Pendekatan Fiqh Ta’ayusy dalam Menangani Konflik Antara Agama

Nazneen Ismail, Aemy Elyani Mat Zain, Norsaadah Din@ Mohamad Nasirudin, Maryam Habibah Kamis

Abstract


Konflik antara agama merupakan perkara yang sensitif dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat daripada pelbagai latar belakang. Malaysia sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama Persekutuan perlu berperanan dalam kerangka Islam bagi menghadapi konflik ini. Sehubungan itu, artikel ini bertujuan menjelaskan pendekatan fiqh al-ta’ayusy atau disebut sebagai interaksi harmoni dalam menangani konflik antara agama. Kajian ini dilakukan berdasarkan penulisan lalu dan disesuaikan dengan isu berkaitan konflik antara agama di Malaysia. Dapatan menunjukkan bahawa al-ta’ayusy dalam Islam mempunyai tiga pendekatan utama iaitu dialog antara agama, dakwah dan penerimaan agama lain. Selain itu, al-ta’ayusy juga tertakluk kepada beberapa syarat di mana umumnya adalah berkaitan kemuliaan agama Islam itu sendiri dan kepentingan bermuamalah dengan bukan Islam secara baik serta mementingkan keharmonian sejagat. Penerimaan terhadap masyarakat berlainan agama juga terhad kepada perkara selain daripada aspek asas agama seperti tauhid dan ibadah. Ini adalah penting agar interaksi harmoni dapat dicapai tanpa melunturkan agama dalam diri sebagaimana yang dianjurkan oleh golongan pluralisme agama. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan berkenaan peranan dan kaedah seorang Muslim dalam berhadapan dengan masyarakat bukan Islam.

The Co-Existence Approach in Dealing With Religious Conflict

Religious conflict is a controversial subject in a multicultural country. This issue happens regularly in Malaysia especially in a country which recognized Islam as its official religion. There are many ways dealing with religious conflict in Islam. One of them is co-existence approach (fiqh al-ta’ayusy). The objective of this paper is to explain the co-existence approach (fiqh al-ta’ayusy) as a way to promote harmony and to cope with religious conflicts. The study is based on previous literatures and it has been adapted to suit Malaysia’s religious conflict. Findings showed that the co-existence approach in Islam is divided into three namely inter religious dialogue, preaching of Islam and acceptance of other religions. Besides that, this approach must maintain the dignity of Islam and at the same time treating non-Muslims with respect and universal values. The acceptance of other religions however, must not include the religious pillars such as faith and worship. This is crucial in order to ensure the harmony of interaction without eliminating Islam like what has been propagated by the pluralists. Thus, this paper will explain on the Islamic approaches of interacting and communicating with non-Muslims.


Keywords


Fiqh al-Ta’ayusy; interaksi harmoni; konflik agama; bukan Muslim; komunikasi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

© Copyright UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia