Kesan Modul Intervensi Kaunseling Berasaskan Terapi Bermain Adlerian Terhadap Kesejahteraan Kanak-Kanak Mangsa Pengabaian (Effects of Adlerian Play Therapy-based Counselling Intervention Module towards the Wellness of Neglected Children)

Linda Jamaludin, Ku Suhaila Ku Johari, Salleh Amat

Abstract


Objektif kajian ini adalah untuk menilai kesan modul intervensi kaunseling berasaskan terapi bermain Adlerian (i-Capt) terhadap kesejahteraan kanak-kanak mangsa pengabaian. Reka bentuk kajian ini adalah kuasi eksperimen. Inventori Five Factor Wellness-elementary version (5FWEL-E) telah digunakan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan kanak-kanak berdasarkan lima dimensi iaitu kendiri asas, kendiri sosial, kendiri kreatif, kendiri fizikal dan kendiri daya tindak. Soal selidik 5FWEL-E telah diedarkan kepada 83 orang kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun di institusi perlindungan kanak-kanak. Seramai 66 orang kanak-kanak mangsa pengabaian mempunyai skor min tahap kesejahteraan rendah dan sederhana telah dipilih untuk kajian eksperimen. Kanak-kanak ini, kemudiannya dibahagikan kepada 33 orang untuk kumpulan eksperimen yang menerima rawatan modul dan 33 orang kumpulan kawalan yang tidak menerima rawatan modul. Dapatan kajian mendapati kanak-kanak yang mengikuti rawatan modul menunjukkan tahap kesejahteraan meningkat berbanding kanak-kanak dari kumpulan kawalan. Implikasi dapatan kajian ini dapat memberi sumbangan kepada kaunselor-kaunselor di sekolah, institusi perlindungan dan komuniti menggunakan modul i-Capt untuk meningkatkan kesejahteraan kendiri kanak-kanak mangsa pengabaian. Dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisaikan pada seluruh populasi kanak-kanak mangsa pengabaian kerana bilangan sampel yang kecil dan hanya sesuai untuk kajian eksperimen. Cadangan kajian pada masa akan datang adalah melaksanakan kajian kes bagi meneroka kehidupan sebenar kanak-kanak mangsa pengabaian.

Kata kunci:  kanak-kanak mangsa pengabaian, Lima Faktor Kesejahteraan Kendiri Holistik, pendekatan Terapi Bermain Adlerian

 

The objective of the study was to evaluate the effect of the Adlerian Play Therapy Based-counseling module (i-Capt) on neglected children’s wellness via a quasi-experimental design. The Five Factor Wellness-elementary (5FWEL-E) inventory had been used to identify the level of children’s wellness according to five dimensions which were essential-self, social-self, creative-self, physical-self, and coping-self. The 5FWEL-E questionnaire was distributed to 83 children aged 10 to 12 in child protection institutions. A total of 66 neglected children who scored low and moderate wellness level were selected for this study. Then, this sample was divided into an experimental group of 33 respondents who received the module treatment, as well as a control group of 33 respondents who did not receive the treatment. The findings showed that the wellness of the children who followed the module treatment were increasing compared to the children from the control group. The findings of this study will contribute to the counselors at schools, shelters home and communities that they can adopt the i-Capt module to improve the neglected child's wellness. However, the findings could not be generalized to the whole population of neglected children. It is because of the small numbers of sample and only suitable for experimental studies. Case studies of exploring the neglected children’s real life is recommended for future studies.

Key words: neglected children, Five Factors Wellness, Adlerian Play Therapy Approach


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823