Keberkesanan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) terhadap Pengetahuan dan Tahap Kemahiran Pelajar Kolej Komuniti (The Effectiveness of the Lifelong Learning Programme (PSH) Towards Knowledge and Skill Levels of Students Community College)

Hazwani Hasami, Nor Aishah Buang

Abstract


Pembelajaran Sepanjang Hayat telah diperkenalkan oleh Kolej Komuniti melalui pembelajaran berterusan secara terbuka dan merupakan pelaksana utama kepada Program Pembelajaran Sepanjang Hayat. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan tahap pengetahuan pelajar dan tahap kemahiran pelajar Kolej Komuniti setelah mengikuti program Pembelajaran Sepanjang Hayat. Sampel kajian terdiri daripada 30 responden yang terdiri daripada pelajar kursus Jahitan Kreatif dari tiga buah Kolej Komuniti di Johor. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif (soal selidik) dan kuantitatif (tinjauan) dengan menggunakan instrumen Set Ujian Pengetahuan dan Borang Pentaksiran Kompetensi Kemahiran. Penganalisaan data menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) dan dinyatakan dalam bentuk peratusan dan min serta statistik inferens ANOVA Sehala. Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap pengetahuan pelajar di antara Kolej Komuniti manakala bagi tahap kemahiran pelajar pula tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara Kolej Komuniti. Ini menunjukkan bahawa pelaksanaan program Pembelajaran Sepanjang Hayat memberi jurang perbezaan yang tinggi kepada tahap pengetahuan pelajar di antara Kolej Komuniti manakala pelaksanaan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat tidak memberi jurang perbezaan yang tinggi kepada tahap kemahiran pelajar di antara Kolej Komuniti. Pelaksanaan program Pembelajaran Sepanjang Hayat perlu diperkukuhkan di kesemua Kolej Komuniti supaya pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sekaligus meningkatkan nilai tambah dalam diri pelajar. Hasil analisis kajian mendapati Program Pembelajaran Sepanjang Hayat memberi kesan positif terhadap kompetensi kemahiran dan pengetahuan pelajar.

Kata kunci: Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH), Kolej Komuniti, tahap pengetahuan pelajar, tahap kemahiran pelajar

 

Lifelong learning has been introduced by the Community College through open continuous learning and is the main implementor of the Lifelong Learning Programme. This study aims to identify the differences in the level of knowledge and skills of community college students after going through the Lifelong Learning Programme. The samples consist of 30 respondents of Creative Sewing course from three community colleges in Johor. The design of the study is quantitative (survey) using the instrument Knowledge Assessment Set and Skills Competency Assessment Form. Data were analysed using Statistical Package for Social Science (SPSS) and are presented in the form of frequency, percentage, mean and one-way ANOVA statistical inference. Findings indicate that there was a significant difference in knowledge level of participants among the three community colleges, while there was no significant difference in terms of the skill level. This indicates that the implementation of Lifelong Learning Programme contributes to a significant gap of knowledge between community colleges; however, it does not affect the students' skills level. Lifelong learning programme should be strengthened in all community colleges, so students can improve knowledge and skills at once to add value to the students. The study found that the Lifelong Learning Programme has positive impacts on the competencies of students.

Keywords: Lifelong Learning (LLL), Community College, students’ knowledge level, students' skills level


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823