Modul Peta Minda Buzan dan pencapaian pelajar pendidikan asas vokasional di Malaysia: Satu kajian keberkesanan (Buzan Mind Map module and the educational achievement of Malaysian basic vocational students : An impact study)

Muhammad Asri Madmor, Tee Tze Kiong, Mohamed Nor Azhari Azman, Ridzwan Che Rus, Zaliza Hanapi, Jailani Md Yunos, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad

Abstract


Penggunaan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) boleh dijadikan satu pendekatan alternatif dan memberi
sumbangan penting ke atas pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan teknikal dan vokasional. Modul
merupakan satu siri aktiviti pembelajaran yang dirancang secara sistematik bagi membantu pelajar mencapai
objektif pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan MPK Peta Minda Buzan (PMB) terhadap
pencapaian pelajar Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Seramai 88 orang pelajar PAV dipilih sebagai sampel
kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk kajian kuasi-eksperimental. Data dianalisis
dengan menggunakan perisian SPSS dan nilai kebolehpercayaan instrumen adalah α = .898. Ujian korelasi Pearsonr
digunakan untuk mengenal pasti kekuatan hubungan antara pembolehubah. Keputusan ujian korelasi
menunjukkan terdapat hubungan positif sederhana yang signifikan antara tahap penguasaan PMB dengan markah
ujian pencapaian (r = .890). Keputusan analisis data ujian ANCOVA menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang
signifikan markah ujian pos pencapaian antara kumpulan rawatan (KR) dengan kumpulan kawalan (KK) (p<.05).

Katakunci: kuasi-eksperimental, modul pembelajaran kendiri, pencapaian, pendidikan asas vokasional, pendidikan
teknikal dan vokasional, Peta Minda BuzanA module is a series of learning activities systematically designed to help students achieve learning objectives.
Using self-instructional module can be an effective alternative approach in vocational education. This study
evaluated the effectiveness of Buzan Mind Map (BMM) self-instructional module on Malaysian Basic Vocational
Education (BVE) students’ achievement. A total of 88 BVE students were selected as research samples using
quantitative and quasi-experimental research design. Data were analyzed using SPSS and the reliability of the
instrument was α = 0.898. The Pearson-r correlation test results indicated that there was a significant moderate
positive correlation between the mastery level of BMM and the students’ achievement test scores (r = 0.890). The
ANCOVA test showed that there was a significant difference between the treatment group and control group for the
post-test results (p <.05).

Keywords: achievement, basic vocational education, Buzan Mind Map, quasi-experimental, self-instructional
module, technical and vocational education


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.