Browse Title Index


 
Issue Title
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram di Universiti Swasta (Teaching and Learning Through WhatsApp and Telegram Application at a Private University) Abstract   PDF
SYED LAMSAH SYED CHEAR
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru (Islamic Education Novice Teachers’ Teaching Experiences: Implications towards Teacher Training Curriculum Design) Abstract   PDF
TENGKU SARINA AINI TENGKU KASIM, FATIMAH SAHIDA ABDURAJAK
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Pengaplikasian Teknik Didik Hibur Meningkatkan Pencapaian Penulisan Karangan Bahasa Melayu (Applications of Fun Learning Technique in Improving Achievement in Malay Language Essay) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, NURUL NADIAH RAZALI, SHAMSUDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap Efikasi Guru Sekolah Menengah (The Influence of Teacher Training and Teaching Experience on Secondary School Teacher Efficacy) Abstract   PDF
KHALID JOHARI, ZURIDA ISMAIL, SHUKI OSMAN, AHMAD TAJUDDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Pengaruh Kepimpinan Distributif terhadap Pengurusan Konflik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah (The Influence of Distributed Leadership on Conflict Management among School Leaders) Abstract   PDF
ZURAIDAH JULIANA MOHAMAD YUSOFF, YAHYA DON, SITI NOOR ISMAIL
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Pengaruh Subjek dan Predikat dalam Pemahaman Teks Bahasa Arab (The Influence of Subject and Predicate in Arabic Text Understanding) Abstract   PDF
AHMAD FUAD CHE DAUD@CHE MUD
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Pengetahuan dan Amalan Hijau dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah (Knowledge and Green Practices among Primary School Pupils) Abstract   PDF
HANIFAH MAHAT, MOHMADISA HASHIM, YAZID SALLEH, NASIR NAYAN, SAIYIDATINA BALKHIS NORKHAIDI
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Matematik bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah Rendah (Pedagogical Content Knowledge of Mathematic Teachers on Fraction: A Case Study at Primary Schools) Abstract   PDF
TENGKU ZAWAWI TENGKU ZAINAL, RAMLEE MUSTAPHA, ABDUL RAZAK HABIB
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tingkatan Dua (The Use of Concept Maps in Improving Achievement in The Subject of History for Form Two Students) Abstract   PDF
ZAHARA AZIZ, NURLIAH JAIR
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History) Abstract   PDF
MOHD MAHZAN AWANG, ABDUL RAZAQ AHMAD, MOHD MUHAIMI ABDUL RAHMAN
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Penggunaan Peta Pemikiran I-Think dalam Pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu (Use of i-Think Thinking Maps in Understanding KOMSAS Bahasa Melayu) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, MARTINI MISDON, AZHAR MOHD SABIL
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Penggunaan Strategi Pembelajaran Koperatif untuk Meningkatkan Tahap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar (The Use of Cooperative Learning Strategies to Improve Students’ Higher Order Thinking Skills) Abstract   PDF
AZIEYANA AZIZ, CHRISTINA ANDIN
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Pengubahsuaian dalam Pengajaran Kemahiran Bahasa Malaysia bagi Murid Bermasalah Pembelajaran (Modification of Malay Language Teaching Skills for Students Learning Disabilities) Abstract   PDF
NOOR AINI AHMAD, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 44, No. 1 (May 2019) Pengurusan Bilik Darjah Guru Baharu yang Mengikuti Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) (Classroom Management of New Teachers that Participate in the New Teacher Development Program) Abstract   PDF
ANEY MARINDA MUHAMMAD AMIN, NORASMAH OTHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pengurusan Penglibatan Pelajar dalam Amali Sains (Management of Students’ Involvement in Science Practical Work) Abstract   PDF
NURZATULSHIMA KAMARUDIN, LILIA HALIM, KAMISAH OSMAN, TAMBY SUBAHAN MOHD MEERAH
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Kaedah Kerja Kursus Sejarah (School-Based Assessment of History Coursework) Abstract   PDF
MOHAMAD JOHDI SALLEH, ABDUL RAZAQ AHMAD, AHMAD RAFAAI AYUDIN
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan (Evaluation of Tamil Language Curriculum Implementation in National Schools) Abstract   PDF
CHEW FONG PENG, SIVABALAN TANGGAYAH
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Penterjemahan Pengetahuan Pedagogi Kandungan dalam Proses Tindakan Guru Bahasa Iban Baharu dan Berpengalaman Bukan Opsyen (The Application of the Pedagogical Content Knowledge Among not an Opstion New and Experienced Iban Language Teachers) Abstract   PDF
MAGDELINE ANAK NOR, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 40, No. 2 (Nov 2015) Peranan Pengetua dalam Pengurusan Kokurikulum dari Perspektif Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Keramat (The Role of Principal in the Management of Cocurricular from Teacher’s Perspective at National Secondary Schools in Zone of Keramat) Abstract   PDF
MOHD IZHAM MOHD HAMZAH, NORZIANA AYOB
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Perbandingan Gaya Pengajaran Guru Bahasa Melayu dan Guru Bahasa Inggeris (The Comparative Study of Malay and English Language Teachers Teaching Style) Abstract   PDF
ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, JULIAWATI IBRAHIM
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Perception and Trends in Assessment of Students’ Learning in Physics Courses (Persepsi dan Trend Penaksiran Pembelajaran Pelajar dalam Kursus Fizik) Abstract   PDF
KUMNEGER TADELE, BELAY SITOTAW
 
JPM, Vol. 40, No. 2 (Nov 2015) Persekitaran Maklum Balas sebagai Penentu Efikasi Kendiri Pengajaran Pensyarah Politeknik (Feedback Environment as Determinants of Polytechnic Lecturers Teaching Self Efficacy) Abstract   PDF
LING YING LEH, ABDUL GHANI KANESAN ABDULLAH KANESAN ABDULLAH, AZIAH ISMAIL
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Persepsi Pelajar Berisiko Terhadap Iklim Pembelajaran (At-Risk Students’ Perception Toward Learning Climate) Abstract   PDF
WAN ZAH WAN ALI, SHARIFAH MD NOR, SITI SURIA SALIM, OTHMAN MOHAMED, KAMARIAH ABU BAKAR, ARSHA ABD. SAMAD, RAMLAH HAMZAH, ROHANI AHMAD TARMIZI, RASID JAMIAN, HAYAT MARZUKI
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran (Students’ Perception Toward Teaching Tilawah Al-Quran) Abstract   PDF
MOHD ADERI CHE NOH, ROHANI AHMAD TARMIZI
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Persepsi Pelajar terhadap Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dalam Pembentukan Sahsiah Muslim (Students’ Perception Towards the Islamic Education Curriculum at Polytechnics in the Formation of the Muslim Character) Abstract   PDF
LUKMAN HAKIMI AHMAD
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Persepsi Peranan Murid terhadap Pembelajaran Berasaskan Dokumen dalam Mata Pelajaran Sejarah (Students’ Perceptions towards Their Roles in Document-based Lesson in History Subject) Abstract   PDF
M KAVIZA
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Perspektif Guru terhadap Keterlibatan Akademik dalam Kalangan Murid dengan Ketidakupayaan Penglihatan (Teachers’ Perspectives on Academic Engagement of Students with Visual Impairments) Abstract   PDF
MANISAH MOHD ALI, NOORFAZIHA HASSAN
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Perubahan Pencapaian Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui Pembelajaran Berasaskan Projek dengan Scaffolding (The Change of Achievements in Information and Communication Technology Subjects through Project-Based Learning with Scaffoldin Abstract   PDF
FARIDAH SALAM, RAMLAH MAILOK, NORHASBIAH UBAIDULLAH
 
JP, Vol. 33 (2008) Pincang Laku Kepimpinan Pengetua Menurut Perspektif Guru: Satu Kajian Kes Abstract   PDF
ABDUL GHANI ABDULLAH, ABD. RAHMAN HJ. ABD AZIZ, TANG KEOW NGANG
 
JPM, Vol. 40, No. 2 (Nov 2015) Pola Isu, Persepsi, Serta Pengalaman Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dalam Kalangan Pelajar Pintar dan Berbakat (Pattern of Issues, Perceptions, and Experiences toward Guidance and Counseling Services among Gifted and Talented Students) Abstract   PDF
ABU YAZID ABU BAKAR
 
151 - 180 of 254 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>