Jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Types and sustainability level of late night bazaars’ entrepreneurs: A case study of Klang Valley, Malaysia)

Noordeyana Tambi, Asnarulkhadi Abu Samah, Hanina Halimatusaadiah Hamsan, Ma’rof Redzuan

Abstract


Kertas kerja ini membincangkan modal-modal yang terlibat dalam menjalankan perniagaan bazar larut malam.
Pemilikan modal merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan perniagaan berskala kecil ini.
Lazimnya, modal dikaitkan dengan aspek kewangan dan keuntungan sahaja. Maka, berdasarkan Model Kelestarian
Perniagaan oleh Tilley & Young (2006) diadaptasi bersama konsep Modal Komuniti oleh Hart (2000), kajian
dijalankan untuk mengkaji tahap kelestarian komuniti peniaga bazar larut malam menerusi pemilikan modal-modal
peniaga iaitu modal sosial, modal insan, modal kewangan dan modal fizikal. Hasil dapatan menunjukkan bahawa
pemilikan modal-modal oleh peniaga bazar larut malam adalah berada pada tahap yang sederhana iaitu kesemua
tahap modal berada pada tahap yang sederhana iaitu tahap modal sosial (70.0%), tahap sederhana modal insan
(75.2%), tahap sederhana modal kewangan (82.8%) dan tahap sederhana modal fizikal (81.2%). Ini bererti bahawa
masih terdapat ruang untuk mengukuhkan modal, dan dengan itu, kemampanan perniagaan.

Katakunci: bazaar, modal fizikal, modal insan, modal kewangan, modal sosial, peniaga

That capital is of utmost importance in any business undertaking goes without saying. Capital ownership is even a
critical element in ensuring the sustainability of small-scale businesses like Malaysia’s late night bazaars. This
study examined the types and sustainability levels of capitals involved in running the business of late night bazaars
in Malaysia’s Klang Valley based on the sustainability entrepreneurship model developed by Tilley & Young (2006)
and the adapted concept of community capitals by Hart (2000). The results showed that the capitals owned by the
late night bazaar entrepreneurs were at the average levels: social capital (70.0%), human capital (75.2%), financial
capital (82.8%) and physical capital (81.2%), which meant that there was room for more capital strengthening and
improved enterprise sustainability.

Keywords: bazaar, entrepreneurs, financial capital, human capital, physical capital, social capital

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.