Jurang integrasi kemahiran employabiliti di Malaysia: Satu kajian empirikal graduan kejuruteraan Kolej Komuniti (Integrated employability skills gaps in Malaysia: An empirical study of Community College graduates)

Zaliza Hanapi, Arasinah Kamis, Tee Tze Kiong, Mohd Hasni Hanapi

Abstract


Keperluan adanya kemahiran employability yang mantap dalam kalangan graduan merupakan satu kriteria yang
penting untuk membolehkan mereka mendapat tempat di pasaran pekerjaan. Justeru itu, kajian ini dijalankan
bertujuan untuk melihat samaada terdapat jurang atau tidak di antara elemen kemahiran employabiliti yang telah
diintergrasikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran (pdp) dengan kemahiran employabiliti yang penting dan
perlu dikuasai oleh graduan bidang elektrik berdasarkan perspektif graduan Kolej Komuniti dengan majikan di
industri. Kajian tinjauan ini melibatkan seramai 103 majikan di industri dan 162 graduan bidang elektrik di Kolej
Komuniti. Melalui analisis Ujian-T yang dijalankan, hasil dapatan kajian menunjukkanterdapat jurang yang
signifikan di antara elemen kemahiran employabiliti iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pengurusan maklumat,
kemahiran pengurusan diri, kemahiran etika dan moral profesional, kemahiran kepimpinan dan kemahiran
berpasukan yang telah diintergrasikan semasa proses pdp dengan kemahiran tersebut yang penting dan perlu
dikuasai oleh graduan bidang elektrik berdasarkan perspektif graduan Kolej Komuniti dengan majikan di industri.
Oleh yang demikian, pensyarah-pensyarah di Kolej Komuniti haruslah bertindak dengan memainkan peranan
penting serta bertanggungjawab di dalam memberi tumpuan serta mengintergrasikan ke semua kemahiran
employabiliti yang dikenalpasti penting dan perlu dikuasai oleh graduan semasa sesi pdp dijalankan. Selain itu,
penambahbaikan kurikulum yang melibatkan pihak industri serta komitmen pdp yang efektif dari pensyarah amat
penting dalam mengatasi masalah jurang kemahiran yang merangkumi penguasaan kemahiran employabiliti dalam
kalangan graduan Kolej Komuniti.

Katakunci: graduan kejuruteraan elektrik, jurang, kemahiran employabiliti, kolej komuniti, majikan di industri
pengintergrasianA strong set of employability skills enhances graduates’ chances in the job market. A fast developing country such
as Malaysia needs to help its graduates closing their employability gaps. This study examined whether gaps exist
between the employability skills integrated in the teaching and learning process and those deemed vital and crucial
to be mastered by Malaysia’s Community College graduates . Primary data were gathered from 103 industry
employers and 162 graduates of the electric field in the Community College. Results of the statistical analysis
revealed that there existed significant gaps between the employability skills elements of communication,
information management, self-management, professional ethics, leadership, and teamwork that had been integrated
in the teaching and learning process and the skills that the graduates actually needed to master in the electric field .
The findings pointed to the imperative of lecturers at the College Community responsibly focusing and integrating
the employability skills that were still lacking or missing, including additionally curriculum improvements .

Keywords: Community College, Community College graduates, employability skills, the industry employers, skill
gaps, skill intergration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.