SELF REGULATION SEBAGAI MEKANISME MENGAWAL SALAH LAKU MEMBABITKAN PENYOKONG BOLA SEPAK DI MALAYSIA (Self Regulation as A Mechanism to Prevent Misbehavior among Football Fans in Malaysia)

Nur Hafizah Yusoff, Sundramoorthy A/L Pathmanathan

Abstract


ABSTRAK

Isu berkaitan salah laku dalam kalangan penyokong bolasepak di Malaysia bukanlah satu isu yang baru. Hampir setiap musim, terdapat insiden salah laku membabitkan penyokong bola sepak dari pelbagai pasukan. Antara salahlaku yang sering dilakukan adalah bersifat verbal dan fizikal. Pihak FAM telah menjatuhkan denda dan hukuman bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit bahkan turut menghukum pasukan bermain dalam keadaan stadium kosong dan bermain di stadium berkecuali. Namun demikian, para penyokong masih berterusan melakukan pelbagai kesalahan yang tidak sepatutnya. Objektif artikel ini adalah ingin membincangkan mengenai peranan ‘self regulation’ sebagai satu mekanism untuk mengawal salah laku dalam kalangan penyokong bola sepak. Kajian ini bersifat kuantitatif dan seramai 600 orang responden terdiri daripada penyokong bolasepak daripada pasukan negeri Kelantan, Johor, Perak dan Selangor terlibat dalam sesi soal selidik yang telah dijalankan bagi mendapatkan data dan maklumat. Dapatan kajian yang utama adalah majoriti responden bersetuju bahawa setiap penyokong perlu mempunyai kawalan sosial secara internal dengan memfokuskan kepada pemilikan semangat kesukanan yang tinggi yang seterusnya mampu membuatkan penyokong mengawal emosi, bersikap profesional, perlu lebih berdisplin semasa berada di dalam stadium. Penglibatan dan usaha sama antara pihak pengurusan dan para penyokong perlu turut dipergiatkan agar para penyokong dapat merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada pasukan bola sepak yang mereka sokongi.

Kata kunci: kawalan sosial internal, penyokong bola sepak, salah laku, salah laku verbal, salah laku fizikal, semangat kesukanan. 

ABSTRACT

Issues related to misbehavior among football fans in Malaysia is not a new. Almost every fotball season, there are incidents of misbehavior involving football fans from various teams. Among the most frequent are verbal and physical. The FAM has imposed fines and penalties not only in the form of ringgit but also punishes teams playing in the empty stadium and playing in neutral stadium. However, the fans continue to commit a range of improper misbehavior. The objective of this article is to discuss the role of self regulation as a mechanism to prevent misbehavior among football fans. The study was quantitative and 600 respondents from football fans of Kelantan, Johor, Perak and Selangor were involved in the questionnaires. The main findings of the survey are most of respondents agree that each supporter needs to have internal control internally by focusing on the ownership of a high level of sportsmanship. By having a sportmanship it will lead the football fans to able controll their emotional, being professional and more disciplined while in the stadium. The involvement and collaboration between management and their fans should be intensified so that the fans can feel that they are part of their football.

Keywords: football fans, internal social control, misbehavior, sportmanship, phyiscal misbehavior, verbal misbehavior.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.