmu ini amat dititikberatkan oleh Sarjana Islam Kontemporari dalam perbahasan mereka. Beberapa isu yang melibatkan penjelasan mengenai teori al-daruriyyat akan diaplikasikan yang mana ia telah disimpulkan oleh para Ulama’ fiqh dengan merujuk kepada dalil daripada al-Quran dan as-Sunnah serta kesimpulan hukum-hakam yang diambil daripada perbahasan maqasid shari’ah. Medium penyampaian maklumat melalui media sosial mampu memberi penjelasan mengenai teori al-daruriyyat kepada masyarakat Islam secara lebih jelas dan terperinci dan sekaligus menjadikan media sosial sebagai medium dakwah Islamiah. Objektif artikel ini adalah untuk membincangkan teori al-daruriyyat dari aspek penggunaan media sosial. Selain itu, metodologi yang digunakan adalah perbincangan berdasarkan data-data sekunder seperti jurnal, buku-buku fiqah klasik dan moden. Hasil kajian mendapati penggunaan media sosial mampu mempengaruhi masyarakat Islam mendapatkan penjelasan berkaitan dengan agama Islam terutama dari perspektif teori al-daruriyyat dan aplikasinya dalam kehidupan seharian masyarakat Islam. Hal ini kerana media sosial bukan sahaja merupakan satu alternatif baru dalam penyampaian dakwah Islamiah pada masa kini, bahkan media sosial pada hari ini adalah satu keperluan masyarakat.

 

Kata Kunci: Teori Al-Daruriyyat, media sosial, aplikasi, dakwah, Internet.

Full Text:

PDF

References


Ab. Hamid Ali, Fadzli Adam, Wan Solihin Wong Abdullah, & Wan Abd. Aziz Wan Mohd Amin. (2014). Penerimaan blog sebagai medium agama dalam kalangan pelajar IPTA di Malaysia. Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization (iCasic) 2014, 4-5 Mac 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abd al-Karim Zaydan. (1989). Al-madkhal li dirasat al-syari‘ah al- Islamiyyah. Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Abu Zahrah. (1998). Ushul fiqh. Bairut: Dar Al-fikr.

Al-Amidi. (2003). Al-Ihkam fi usul al-ahkam. Sa ‘udiyyah: Dar al-Sami‘i.

Al-Barzanji. (1996). Al-ta‘arud wa al-tarjih bayna al-adillah al-syar‘iyyah. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Gazali. (1971). Syifa al-galil fi al-bayan al-syibh wa al-mukhil wa al-masalik al-ta’lil. Bagdad: Mathba’ah al-Irsyad.

Al-Raysuni. (1992). Nazariyyat al-maqasid ‘inda al-imam al-shatibi. Bayrut: Dar al-‘Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami.

Al-San’ani. (1998). Subul al-salam syarh bulugh al-maram min jam‘ adillat al-ahkam. Bayrut: Dar al-Ma‘rifah.

Al-Sarakhsi. (1997). Usul al-sarakhsi. Bayrut: Dar al-Ma‘rifah.

Al-Syawkani. (1995). Irsyad al-fukhul ila tahqiq 'ilm al-usul. Bayrut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah.

Al-Qadir al-Razi. (1950). Mukhtar al-sahah. Qahirah: al-Halabi.

Al-Quran. (2010). Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1987.

Al-Zarkashi. (1994). Al-bahr al-muhit fi usul al-fiqh. Qahirah: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Amaludin Ab. Rahman, Zaid Ahmad, Sarjit Singh Darshan Sing, Lee Yok Fee, Muhamad Nazri Lokman, & Noor Asyikin Harun. (2011). Persepsi dan kefahaman masyarakat bukan Islam terhadap Islam hadhari. Jurnal Hadhari, 3(2), 63–82.

Dian Mursyidah & Agus Salim. (2012). Dakwah melalui media siber: Analisis pesan dakwah dalam Website Dakwatuna.com. Media Akademika, 27(4), 569-586.

Fakhr al-Din al-Razi. (1999). Al-mahsul fi ‘ilm al-usul. Bayrut: Bayrut.

Ghazali Sulaiman. (2007). Media komunikasi Islam. Dalam S. Salahudin Suyurno, Huzaimah Hj Ismail & Aini Faezah Ramlan (pnyt). Shah Alam: UiTM.

Hasim, N.A, Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd, Rizafizah Othaman, Mohamad Zaini yahaya, Rozida Khalid, & Muhammad Adib Samsudin. (2016). Menses from the perspective of science and Maqasid Syariah. Sains Malaysiana, 45(12), 1879-1885.

Husni, A. M., Nasohah, Z. & Kashim, M. I. A. M., Salleh, M. M. M., Nordin, N., & Husni, A. M. (2015). Halal pharmaceuticals. The Social Science, 11(22), 33-42.

Huzaimah Ismail, & Baterah Alias. (2007). Dakwah dan kewajipan. Dalam S. Salahudin Suyurno, Huzaimah Hj Ismail & Aini Faezah Ramlan (pnyt). Shah Alam: UITM.

Ibn al-Hajib. (1985). Muntaha al-usul wa al-aman fi ‘ilm al-usul wa jadal. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Manzur. (1990). Lisan al-‘Arab. Bayrut: Dar Sadir.

Ibn Rushd al-Qurtubi. (1986). Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Imam Al-Sayuthi. (1989). Al-isybah wa al-nadha’ir. Bairut: al-Maktabah.

Izz al-Din ‘Abd al-Salam. (2007). Al-qawa‘id al-kubra; qawa‘id al- ahkam fi islah al-anam. Damshiq: Dar al-Qalam.

Kashim, M. I. A. M., Alias, M. N., Zin, D. M. M., Said, N. L. M, Zakaria, Z., Salleh A. D., & Jamsari, E. A. (2018). Istihalah and its effects on food: An Islamic perspective. International Journal of Civil Engineering and technology, 9(1), 755-762.

Kashim, M. I. A. M., Majid, L. A., Adnan, A. H. M., Husni, A. M., Nasohah, Z., Samsudin, M. A., & Yahaya, M. Z. (2015). Principles regarding the use of haram (forbidden) sources in food processing: A Critical Islamic analysis. Asian Social Science, 11(22), 17-25.

Laila Nadiatul Falah. (2014). Peran Facebook sebagai media komunikasi dakwah group jama’ah muslimin (Hizbullah). eJournal Ilmu Komunikasi, 2(1), 388-400.

M. Ali Hasan. (1997). Azas-azas hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukun Islam di Indonesia. Jakarta: Raja wali Press.

Md. Salleh Hassan, & Saiful Nujaimi Abdul Rahman. (2000). Modul pengenalan komunikasi massa. Serdang: Penerbitan Universiti Putra Malaysia.

Mohamad Shahir Abdullah. (2013). Berdakwah dalam era multimedia (Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar 'Islam dan Multimedia' di IKIM). Diakses daripada http://www.islam.gov.my/en/berdakwah-dalam-era-multimedia

Mohd Nasran Mohamad. (2009). Kerangka media menurut perundangan Islam. Dalam Mohd Safar Hashim & Zulkiple Abd Ghani (pnyt.), Komunikasi di Malaysia: Satu penelitian awal pendekatan Islam hadhari. Bangi Malaysia: Institut Islam Hadhari, 49-62.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. (2013). Hikmah dalam berdakwah. Diakses daripada http://www.mindamadani.my/artikel/bicara-haraki/item/13-hikmah-dalam-berdakwah.html

Mohd Shobi Ishak, Musa Abu Hassan, Siti Zobidah Omar, & Jusang Bolong. (2011). Kredibiliti maklumat sebagai faktor anteseden yang mempengaruhi tanggapan pengguna dalam model penerimaan maklumat berkaitan Islam di internet. Bangi: UKM.

Mohd. Shuhaimi Haji Ishak, & Sohirin Mohammad Solihin. (2012). Islam and media. Asian Social Science, 8(7), 263-269.

Muhammad ‘Uqlah. (1983). Dirasat fi al-fiqh al-muqarin. ‘Umman: Maktabah al-Risalah al-Hadithah.

Musa Abu Hassan, Zulkiple Abd. Ghani, Mohd Shobi Ishak, Jusang Bolong, & Siti Zobidah Omar. (2011). Tahap penerimaan maklumat berkaitan Islam di internet dari perspektif model penerimaan teknologi (TAM). Bangi: UKM.

Najidah Zakariya, & Abu Dardaa Mohamad. (2013). Media sebagai wasilah dakwah. Al-Hikmah, 5, 92-99.

Noor Shakirah Mat Akhir. (2006). Dakwah dan cabaran teknologi maklumat dalam isu dan cabaran media di malaysia. Dalam Mohamad Md Yusoff et al. (pnyt.), Isu dan cabaran media di Malaysia (pp. 1-20). Pulau Pinang: Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia.

Nur Hidayah. (2016). Maqashid syari’ah dalam nasab anak luar kawin. Dosen STAI: An-Nur Lampung.

Paizah Ismail. (2014). Penyelesaian masalah pertentangan antara nas berasaskan prinsip maqasid al-syari‘ah. Jurnal Fiqh, 11, 75-96.

Rosmawati Mohd Rasit, Salasiah Hanin Hamjah, & Adawiyah Ismail. (2011). Media dakwah dan tingkah laku prososial: Satu perspektif. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Media & Dakwah (SMED 2011), USIM.

Siti Eizaleila Mustafa, & Azizah Hamzah. (2010). Media sosial: Tinjauan terhadap laman jaringan sosial dalam talian tempatan. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 12(2), 37–52.

Sohirin, & M. Solihin. (2008). Islamic da’wah: Theory and practice. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia (IIUM) Press.

Syukur Kholil. (2002). Penyiaran agama, penggunaan media dan kepuasan khalayak agama di televisyen: Kajian di Medan Indonesia (Tesis PhD tidak diterbitkan, Universiti kebangsaan Malaysia, Bangi).

Tengku Intan Zarina Tengku Puji, & Zulkifli Yusuf. (2009). Konsep masalih mursalah menurut pandangan liberal: Satu analisis kritis. Jurnal al-Bayan, 7, 1-14.

Umar Halim, & Samsudin A. Rahim. (2013). Penglibatan digital: Akses dan penggunaan e-agama dalam kalangan generasi muda Muslim. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 27(2), 121-135.

Wahbah al-Zuhaili. (1997). Al-fiqh al- islamiy wa adillatuhu (Cetakan 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Yudian Wahyudi. (2007). Maqashid syari’ah. Yokyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Yudian Wahyudi. (2007). Ushul fikih versus hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika. Yokyakarta: Nawesea.

Yusuf al-‘Alim. (1994). Al-maqasid al-‘ammah li syari‘ah Islamiyyah. Herndon: The International Institue of Islamic Though.

Yusuf al-Qaradawi. (2000). Fi fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi daui Al-Quran wa Al-Sunnah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Zulkifli Hassan. (2008). Memanfaatkan media sosial untuk dakwah. Diakses daripada http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/05/friday-khutbah-usim.pdf

Zulkiple Abd Ghani. (2001). Komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif. Jurnal Islamiyyat, 22, 79- 89.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.