Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2 (2012) A FOREIGN FAITH IN A CHRISTIAN DOMAIN: THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF ISLAM AMONG THE IGBOS OF SOUTHEASTERN NIGERIA (Wujudnya Kepercayaan Asing Di Kalangan Golongan Kristian: Pembangunan Sejarah Islam Di Kalangan Kaum Igbo Di Tenggara Nigeria) Abstract   PDF
Saheed Ahmad Rufai
 
Vol 8, No 1 (2016) AL-GHAZALI’S PARENTING SKILLS ATTRIBUTES MODEL (Model Atribut Kemahiran Keibubapaan al-Ghazali) Abstract   PDF
Jamiah Manap, Sidek Baba
 
Vol 5, No 2 (2013) AL-MUQADDIMAH OLEH IBN KHALDUN. BAYRUT: DAR AL-QALAM, 1983,592 HLM Abstract   PDF
Haryati Adni, Fariza Md. Sham
 
Vol 3, No 1 (2011) AL-MUSTASHRIQIN WA ASALAT AL-FIKR AL-ISLAMIY FI DIRASAT MUHAMMAD AL-BAHI WA MUHAMMA YASIR'ARABIY(The Authenticity of Islamic Ideology according to the Studies of Muhammad al-Bahi & Yasin ‛Uraibi) Abstract   PDF
Abdull Rahman Mahmood, Mohd Nasir Omar, Yusof Musa Ali Abdullah Ali Abdullah
 
Vol 5, No 1 (2013) ALTERNATIVE MEDICINE IN ISLAM: CONCEPTS AND ACTS Abstract   PDF
Khalid Abdelhay Elsayed, Othman Talib, Fariza Md. Sham
 
Vol 7, No 1 (2015) AL-‘ALLAMAH AL-MUHADDITH ABDUL QADIR AL-ARNAOUT: HIS BIOGRAPHY AND ENDEAVORS IN THE SERVICE OF HADITH Abstract   PDF
Rafa Ramadan Mohamed Hasan
 
Vol 6, No 2 (2014) AMALAN DIALOG ANTARA AGAMA DALAM KALANGAN AHLI ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) NEGERI JOHOR DAN PERTUBUHAN PENYEBARAN ISLAM ANTARABANGSA (IPSI) (The Practices of Inter-Religious Dialogue Among Malaysian Youth Islamic Movement of Johor .............. Abstract   PDF
Ahmad faizuddin Ramli, Jaffary Awang
 
Vol 1, No 2 (2009) An Economic Perspective on Terrorism Abstract   PDF
Mohd El-Din Ya'aqob Abu El- Houl, Shofian Ahmad, Mohamad Sobri Haron, Amir Husin Mohd Nor
 
Vol 5, No 2 (2013) ANSWERS TO MODERNISM OLEH MAULANA ASHRAF ALI THANVI. DITERJEMAH OLEH MUHAMMAD HASAN ASKARI DAN KARRAR HUSSAIN. DELHI: ADAM PUBLISHERS & DISTRIBUTORS, 1981, 120 HLM. Abstract   PDF
Norakmal Azraf Awaluddin
 
Vol 4, No 1 (2012) BIODIVERSITY CONSERVATION STRATEGY IN MALAYSIA: A REVIEW FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE (Strategi Pemuliharaan Biodiversiti di Malaysia: Satu Pandangan dari Sudut Islam) Abstract   PDF
Mohd. Azlan J. Abdul Gulam Azad
 
Special Edition (2008) BUILDING THE HUMAN CAPITAL IN THE ‘MALAKAH’ CONCEPT OF IBN KHALDUN : A HISTORICAL STUDY BASED ON HIS ‘MUQADDIMAH’ (Pembinaan Modal Insan dalam Konsep ‘Malakah’ Ibn Khaldun: Kajian Sejarah berdasarkan kitab ‘Muqaddimah’) Abstract   PDF
Muhammad 'Uthman El- Muhammady
 
Vol 7, No 1 (2015) CABARAN INTEGRASI ANTARA KAUM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF MEDIA, PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN DAN PARTI POLITIK (Race Integration Challenge in Malaysia: Perspective of Media, Non-Governmental Organizations and Political Parties) Abstract   PDF
Mohd Ridhuan Tee Abdullah
 
Vol 2, No 1 (2010) CABARAN INTEGRASI ANTARA KAUM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF SEJARAH, KELUARGA DAN PENDIDIKAN (The Challenges of Multi-Racial Integration in Malaysia: Historical, Family and Education Perspective) Abstract   PDF
Mohd Ridhhuan Tee Abdullah
 
Vol 7, No 1 (2015) CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIPS DAʻWAH IN LUQMAN’S ADVICE FOR HIS SON IN HOLY QURAN Abstract   PDF
Ramadan Abdul Salam, Siti Rugayah Tibek
 
Vol 1, No 2 (2009) Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies oleh Cheryl Benard. Santa Monica: RAND Corporation, 2003, pp.72. Abstract   PDF
Ibrahim Abu Bakar
 
Vol 3, No 2 (2011) CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) Abstract   PDF
Che Hasniza Che Noh, Fatimah Yusooff
 
Vol 7, No 2 (2015) DELINKUEN PELAJAR DAN CADANGAN PENYELESAIANNYA MENERUSI MODEL PEMBANGUNAN SAHSIAH REMAJA/ PELAJAR MUSLIM BERSEPADU (Students Delinquency and Proposed Solutions Through Teen Model of Conduct/ Integrated Muslim Students) Abstract   PDF
Buerah Tunggak, Shanah Ngadi, Hamimah Abu Naim
 
Vol 7, No 2 (2015) DILEMA UMMAH DI MALAYSIA OLEH MUHAMMAD SYUKRI SALLEH. 2012. BANGI: PENERBIT UKM. 66 HALAMAN. Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Jalil
 
Vol 8, No 2 (2016) DISCHARGE OF CONTRACT AND SURRENDER UNDER LIFE INSURANCE AND FAMILY TAKAFUL: A COMPARATIVE STUDY (Pelepasan Kontrak dan Penyerahan di Bawah Insurans Hayat dan Takaful Keluarga: Satu Kajian Perbandingan) Abstract   PDF
Yusuf Sani Abu Bakar, Muhammad Anowar Zahid, Ruzian Markon
 
Vol 2, No 2 (2010) Dur Al Jamaq Alfakahid Fi Tajdid Alfekah Alislami (The Role of Academy Fiqh in Reviving the Islamic Law) Abstract   PDF
Amir Husin
 
Vol 2, No 2 (2010) EARTH IN THE HOLY QUR’AN: HOW TO PROTECT AND MAINTAIN IT? (Bumi dalam Al-Quran: Perlindungan dan Penjagaan?) Abstract   PDF
Nurdeng Deuraseh
 
Vol 7, No 2 (2015) EDUCATING TEACHER FOR MUALLAF: THE TAWHIDIC BASE (Pendidikan Guru untuk Mualaf: Berasaskan Tauhid) Abstract   PDF
Ab. Halim Tamuri
 
Vol 4, No 2 (2012) EMERGENT ISSUES IN HETERODOX ISLAM AMONG THE YORUBA OF NIGERIA (Masalah Berbangkit Dalam Islam Tulen Di Kalangan Kaum Yoruba Di Nigeria) Abstract   PDF
Saheed Ahmad Rufai
 
Vol 1, No 2 (2009) ENTERTAINMENT IN MUSLIM MEDIA: UNSETTLED PROBLEM (Hiburan dalam Media Muslim: Masalah Tiada Berpenghujung) Abstract   PDF
Zulkiple Abd. Ghani
 
Vol 4, No 2 (2012) ETIKA KESARJANAAN MUSLIM MENURUT AKHLAK ISLAM (The Ethics of Muslim Scholars from Islamic Character Perspective) Abstract   PDF
Aminudin Basir@ Ahmad, Jamsari Alias
 
1 - 25 of 173 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>