Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Muslim Langkawi dalam Pelancongan Membantu Pelestarian Pembangunan Masyarakat

Rosfazila Abd Rahman, Abdul Razif Zaini, Novel Anak Lyndon

Abstract


Masyarakat Melayu Langkawi mewarisi kearifan lokal dalam kegiatan pelancongan sejak Pulau Langkawi diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai pada 1984. Artikel ini ditulis untuk menjelaskan bentuk kearifan lokal dalam pelancongan yang dapat membantu pelestarian pembangunan masyarakat Islam dan sikap masyarakat Melayu Langkawi terhadap kepercayaan dan amalan dalam pelancongan. Data diperoleh melalui kajian lapangan dengan menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian. Data dianalisis secara deskriptif menurut perspektif kualitatif. Kearifan lokal dapat dilihat pada tiga fasa dalam pelancongan, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas pengisytiharan pulau pelancongan. Hasil kajian mendapati kepercayaan dan amalan dalam pelancongan mempunyai hubungan dengan pelestarian pembangunan masyarakat Islam. Antara amalannya ialah pemahaman maksud pelancongan, aktiviti, faedah, kesan, sumbangan dan juga aktiviti-aktiviti juga pekerjaan berkaitan pelancongan. Didapati juga terdapat tiga kelompok sikap informan terhadap kepercayaan dan amalan pelancongan. Kajian ini dapat menyumbang terhadap pemahaman kearifan lokal dalam pelancongan yang membantu pelestarian pembangunan masyarakat Islam dan penonjolan keunikan suatu masyarakat khususnya dalam bidang pelancongan.

Local Wisdom of the Langkawi Muslim Community in Tourism Helps the Preservation of Community Development

The Langkawi Malay community inherited local wisdom in tourism activities since Pulau Langkawi was declared a Duty Free Island in 1984. This study was written to identify the form of local wisdom in tourism that can help preserve the development of the Muslim community and identify the attitude of the Langkawi Malay community towards the beliefs and practices within tourism. The data were obtained through field research using interview and observation methods. The data were analyzed descriptively based on a qualitative perspective. Local wisdom can be seen in three phases in tourism, namely the phase before, during and after the island tourism declaration. The findings show that beliefs and practices in tourism have links with the development of Islamic society. Among the practices are the understanding of tourism intentions, activities, benefits, impacts, contributions and activities as well as tourism-related occupations. There are also three groups of informal attitude towards tourism beliefs and practices. This study can contribute to the understanding of local wisdom in tourism that helps preserve the development of the Muslim community and promotes the uniqueness of a society, especially in the field of tourism.


Keywords


Kearifan lokal; masyarakat Melayu Langkawi; pelancongan; pelestarian pembangunan masyarakat Islam; Local wisdom; Langkawi community; tourism; the preservation of Islamic society development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

© Copyright UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia