Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) (The Implementation of Teaching and Learning Arabic Based on Bu’uth Al-Azhar Curriculum in Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

MAIMUN AQSHA LUBIS, ZAFFI ALIAS, HANIS NAJWA SHAHARUDIN

Abstract


The use of teaching aids in teaching Arabic language still needs to be improved, especially in Sekolah Agama Bantuan
Kerajaan (SABK) . This descriptive study was conducted to identify the techniques, practices and frequency in teaching
aids used by Arabic teacher with Bu’uth al-Azhar curriculum. The study was implemented in two schools (SABK) in Negeri
Selangor. The questionnaires were distributed to 20 teachers and 150 students . The findings showed that the mean value
of teaching techniques in the classroom from the teachers’ perspective (mean = 4.15) and students’ perspective (mean =
3.82) both were at high level. In addition, the mean value in the practice of teaching and teaching in the classroom from
the teacher’s perspective (mean = 3:47) and students (mean = 3.96) were also high. However, the mean of the frequency
of teaching aids used from the teacher’s perspective (mean = 2:18) and students (mean = 2:16) were at a low level. This
findings indicate that positive attitude towards the teaching practices and techniques, but this positive attitudes does not
work out with the students and teachers in matter of teaching aids used. Therefore, the use of teaching aids (BBM) has to
be considered comprehensive, especially in Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK).


Keywords


Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Bu’uth al-Azhar Curriculum, Teaching techniques, Practice of teaching, Teaching aids

Full Text:

PDF

References


Abd. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin

Awaluddin, Zamri Abdul Halim & Khadijah Abdul Razah.

Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran

Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan

Penyelidikan UKM. Kod Penyelidikan UKM: GG002/2004.

Ali Muda. 2012. Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab (PKEBAR’12).

http://www.ukm.my/uba/sebar2012/prosiding.htm.

DIAKSES PADA???

Atan Long. 1981. Kaedah Am Mengajar. Kuala Lumpur: Fajar

Bakti.

Benard Comrie. 1999. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

INSTITUSI? TAHUN?. Dokumen Perjanjian Persefahaman

(MoU) di antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan

Kerajaan-Kerajaan Negeri Berkaitan Pengambilalihan

Sekolah Menengah Agama Negeri 2008. TEMPAT?

AUTHOR? TAHUN? TAJUK ARTIKEL? http://www.smahi.

bpi.edu.my. Laman web SMA Hidayah Islamiah. Aksess

pada 30 Julai 2012

Ismail Suardi Wekke. 2012. Amalan Pengajaran dan Pembelajaran

Bahasa Arab di Pesantren Immim Makassar, Indonesia.Tesis

PhD. Fakulti Pendidikan UKM: Bangi.

Kamarul Azmi Jasmi. 2011. Amalan Penggunan Bahan Bantu

Mengajar dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan

Islam Sekolah Menengah Malaysia. Journal of Islamic and

Arabic Education 3(1): 59-57.

Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri. 2010. Pendidikan

Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai:

Penerbit UTM.

Mohd Aderi Che Noh. 2004. Amalan pengajaran tilawah AlQuran: satu tinjauan terhadap persepsi guru di sekolah

menengah harian Malaysia. Journal of Islamic and Arabic

Education 1(1): 57-72.

Mohd Aderi Che Noh & Rohani Ahmad Tarmizi. 2009. Persepsi

Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran.

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1): 93-109.

Mohd Mansor Daud dan C. Kamarudin Kamel Muhammad. 2003.

Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum

Al-Azhar dan Cara Mengatasinya. Prosiding Wacana

Pendidikan Islam (Siri 3). Royal Adelphi, Seremban, 16

Oktober.

Mok Soon Sang. 1992. Pedagogi 2: Strategi Pengajaran

Pembelajaran Mikro. Kuala Lumpur: Kumpulan

Budiman.

Noor Azizah Ahmad. 2006. Pengaplikasian teori konstruktivisme

dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran

Reka Cipta. Projek Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan.

Universiti Teknologi Malaysia: Skudai.

Rohizani Yaakub, Shahabudin Hashim &Mohd Zohir Ahmad.

Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan

Berkesan. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn.

Bhd


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823