Browse Title Index


 
Issue Title
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pelaksanaan Pengajaran Program Pelajaran Tulisan Arab Melayu di Dalam Bilik Darjah di Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Batam, Indonesia (The Implementation of Teaching Arabic-Malay Writing Programme in the Classroom at Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Bat Abstract   PDF
MAIMUN AQSHA LUBIS, IKWAN SE, HAMDAN ARMAN, MD YUSOFF DAUD, SABARIAH SULAIMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) Abstract   PDF
NORAZAH MOHD NORDIN, NGAU CHAI HONG
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pembangunan Instrumen Penerimaan E-Pembelajaran Pelajar Pascasiswazah Menggunakan Analisis Rasch (Development Instrument Acceptance of E-learning Postgraduate Students Using Rasch Analysis) Abstract   PDF
HUDIYA ADZHAR, AIDAH ABDUL KARIM, MUHAMMAD UZAIR SAHRIN
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Pembangunan Satu Pendekatan bagi Memperkasakan Sistem Keselamatan Makmal Sains Sekolah di Malaysia (Developing an Approach to Enhance School Laboratory Safety in Malaysia) Abstract   PDF
NUR LIYANA ALI, GOH CHOO TA, SHARIFAH ZARINA SYED ZAKARIA, MAZLIN MOKHTAR, SHARINA ABDUL HALIM
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pembelajaran Berasaskan Penghasilan Penceritaan Digital Multimedia Bagi Menganalisis Novel Bahasa Melayu (Learning Based on Multimedia Digital Story Telling in Analysing Malay Language Novel) Abstract   PDF
RAFIZA ABDUL RAZAK
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Pembelajaran Timbal Balik Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Peribumi Bidayuh di Sarawak (Malay Language Reciprocal Learning among Bidayuh Indigenous Pupils in Sarawak) Abstract   PDF
CELINEA LASAN, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Pembinaan Ujian Tahap Saiz Kosa Kata Arab (The Construction Exam Level Size of Arabic Vocabulary) Abstract   PDF
HARUN BAHARUDIN, ZAWAWI ISMAIL, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Penaakulan Perkadaran Murid Tahun Lima dalam Topik Nisbah dan Kadaran (The Propotional Reasoning of Year Five Pupils in Ratios and Proportional) Abstract   PDF
FAZURA MOHD NOOR, SHARIFAH NORUL AKMAR SYED ZAMRI, LEONG KWAN EU
 
JP, Vol. 33 (2008) Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Dua Kajian Kes Abstract   PDF
ZAINUDDIN ABU, ZURIA MAHMUD, SALLEH AMAT
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendekatan Pengajaran, Gaya Belajar dan Jenis Penilaian dalam Mata Pelajaran Sains Sukan di Sekolah Menengah (Teaching Approach, Learning Style and Types of Evaluation in Sport Science Subject at Secondary Schools) Abstract   PDF
JULISMAH JANI, ONG KUAN BOON, MOHD SANI MADON, HISHAMUDDIN AHMAD, NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID, YUSOF AHMAD
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendidikan Sastera Perpaduan Menerusi KOMSAS Tingkatan 4: Pelaksanaan dan Kesannya (Literature Education for Unity Through KOMSAS in FORM 4: Implementation and Implications) Abstract   PDF
CHEW FONG PENG
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Penerapan Nilai Murni Melalui Interaksi T-A-M dan Kitaran Pengajaran 5E dalam Modul Tauhidik STEM Kids (Inculcation of Noble Values through T-A-M Interaction and 5E Teaching Cycle in Tauhidik STEM Kids Module) Abstract   PDF
NURAZIDAWATI MOHAMAD ARSAD, KAMISAH OSMAN
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram di Universiti Swasta (Teaching and Learning Through WhatsApp and Telegram Application at a Private University) Abstract   PDF
SYED LAMSAH SYED CHEAR
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru (Islamic Education Novice Teachers’ Teaching Experiences: Implications towards Teacher Training Curriculum Design) Abstract   PDF
TENGKU SARINA AINI TENGKU KASIM, FATIMAH SAHIDA ABDURAJAK
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Pengaplikasian Teknik Didik Hibur Meningkatkan Pencapaian Penulisan Karangan Bahasa Melayu (Applications of Fun Learning Technique in Improving Achievement in Malay Language Essay) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, NURUL NADIAH RAZALI, SHAMSUDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap Efikasi Guru Sekolah Menengah (The Influence of Teacher Training and Teaching Experience on Secondary School Teacher Efficacy) Abstract   PDF
KHALID JOHARI, ZURIDA ISMAIL, SHUKI OSMAN, AHMAD TAJUDDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Pengaruh Kepimpinan Distributif terhadap Pengurusan Konflik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah (The Influence of Distributed Leadership on Conflict Management among School Leaders) Abstract   PDF
ZURAIDAH JULIANA MOHAMAD YUSOFF, YAHYA DON, SITI NOOR ISMAIL
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Pengaruh Subjek dan Predikat dalam Pemahaman Teks Bahasa Arab (The Influence of Subject and Predicate in Arabic Text Understanding) Abstract   PDF
AHMAD FUAD CHE DAUD@CHE MUD
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Pengetahuan dan Amalan Hijau dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah (Knowledge and Green Practices among Primary School Pupils) Abstract   PDF
HANIFAH MAHAT, MOHMADISA HASHIM, YAZID SALLEH, NASIR NAYAN, SAIYIDATINA BALKHIS NORKHAIDI
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Matematik bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah Rendah (Pedagogical Content Knowledge of Mathematic Teachers on Fraction: A Case Study at Primary Schools) Abstract   PDF
TENGKU ZAWAWI TENGKU ZAINAL, RAMLEE MUSTAPHA, ABDUL RAZAK HABIB
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tingkatan Dua (The Use of Concept Maps in Improving Achievement in The Subject of History for Form Two Students) Abstract   PDF
ZAHARA AZIZ, NURLIAH JAIR
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History) Abstract   PDF
MOHD MAHZAN AWANG, ABDUL RAZAQ AHMAD, MOHD MUHAIMI ABDUL RAHMAN
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Penggunaan Peta Pemikiran I-Think dalam Pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu (Use of i-Think Thinking Maps in Understanding KOMSAS Bahasa Melayu) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, MARTINI MISDON, AZHAR MOHD SABIL
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Penggunaan Strategi Pembelajaran Koperatif untuk Meningkatkan Tahap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar (The Use of Cooperative Learning Strategies to Improve Students’ Higher Order Thinking Skills) Abstract   PDF
AZIEYANA AZIZ, CHRISTINA ANDIN
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Pengubahsuaian dalam Pengajaran Kemahiran Bahasa Malaysia bagi Murid Bermasalah Pembelajaran (Modification of Malay Language Teaching Skills for Students Learning Disabilities) Abstract   PDF
NOOR AINI AHMAD, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 45, No. 1, Special Issue (April 2020) Pengujian Psikometrik Item Kecerdasan Menghadapi Cabaran untuk Pelajar Lelaki Kejuruteraan Mekanikal Menggunakan Model Pengukuran Rasch (Psychometric Properties of an Adversity Quotient Items for Mechanical Engineering Male Students using Rasch Measurement Model) Abstract   PDF
MOHD EFFENDI @ EWAN MOHD MATORE, MOHAMMED AFANDI ZAINAL, MUHAMAD FIRDAUS MOHD NOH, AHMAD ZAMRI KHAIRANI, NORMAWATI ABDUL RAHMAN, HISYAMSANI IDRIS
 
JPM, Vol. 44, No. 1 (May 2019) Pengurusan Bilik Darjah Guru Baharu yang Mengikuti Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) (Classroom Management of New Teachers that Participate in the New Teacher Development Program) Abstract   PDF
ANEY MARINDA MUHAMMAD AMIN, NORASMAH OTHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pengurusan Penglibatan Pelajar dalam Amali Sains (Management of Students’ Involvement in Science Practical Work) Abstract   PDF
NURZATULSHIMA KAMARUDIN, LILIA HALIM, KAMISAH OSMAN, TAMBY SUBAHAN MOHD MEERAH
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Kaedah Kerja Kursus Sejarah (School-Based Assessment of History Coursework) Abstract   PDF
MOHAMAD JOHDI SALLEH, ABDUL RAZAQ AHMAD, AHMAD RAFAAI AYUDIN
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan (Evaluation of Tamil Language Curriculum Implementation in National Schools) Abstract   PDF
CHEW FONG PENG, SIVABALAN TANGGAYAH
 
151 - 180 of 274 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>