Pendekatan Psikoterapi Islam Terhadap Kanak-kanak Muslim Autistik (Islamic Psychotherapy Approach for Muslim Autistic Children)

Mohd Syukri Zainal Abidin, Che Zarrina Sa'ari, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman

Abstract


Sejak tahun kebelakangan ini, jumlah atau purata kanak-kanak di seluruh dunia yang dilahirkan dalam keadaan autisme semakin bertambah. Pelbagai pendekatan psikoterapi Barat digunakan bagi meningkatkan perkembangan diri mereka. Namun begitu, kaedah yang diterapkan didapati mengabaikan konsep spiritual atau kerohanian. Artikel yang membincangkan pendekatan psikoterapi Islam terhadap kanak-kanak autistik ini menggunakan metode kepustakaan bagi pengumpulan data berdasarkan sorotan kajian lepas, dan metode analisis kandungan bagi penganalisisan data. Ia menghuraikan pendekatan psikoterapi Islam merangkumi solat dan zikir yang dicadangkan pengaplikasiannya terhadap kanak-kanak autistik. Solat yang merupakan tiang agama adalah sangat penting dalam pembinaan diri insan, manakala zikir pula adalah pelengkap kepada solat tersebut. Kanak-kanak autistik didapati mampu dan mudah untuk melaksanakan kedua-dua amalan ibadah ini walaupun mereka mempunyai keterhadan upaya. Justeru, dapat disimpulkan bahawa solat dan zikir mempunyai hubungan yang signifikan dalam membantu perkembangan kanak-kanak autistik seperti kanak-kanak normal yang lain.

Kata kunci: Autisme; psikoterapi; psikoterapi Islam; solat; zikir


Abstract

In recent years, the total number or average number of children around the world born with autism spectrum disorder has increased. Various Western psychotherapeutic interventions were applied to enhance the functioning and development of these autistic children. However, the methods applied for this disorder have ignored the concept of spiritual intervention. This article deals with Islamic psychotherapy approach for autistic children. It used the library method for data collection based on literature reviews, and content analysis method for data analysis. It describes the Islamic psychotherapy approach that includes solat (prayer) and reciting dhikr (remembrance of God) which are proposed for autistic children. The solat which is a pillar of Islam is very important in the development of human beings, while dhikr is complementary to the solat. It was found that autistic children were capable of implementing both of these practices although they had some limitations. Hence, it can be concluded that performing prayer and reciting dhikr had a significant positive relationship in helping the development of autistic children to be like other normal children.

Keywords: Autism; psychotherapy; Islamic psychotherapy; prayer; dhikr


Full Text:

PDF

References


Abdul Djalil. 2012. Metode dan Amalan Perubatan Alternatif Menggunakan Zikir dan Doa: Kajian Khusus di Kota Surabaya, Indonesia. Tesis PhD, Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia.

Afrinaldi, Ruslin Amir & M. Arif. 2015. Psycho Religious Theraphy through Prayers and Dzikir in Islamic Psychology Perpective. Sains Sosial dan Ekonomi 2: 200-205.

Ahmad Hisham Azizan & Che Zarrina Sa’ari. 2009. Terapi Solat dalam Menangani Penyakit Gelisah Menurut Perspektif Psikoterapi Islam. Jurnal Usuluddin 29: 1-43.

Aizan Sofia Amin, Jamiah Manap & Noremy Md Akhir. 2016. Peranan Keluarga dalam Kehidupan Kanak-kanak Kurang Upaya Malaysia. Akademika 86: 21-30.

Al-Bukhari. 2002. Sahih Al-Bukhari. Kitab al-Da`awat. Bab Fadli Dhikr Allah ‘Azza Wajalla. Hadith no. 6407. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Khin, M., al-Bugha, M., & al-Sharbaji, A. 2012. al-Fiqh al-Manhaji `ala Madhahib al-Imam al-Shafi`i. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Asmara Alias & Nor Azah Abdul Aziz. 2010. Implementing Multimedia and Simulation in Developing Computerized Blood Circulation and Bodily Movement During Obligatory Prayers (SolatSim). In Proceeding 2nd International Conference on Computer Technology and Development, 735-738. 2-4 November 2010, Cairo, Egypt.

Arifah Fasha Rosmani, Noor Azura Zainuddin, Siti Zulaiha Ahmad & Siti Zubaida Ramli. 2015. Bio Terapi Solat: 3D Integration in Solat Technique for Therapeutic Means. In Advanced Computer and Communication Engineering Technology, edited by Hamzah Asyrani Sulaiman, Mohd Azlishah Othman, Mohd Fairuz Iskandar Othman, Yahaya Abd Rahim & Naim Che Pee, 1001-1011. New York: Springer International Publishing.

Big Think Editors. 2011. “Do people with autism experience emotions.” http://bigthink.com/ideas/do-people-with-autism-experience-emotions Tarik capaian: 3 Januari 2018.

Che Haslina Abdullah, Hairul Nizam Ismail, Nor Shafrin Hj. Ahmad & Wan Syakira Meor Hissan. 2012. Generalized Anxiety Disorder (GAD) from Islamic and Western Perspectives. World Journal of Islamic History and Civilization 2 : 44-52.

Che Haslina Abdullah, Zarina Zainan Abidin, Wan Syakira Meor Hissan, Rafizah Kechil, Wan Noorli Razali & Mohamad Zaid Mohd Zin. 2013. The Effectiveness of Generalized Anxiety Disorder Intervention Through Islamic Psychotherapy: The Preliminary Study. Asian Social Science 9: 157-162.

Elisabeth, L. H. & Uta, F. 2003. Understanding Autism: Insights from Mind and Brain. Philosophical Transactions: Biological Sciences 358: 281-289.

Frankl, V. E. 964. Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy. London: Hodder and Stoughton.

Gal, E., Bauminger, N., Goren-Bar, D., Pianesi, F., Stock, O., Zancanaro, M. & Weiss, P. L. 2009. Enhancing Social Communication of Children With High Functioning Autism Through a Colocated Interface. Journal of Human-Centred Systems 24: 75-84.

Hafiza Abad, Hasmiza Othman & Salwani Mohd Daud. 2014. Islamic Studies for Disabled: Teaching Salat for Autism Using Apps. Oasis International Conference on Islamic Education (OICIE2014), 5 November 2014, Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur.

Ibn Majah. 1984. Sunan Ibn Majah. Kitab al-Tibb. Bab al-Salah Shifa. Abi `Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. Riyadh: Sharikat al-Tiba`ah al-`Arabiyah al-Sa`udiyah. Hadith no. 3458.

Iskandar & Mif Rohim Noyo Sarkun. 2015. Pengaruh Zikrullah pada Manusia Menurut Perspektif Sains. Sains Humanika 4: 41–46.

Jamila K. A. Mohamed. 2005. Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Khalili, S., Murken, S., Helmut, R. K., Shah, A.A., Vahabzadeh, A. 2002. Religion and Mental Health in Cultural Perspective: Observations and Reflections After The First International Congress on Religion and Mental Health. The International Journal for The Psychology of Religion 12: 217-237.

Khairul Hamimah M. Jodi, Mohd Afifuddin Mohamad & Azizi Che Seman. 2014. Penerapan Agama dalam Modul Psikospiritual dan Kesannya Terhadap Kesihatan Spiritual: Kajian Kes di Kompleks Dar Assaadah Kuala Lumpur. Jurnal Syariah 2: 107-127.

Khairunnas Rajab. 2006. Islam dan Psikoterapi Moden. Afkar 7: 133-156.

Khamsiah Ismail, Noraini Mahat & Siti Aishah Hassan. 2009. Islamic Spiritual Psychoteraphy: The Client’s Role. p. 209-230. Dlm. Horizon of Spiritual Psychology, disunting oleh Akbar Husain, Sharir Jamaluddin, Osman Hashim, Loh Sau Cheong, Mariani Md Nor & Hamidah Sulaiman. New Delhi, India: Global Vision Publishing House.

Lynn, P., Maggie, B. & Hugh, M. 2007. Autistic Spectrum Disorder in The Early Years. London: SAGE Publications.

M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky. 2001. Psikoterapi dan Kaunseling Islam: Penerapan Metode Sufistik, Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta.

Mohd Amzari Tumiran Mohd Yakub, Nazean Jomhari & Durriyyah Sharifah Hasan Adli. 2014. Intervensi Tidur Menggunakan Terapi al-Quran dalam Menangani Gangguan Tidur Kanak-Kanak Autistik Muslim. In Tajdid In Quranic Studies, edited by Sedek Ariffin, Khadher Ahmad & Ishak Sulaiman, 225-238. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Studies, Universiti Malaya.

Musthofa. 2013. Motivasi Zikir. Al-Tahrir 13 : 171-186.

Nor Azah Abdul Aziz. 2011. Kaedah Menangani Stress dengan Solat. Jurnal Islam dan Pendidikan Arab 3: 1-10.

Norsaleha M. Salleh & Abdul Halim Tamuri. 2015. Hubungan Penghayatan Akidah Dengan Ketenangan Hati Remaja. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 2. http://media.wix.com/ugd/7db926_4f9f777a09964f3bb7a092701689b5fc.pdf Tarikh capaian: 5 Januari 2018.

Pennington, R. C. 2010. Computer-assisted Instruction for Teaching Academic Skills to Students with Autism Spectrum Disorders: A Review of Literature. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 25.

Robert Accordino, Ronald Comer & Wendy B. Heller. (2007). Searching for Music’s Potential: A Critical Examination of Research on Music Therapy with Individuals with Autism. Research in Autism Spectrum Disorders 1: 101–115.

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah M. Akhir. 2007. Riyadah al-Nafs Menurut al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Kaunseling di PK MAINS. Jurnal Usuluddin 26: 45-62.

Shabbir Ahmed Sayeed & Anand Prakash. 2013. Doa Islam (Salah/Namaaz) dan Yoga Kebersamaan dalam Kesehatan Mental. India Journal Psychiatry 55: 224-230.

Sharifah Basirah Syed Muhsin & Che Zarrina Sa’ari. 2015. Kaedah Psikoterapi Islam Berasaskan Konsep Maqamat Abu Talib al-Makki. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Patonah Mohamad, Mohd Yakub Mohd Yusoff, Durriyyah Sharifah Hassan Ali. 2014. Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran bagi Golongan Kelainan Upaya Mental: Analisis dari Sumber Tradisi Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 8: 153-168.

Thahirah Hassan Basri, Faudzinaim Badaruddin & Abdul Manan Mohamad. 2014. Konsep Zikir Darajah dalam Disiplin Ilmu Tarekat. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 8: 61-72.

Wing, J. K. 1966. Early Childhood Autism: Clinical, Educational and Social Aspects. Oxford: Pergamon Press.

Zetty Nurzuliana Rashed, Abdul Halim Tamuri, Siti Rashidah Abdul Razak & Juliana Madzalan. 2015. Konsep Pengintegrasian Ilmu Sains al-Quran dalam Pengajaran Pendidikan Islam. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 2. http://media.wix.com/ugd/7db926_0851f316aa5945f398104d506f1c630d.pdf Tarikh capaian: 5 Januari 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694