Medium Komunikasi Intrapersonal dalam Dialog antara Agama Komuniti Saudara Baru (Medium of Intrapersonal Communication in Interfaith Dialogue for Muslim Converts Community)

Azarudin Awang, Azman Che Mat, Wahairi Mahmud

Abstract


Komunikasi intrapersonal merupakan satu aktiviti yang berlaku secara spontan apabila manusia cuba menganalisa fenomena yang berlaku pada dirinya dan alam sekeliling. Konsep komunikasi intrapersonal bukan hanya terbatas dalam kehidupan sosial seseorang tetapi termasuk perihal yang berkait dalam hubungan antara agama Muslim dan bukan Muslim. Jelasnya, fenomena penukaran agama merupakan satu implikasi yang tidak dapat dipisahkan daripada proses ini. Oleh itu proses komunikasi intrapersonal memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman perkara yang berhubung kait dengan agama Islam kepada komuniti saudara baru. Objektif kajian ini ialah untuk meneliti peranan komunikasi intrapersonal yang berlaku dalam pengalaman saudara baru (ketika belum memeluk agama Islam) dalam memahami agama Islam. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif berdasarkan sampel bertujuan (purposive sampling) dengan merujuk kepada satu kumpulan sebagaimana yang ditentukan kesesuaiannya oleh pengkaji. Oleh itu, data diperoleh menggunakan kaedah temu bual ke atas dua puluh orang Saudara Baru di negeri Terengganu. Hasil analisis deskriptif kajian ini menunjukkan komunikasi intrapersonal merupakan satu medium dialog antara agama dan budaya bagi komuniti bukan Muslim memahami dan menghargai agama Islam dengan lebih positif. Justeru, pengamalan nilai-nilai Islam yang baik dalam kehidupan masyarakat Muslim mampu menatijahkan gambaran yang sebenar kepada masyarakat bukan Muslim tentang agama tersebut. Hal ini menunjukkan komunikasi intrapersonal memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama khususnya apabila  melibatkan hubungan sosial antara dua agama yang berbeza.

Kata kunci: Komunikasi; intra personal; dialog antara agama; budaya; saudara baru


Abstract

Intrapersonal communication is aspontaneous process when by the people thinks how to analyse the phenomena around human being and vicinity. The concept of intrapersonal communication is not limited to social life per se, even includes the advancement inter religious relation between Muslim and non-Muslim. Obviously, the trends seem to indicate that religious conversion is considered to be one of the implications of this process.  Thus, the intrapersonal communication process has functioned a significant role in giving the understanding of Islam among Muslim Converts. The objective of this study is to scrutinize at the role of interpersonal communication in the Muslim Converts experience in understanding Islam.  The study was conducted through a qualitative method based on purposive sampling which was referred to a group that had sample characteristics as determined by researcher. Thus, the data had been obtained using interview method from twenty Muslim Converts in Terengganu. The descriptive analysis result shows that intrapersonal communication is a medium of interreligious and cultural dialogue whereby the non-Muslim learns how to use effectively the equivalent to being positive and appreciating others in the frame of understanding Islam. Thus, the practice of Islamic values among Muslim communities can give the right to non-Muslim. This shows intrapersonal communication plays an important role in religious life, especially when it involves social relations between two religions.

Keyword: Communication ; intrapersonal ; interreligious dialogue ; culture ; muslim convert

 


Full Text:

PDF

References


Ab Rahman, A., Irwan, M. S., Mahazan, A. M., Nuradli Ridzwan Shah, M. D., Ibrahim, R. I., & Ismail, N. 2016. Persepsi Mualaf Terhadap Pengisian Pengislaman dan Program Pembangunan Mualaf: Kajian di Negeri Sembilan. Journal of Fatwa Management and Research 6: 2-15.

Abd Hadi Borham, Wahyu Hidayat Abdullah, Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Muhammad Akramin Kamaruzaman. 2016. Metod Dakwah Dalam Pengislaman Suku Kaum Masyarakat Murut di Pedalaman Sabah. Al-Hikmah 8(2): 60-80.

Ahmad Faizuddin Ramli dan Jaffary Awang. 2016. Dialog Antara Agama Menurut Perspektif Islam. UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 3(2): 22-34.

Ahmad Mustafa Al-Marāghī. 1973. Tafsir Al-Marāghī . t.t: Dar Al-Fikr.

Al-Rāzi, Fakhr al-Din.t.t. al-Tafsir al-Fakhru Al-Razī Al Masyhur Bil Tafsir Al-Kabīr Wa Mafātih Al-Ghari. Beirut: Dar al-Fikr.

Aries Mahadika Pradipta. 2017. Persepsi Mahasiswa Mengenai Citra Yang Dibangun Awkarin Di UNPAS. Tesis Phd Universitas Pasundan.

Azarudin Awang dan Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2014. Dorongan Pemelukan Agama Islam Komuniti Minoriti di Sebuah Negeri Majoriti Melayu.International Journal of the Malay World and Civilization 2 (3): 3-12.

Azarudin Awang, & Khadijah Mohd Hambali. (2017). Apresiasi Dialog Kehidupan Berhikmah Komuniti Cina Muslim di Terengganu. KEMANUSIAAN: The Asian Journal of Humanities 24(1):15-25

Hafidz Muhdhori. 2017. Treatmen Dan Kondisi Psikologis Muallaf. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Kaunseling 3(1): 16-39.

Ibn Kathīr, Abi al-Fidā’Ismā’il al-Dimsyiqī. 1981. Tafsir al-Qurān al-Aczīm lil Imāmī al-khālil al-hāfiz Imad al-Dīn Abi al-Fidā’ Ismā’il al-Dimsyiqī. Beyrouth: Dar al Fikr.

Mustafā Ibrāhīm; cAbd al-Qādir, Hamid; al-Zayyāt, Ahmad Hasan & al-Najjār, Muhammad cAli. 1989. Al-Mucjam al-Wasīt. Juzuk Awal. Istanbul: Maktabat al-Islamiyyah.

Heni Wijayanti dan Huri Suhendri. 2017. Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal Dan Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika. Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika.

Ivy Deirdre Mangkau. 2012. Penguasaan Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV Kali Ke-2.

Jordania, J. 2009. Times to Fight and Times to Relax: Singing and Humming at the Beginnings of Human Evolutionary History. Kadmos 1: 272–277.

Jordi de San Eugenio-Vela. 2014. Approaches to The Study of Individual–Landscape Interaction as an Evocation of Intrapersonal Communication. Journal Corvengencia 2: 13-38.

Kamus Dewan. 2010. ed. Ke-5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Khadijah Mohd Kambali @ Hambali, Suraya Sintang, Azmil Zainal Abidin . 2013. Dialog antara Agama Dalam Konteks Ilmu Perbandingan Agama Menurut Perspektif Islam. Tafhim: Ikim Journal of Islam and The Contemporary World 6: 83–12.

Khadijah Mohd Khambali. 2008. Islam Agama Rahmah dan Toleransi Beragama: Realiti dan Cabaran. Dalam Isu Dan Cabaran Hubungan Antara Agama di Malaysia, 18-19, ed. Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Mohamad Kamil Abd Majid, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah & Pemikiran Islam, Universiti Malaya.

Lotta Malmirinta. 2017. The Process of Becoming Muslim Analyzing the Post-Conversion Processes of Finnish Muslim Convert Women. Tesis Master University of Helsinki

Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Nur Hafilah Musa & Bharuddin Che Pa. 2007. Asas Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam. Dalam Konsep Asas Islam Dan Hubungan Antara Agama, ed. Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Azul Mohamad Salleh, Ali Salman Mohd Nor, Shahizan Ali & Hasrul Hashim. 2016. Kepentingan Ciri Kebolehgunaan Dalam Meningkatkan Kepuasan Komunikasi Dalam Talian. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 32 (1): 519-531.

Mohd Roslan Mohd Nor dan Nurul Khairiyah Mohd Sa‟aid. 2016. Persoalan Hijab Dalam Kalangan Wanita Muslim: Satu Tinjauan Literatur. Dalam Wanita Islam Kontemporari: Isu-Isu, Cabaran & Amalan Terbaik. Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia.

Mokhtar Ismail. 2011. Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Nur Nasliza Arina Mohamad Nasir & Jamilah Hj Ahmad. 2015. Facebook dan Media Massa: Keberkesanan Dalam Menyampaikan Mesej Alam Sekitar Kepada Masyarakat. Akademika 85(1): 33-46.

Osman Abdullah @ Chuah Hock Leng & Abdul Salam Muhamad Shukri. 2008. Muslim Converts in Malaysia: The Problem of Cultural Adjustment. Kuala Lumpur: Research Centre International Islamic University.

Raiph E. Hanson.2017. Mass Communication. Living in A Media Wolrld, Sage Publication: California

Reno Caesar Olivier Sibarani. 2017. Komunikasi Intrapersonal Dan Perilaku Fobia. Flow- jurnal.usu.ac.id 2 (19): 1-10.

Syed Qutb. 1978. Fi zilālil al-Qurān. Beyrout: Dar al-Syruq.

Yeni Maulina. 2017. Nilai Budaya Dalam Syair Rokan Hilir Karangan Ahmad Darmawi. Madah 6(1): 61-72.

Yūsuf Qaraḍawi. 1996. al-’Aql wa al-‘Ilmu fi al-Qur’ān al-Karīm. Cairo: Maktabah Wahbah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694