Persepsi Pelajar terhadap Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dalam Pembentukan Sahsiah Muslim (Students’ Perception Towards the Islamic Education Curriculum at Polytechnics in the Formation of the Muslim Character)

LUKMAN HAKIMI AHMAD

Abstract


Islamic Education aims to develop competent human either spiritually or physically to achieve happiness in this world and the hereafter. The aim of this study was to determine the extent of Islamic Education curriculum in building the character of muslim students in polytechnic according to students’ perception. This is a quantitative study using questionnaires as the instrument. The respondents consisted of 412 east coast polytechnics students. The data obtained were analyzed with regard to the frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that the curriculum of Islamic Education in the polytechnic was effective in shaping the character of muslim students with a mean value of 4.51 which is at a very good level. Polytechnic students also view that the sections contained in Islamis education curriculum is suitable to build the muslim character in their own self. This is proved with the mean value 4.41 which is at a very good level. To conclude, Islamic education curriculum at polytechnics is effective in developing the students, muslim character.

Keywords


Students’ perception; Islamic education curriculum; polytechnics; formation of the muslim character

Full Text:

PDF

References


Abdullah Nasih Ulwan. 1981. Tarbiyyah Aulad Fi Islam, Juzuk Awwal. Beirut: Darul Salam Li Tiba’ah Wa Nasyri Wa alTauzi’.

Abdul Hadi Awang. 1987. Fiqh Al-Harakah Dari Sirah Nabawiyyah. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar.

Abdul Halim Mat Diah. 1989. Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia Wilayah Persekutuan.

Ab Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2005. Nilai akhlak dan pengaruh media massa di kalangan remajaislam luar bandar. Jurnal Islamiyyat 27(2).

Ahmad Umar Hashim. 1997. Islam Wa Binaa Syakhsiyyah. Beirut:

World of Books.

Alias Mat Saat. 2010. Penilaian Perlaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Arief Salleh & Wardah Mokhtar. 2004. Membentuk Jati Diri Remaja. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Azhar Yusuf. 2006. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam Sek Men Dalam Pembentukan Akhlak Pelajar. Disertasi Ijazah Sarjana Syari’ah. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Baqir Syarif Qurashi. 2009. al-Nizam al-Tarbawi Fi al-Islam Dirasatun Muqaranah. t.tp: Darul Ta’aruf li al-Matbu’ah.

Jabir Qamihah. 1996. Nilai-Nilai Islam Satu Pengenalan. (Terj.) Mudasir Rosder dan Mohd. Zawawi Abdullah. Kuala lumpur: Jabatan Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Haron Din & Sobri Salamon. 1988. Masalah Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.

Jainabee Kassim & Jamil Ahmad. 2009. Kualiti Kepimpinan Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Zon Selatan, Malaysia. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-16 pada 21-24 Julai 2009 di Auditorium Dato’ Razali Ismail, Institut Aminuddin Baki, Genting Highland.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 2010. General Studies Courses. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik.

Miqdad Yalchin. 1977. al-Tarbiyyah al-Akhlaqiyyah alIslamiyyah. Mesir: Maktabah al-Khanji.

Mohd. Maliki Ali. 1999. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Terhadap Masalah Akhlak dan Disiplin Pelajar: Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan. Disertasi Ijazah Sarjana Pengurusan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muhammad ‘Abdul Qadir Ahmad. 1985. Turuq Ta’lim al-Tarbiyah al-Islamiyah. t.tp: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah.

Muhammad Salih Samak. 1980. Fan al-Tadris Li al-Tarbiyyah al-Diniyyah wa Irtibatiha al-Nafsiyyah. (Terj.) Wan Amnah Yaacob, Saedah Suhaimi dan Ahmad Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Amin. 1926. Tarikhu al-Tarbiyah. Cetakan II, Mesir: Dar al-Ma’arif.

Saedah Siraj 2000. Remaja dan Strategi Penyelesaian Masalah. Selangor: Alam Pintar Interprise.

Saleh Abd al-Aziz & Abd al-Aziz Abd al-Majid. 1968. alTarbiyyah Wa Turuqu al-Tadris. Mesir: Dar al-Ma’arif.

Sharifah Raudzah Syed Junid. 2007. Faktor yang Mempengaruhi Salah Laku Pelajar dan Hubungan dengan Personaliti Pelajar. Laporan Projek Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Siddiq Fadhil. 1995. Pemasalahan Moral: Perspektif Al-Quran. Jurnal Pengajian Tahfiz Al-Quran 1.

Sofiy Rahman Mubarakfuri. 2010. al-Raheeq al-Makhtum, Bahs Fi al-Sirah al-Nabawiah. Arab Saudi: Dar al-Wafa’ Li alTiba’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzi’ al-Mansurah.

Ubaidillah Yusoff. 2002. Pengajian Tasawwur Islam dan Kesannya dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar: Satu Kajian di Sek. Men. Agama Yayasan Islam Kelantan. Disertasi Ijazah Sarjanan Usuluddin, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Wan Mohd Zahid Mohd. Nordin. 1994. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai Publishing (M) Sdn. Bhd.

Yusuf Qardhawi. 1982. al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Wa Madrasah Hassan al-Banna. t,tp: Maktabah Wahbah Dar al-Turath al-‘Arabi.

Zakaria Stopa. 2001. Akidah dan Akhlak dalam Kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

Zulkifli Hj. Hasanuddin. 2004. Sahsiah Pelajar Kelas Aliran Agama dan Bukan Aliran Agama di Sek. Men. Seremban, Negeri Sembilan. Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin, Jabatan Dakwah dan Pembengunan Insan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823