Sumbangan Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Muhammad ‘Uthman El-Muhammady di Malaysia (1943-2013) (Contribution of Muhammad ‘Uthman El-Muhammady to the Da’wah Thought and Struggle in Malaysia (1943-2013)

Ummi Zainab Mohd Ghazali, Muhammad Azizan Sabjan

Abstract


Muhammad 'Uthman El-Muhmmady was one of the famous Islamic thinkers in Malaysia and archipelago. He had a great influence on the intellectual development and spread of da’wah. His significance can be felt in all aspects of his life in the Muslim communities in the archipelago. Hence, the contribution of his thinking and struggle has become the main focus of this study. This study uses a qualitative method which is based on historical and descriptive analysis of his works. The findings show that Muhammad 'Uthman El-Muhammady was known as a diehard member of Sunnah wa al-Jama'ah. In fact, the concept of his thinking from the perspective of spreading Islamic da’wah was more focused on the teachings of the Sunnah wa al-Jama’ah. His concern for the fate of ummah in the problems of religious issues especially from practice and the attacks of western thought and this made him to find and solve in a wise way based on the teachings in the Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ and al-Qiyas. Indeed, he was also a fighter in opposing the elements of modern thought and ideology brought from western movements such as Liberalism, Secularism and Religious Pluralism. The findings show that Muhammad 'Uthman El-Muhammady’s intellectual work and thoughts can be used as a lesson and reference to Muslims in facing and dealing with asaults on thinking that are against the teachings of Islam in the best possible way.

Keywords: Contribution; Muhammad 'Uthman El-Muhammady; Sunnah wa al-Jama'ah; thought; struggle

 

Abstract

Muhammad ‘Uthman El-Muhammady merupakan salah seorang tokoh pemikir Islam yang terkenal di Malaysia mahupun Nusantara. Beliau memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan penyebaran dakwah dan intelektual. Kepentingan pengaruhnya dapat dirasakan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Islam di rantau ini menerusi hasil karya-karya beliau selain peranan aktifnya dalam penyebaran dakwah serta ilmu sepanjang hayatnya. Justeru, sumbangan dari aspek pemikiran dan perjuangan beliau telah menjadi fokus utama dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan metode kajian kualitatif yang berlandaskan kepada metode sejarah, analisis kandungan karya-karya secara diskriptif. Dapatan kajian mendapati bahawa Muhammad ‘Uthman El-Muhammady merupakan pejuang tegar ahli Sunnah wa al-Jama’ah dalam kalangan para ilmuan Nusantara. Malah, konsep pemikiran beliau dari perspektif penyebaran dakwah Islam lebih tertumpu kepada ajaran ahli Sunnah wa al-Jama’ah. Keprihatinan beliau terhadap nasib ummah dalam kemelut permasalahan isu agama terutama dari sudut amalan dan serangan pemikiran gerakan Barat menjadikan beliau berusaha merungkai dan menyelesaikan dengan cara yang bijaksana berlandaskan ajaran al-Quran, al-Sunnah, al- Ijma’ dan al-Qiyas. Bahkan, beliau juga berjuang dalam menentang unsur-unsur pemikiran dan ideologi moden yang dibawa daripada golongan gerakan Barat seperti fahaman Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme Agama. Hasil kajian mendapati bahawa pemikiran yang ditonjolkan oleh Muhammad ‘Uthman El-Muhammady dalam bidang intelektual dapat dijadikan sebagai iktibar dan rujukan umat Islam dalam menghadapi serta menangani kemelut serangan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan cara yang sebaik-baiknya.

   Kata kunci: Sumbangan; Muhammad ‘Uthman El-Muhammady; ahli Sunnah wa al-Jama’ah; pemikiran; perjuangan


Full Text:

PDF

References


Abd Aziz Mohd Zain. 2012. Strategi Dakwah dalam Sirah Nabi S.A.W. Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Abdul Razak Mahmud. 1993. Pengarang Majalah Pengasuh 1918-1993. Pengasuh 528, Julai-Ogos.

Abdul Razak Mahmud. 2014. Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah: Sebuah Huraian dari Perspektif Ajaran Ahli Sunnah wa Al-Jama’ah. Kota Bharu, Kelantan: Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

Adli Yaacob. 2017. Konsep Sastera Islam Mengikut Uthman El-Muhammady. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship 4: 1-16.

Ahmad F. Yousif. 2015. Revisiting Fanaticism in the Context of Wasatiyyah. The American Journal of Islamic Social Sciences 32(3): 1-22.

Ali Raza Tahir. 2013. Islam And Philosophy (Meaning And Relationship). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business 4(5): 119-127.

Amrah Abdul Majid. 2017. The Many Ways of Being Muslim: The Practice of Immanence Critique in Mohja Kahf’s The Girl in the Tangerine Scarf. Akademika 87(1): 221-230.

Azmi Arifin. 2012. Syed Hussein Alatas: Pemikiran Kolonial dan Gagasan ‘Feudalisme Melayu’. Akademika 82(1): 21-30.

Earnie Elmie Hilmi. 2015. Muhammad Uthman El-Muhammady: Biografi Tokoh Pemikir Islam di Malaysia. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VI, disunting oleh Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad@Arshad Suhaila Zailani @Ahmad, Ermy Azziaty Rozali. Ulama dan Umara Berpisah Tiada, anjuran Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, 9-10 Jun, Univerisit Kebangsaan Malaysia (UKM).

Elmi Baharuddin & Zainab Ismail. 2015. 7 Domains of Spiritual Intelligence from Islamic Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211: 568-577.

Halipah Hamzah. 2016. Human Development And Hedonism Culture Challenges. A Review From Islamic Perspective. E-Academia Journal 5(2): 1-15.

Hick, J. 2004. The Fifth Dimension: An Exploration of the Spiritual Realm. Oxford: Oneworld Publications.

Eliot, D. 1990. Reviewed Work: An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent by John Hick. Philosophy East and West 40(4): 557-562.

Ismail Mina Ahmad. 2014. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady Inteligensia Muslim Kontemporari. Kuala Lumpur: Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT).

Marina Munira Abdul Mutalib & Mashitah Sulaiman. 2017. Understanding Religious Pluralism In Malaysia: A Christian and Muslim Debate.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Special Issue - Islam and Contemporary Issues 7: 175-188.

Marshall, C. & Rossman B. 1989. Designing Qualitative Research. London: Sage Publication.

Rossman B. 1989. Designing Qualitative Research. London: Sage Publication.

Mohd al-Ikhsan Ghazali, Siti Salwa Md. Sawari & Muhaidi Mustaffa al-Hafiz. 2016. Strategi Menangani Kemelut Golongan Anti Hadis (GAH). Sains Humanika 8: 3-2.

Mohamed Nawab Mohamed Osman. 2017. The Islamic Conservative Turn in Malaysia: Impact and Future Trajectories. Contemporary Islam 11(1): 1-20.

Mohd Majid Konting. 1998. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yusuf Khalid, Panji Hidayat Mazhisham & Nur Husna Mohamad Hussain. 2015. The Role of Islamic Propagation Society International (IPSI) and Its Implementation of Interfaith Dialogue in Mosque Penang, Malaysia. Al-‘Abqari: Islamic Social Sciences and Humanities 6: 101-126.

Muhammad Zainiy Uthman. 2001. Islam, Sains Dan Pemikiran Objektif: Suatu Perbandingan Ringkas. Jurnal YADIM 2 (November): 146-148.

Napisah Karimah Ismail. 2017. Islam dan Budaya Nusantara di Bumi Perth, Australia. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII, disunting oleh Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Farid Mat Zain, Kaseh Abu Bakar, Zamri Arifin, Firuz Akhtar Mohamad Bohari and Ammalina Dalilah Mohd Isa. Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah Nusantara, anjuran Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, 8-9 Ogos, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Othman Lebar. 2006. Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris.

Paul, D. J. 2004. Radical Orthodoxy and The New Culture of Obscurantism. Modern Theology 20(3): 363-405.

Salahudin Suyurno. 2006. Kefahaman Terhadap Falsafah Sains Islam Sebagai Pencetus Perkembangan Sains dan Teknologi: Satu Tinjauan Awal. Koordinator Sains Kemasyarakatan UPENA, UiTM

Syaikh Abdullah Jibrin. 2009. Hakikat Sekularisme. Terj. Mohammad Iqbal Ghazali.

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/single/id_hakikat_sekularisme.pdf Islamhouse.com Retrieved on: 10 April 2017.

Syukri Ahmad & Ismail Yusoff. 2005. Karakteristik Ulama Abad Ke-20 Ke Arah Menjana Ulama Masa Depan. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III: Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu, disunting oleh Farid Mat Zain, Jaffary Awang dan Rabitah Mohd. Ghazali, anjuran bersama Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, 15-17 April, Pulau Pinang.

Walker P. E. 1995. Da‘wah: Qur’anic Concepts, in the Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 343-346. New York: Oxford University Press.

Wan Adli Wan Ramli. 2014. Menangani Cabaran Liberalisme dalam Kalangan Muslim Berdasarkan Konsep Ijmak. Jurnal Usuluddin 40: 27-46.

Wan Ismail W. Dagang. 2015. Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada Umat Islam di Nusantara: Satu Sorotan Kajian. Sains Humanika 5(3): 77-85.

Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Mohd Rumaizuddin Ghazali & Mohd Azhar Ibrahim Resedi. 2015. Elemen Anti Hadis dalam Ucapan Kepada Konferensi Politik Nasional oleh Kassim Ahmad: Satu Penilaian. Al-‘Abqari: Islamic Social Sciences and Humanities 6: 7-34.

Yasmun Muhammad. 2013. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady. Pengasuh. Majalah Bulanan Dakwah dan Hadharat Islamiah. Edisi Mac-April, 2-11.

Yusuf, B. 1993. Da‘wah and Contemporary Challenges Facing Muslim Women in Secular States – A Nigerian Case Study in Islam in Africa, edited by N. Alikali, A. Adamu, A. Yadudu & R. Motem, 276-295. Lagos: Spectrum Book Limited.

Zakaria Stapa. 2014. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady 1943-2013. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady Inteligensia Muslim Kontemporari, disunting oleh Ismail Mina Ahmad. Kuala Lumpur: MUAFAKAT.

Zukifli Dahalan. 2008. Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan yang Pernah Dimainkannya dalam Aktiviti-aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia. Esteem Academic Journal 4 (2): 133-150

Zulekha Yusoff. 1999. Sains Kesihatan dalam Tamadun Islam. Shah Alam: Pusat Pendidikan Islam Institut Teknologi Mara, UiTM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694