Browse Title Index


 
Issue Title
 
JP, Vol. 31 (2006) Minat, Motivasi dan Kemahiran Mengajar Guru Pelatih Abstract   PDF
HALIMAH HARUN
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Model Bersepadu Penerapan Kemahiran Abad Ke-21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Integrated Model of Infusing 21st Century Skills in Teaching and Learning) Abstract   PDF
ROHANI ARBAA, HAZRI JAMIL, MOHAMMAD ZOHIR AHMAD
 
JPM, Vol. 38, No. 2 (Nov 2013) Model Inovatif Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Rendah (Innovative Models of Indonesian Teaching and Learning at Elementary School) Abstract   PDF
SUDIRMAN SUDIRMAN, ABD HALING, TAMBY SUBAHAN MOHD MEERAH
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Model Orientasi Pembelajaran Matematik Berasaskan Penyesuaian Pelajar: Pendekatan ‘Structural Equation Model-Partial Least Squares’ (Model of Mathematical Learning Orientation Based on Students’ Adjustment: A Partial Least Square Approach) Abstract   PDF
NOR HASHIMAH ABU BAKAR, ZULKIFLEY MOHAMED, MOHD. FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH
 
JPM, Vol. 44, No. 1 (May 2019) Modul Membaca Awal Prasekolah Menggunakan Nyanyian Berasaskan Teori Psikolinguistik Kognitif dan Aplikasi Kaedah Belajar melalui Bermain (Preschool Early Reading Module Using Songs Based on Cognitive Psycholinguistic Theory and Application of Learning through Play Method) Abstract   PDF
HANIFAH SABIN, VINCENT PANG, MUHAMMAD IDRIS BULLARE@BAHARI
 
JPM, Vol. 38, No. 2 (Nov 2013) Motif Penglibatan Sukarelawan Sukan Institusi Pengajian Tinggi terhadap Tahap Kepuasan Diri (Motives for Volunteering in Higher Education Institutions Sports towards Self Satisfaction) Abstract   PDF
TAJUL ARIFIN MUHAMAD, AISHAH NADIRAH MOHD ALAUDDIN
 
JP, Vol. 31 (2006) Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus Pendidikan Wanita Abstract   PDF
ABDUL GHANI ABDULLAH, TANG KEOW NGANG
 
JP, Vol. 33 (2008) Motivasi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar Abstract   PDF
NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, ZAMRI MAHAMOD, KAMARULZAMAN AB. GHANI
 
JP, Vol. 31 (2006) Motivation and Task Difficulty: A SOLO Experience with Adult Learners Abstract
TAN HUI LENG
 
JPM, Vol. 35, No. 1 (May 2010) National Professional Qualification for Headship Program Participant Learning Evaluation Abstract   PDF
KAMARUZAMAN MOIDUNNY, NORASMAH OTHMAN, SITI RAHAYAH ARIFFIN
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Nota Editor (Editor's Note) Abstract   PDF
LILIA HALIM, AIDAH ABD KARIM
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Opsyen sebagai Moderator dalam Hubungan Berstruktur antara Pengetahuan Asas PdP dengan Amalan Pengajaran Guru Matematik Sekolah Rendah (Options as Moderator in the Structural Relationships between Primary Mathematics Teachers' Basic Knowledge of Teaching and Learning, and Teaching Practices) Abstract   PDF
LI LI WONG, KAMISAH OSMAN, SITI MISTIMA MAAT
 
JPM, Vol. 37, No. 1 (May 2012) Parental Involvement in Higher Education in Oman Abstract   PDF
THUWAYBA A. AL-BARWANI, TAYFOUR S. ALBEELY, HUMAIRA AL-SULEIMANI
 
JPM, Vol. 35, No. 1 (May 2010) Pathways to Reflective Learning and Teacher Development: Insights from Teacher Trainees’ Diaries Abstract   PDF
GURNAM KAUR SIDHU, SARJIT KAUR
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pedagogical Issues in Hypothesis Testing (Isu-isu Pedagogi dalam Pengujian Hipotesis) Abstract   PDF
MIHIR DASH
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Pelaksanaan Pendekatan Interdisiplin dengan Bioteknologi dalam Sains Tambahan (Interdisciplinary Approach with Biotechnology in Additional Science) Abstract   PDF
KOK KEAN HIN, RUHIZAN MOHAMMAD YASIN, LATIFAH AMIN
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) (The Implementation of Teaching and Learning Arabic Based on Bu’uth Al-Azhar Curriculum in Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Abstract   PDF
MAIMUN AQSHA LUBIS, ZAFFI ALIAS, HANIS NAJWA SHAHARUDIN
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Sekolah dalam Hospital (The Implementation of Teaching and Learning in the School in Hospital Program) Abstract   PDF
NORHIDANI BUYONG, NORASMAH OTHMAN
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pelaksanaan Pengajaran Program Pelajaran Tulisan Arab Melayu di Dalam Bilik Darjah di Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Batam, Indonesia (The Implementation of Teaching Arabic-Malay Writing Programme in the Classroom at Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Bat Abstract   PDF
MAIMUN AQSHA LUBIS, IKWAN SE, HAMDAN ARMAN, MD YUSOFF DAUD, SABARIAH SULAIMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) Abstract   PDF
NORAZAH MOHD NORDIN, NGAU CHAI HONG
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pembangunan Instrumen Penerimaan E-Pembelajaran Pelajar Pascasiswazah Menggunakan Analisis Rasch (Development Instrument Acceptance of E-learning Postgraduate Students Using Rasch Analysis) Abstract   PDF
HUDIYA ADZHAR, AIDAH ABDUL KARIM, MUHAMMAD UZAIR SAHRIN
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Pembangunan Satu Pendekatan bagi Memperkasakan Sistem Keselamatan Makmal Sains Sekolah di Malaysia (Developing an Approach to Enhance School Laboratory Safety in Malaysia) Abstract   PDF
NUR LIYANA ALI, GOH CHOO TA, SHARIFAH ZARINA SYED ZAKARIA, MAZLIN MOKHTAR, SHARINA ABDUL HALIM
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pembelajaran Berasaskan Penghasilan Penceritaan Digital Multimedia Bagi Menganalisis Novel Bahasa Melayu (Learning Based on Multimedia Digital Story Telling in Analysing Malay Language Novel) Abstract   PDF
RAFIZA ABDUL RAZAK
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Pembelajaran Timbal Balik Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Peribumi Bidayuh di Sarawak (Malay Language Reciprocal Learning among Bidayuh Indigenous Pupils in Sarawak) Abstract   PDF
CELINEA LASAN, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Pembinaan Ujian Tahap Saiz Kosa Kata Arab (The Construction Exam Level Size of Arabic Vocabulary) Abstract   PDF
HARUN BAHARUDIN, ZAWAWI ISMAIL, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Penaakulan Perkadaran Murid Tahun Lima dalam Topik Nisbah dan Kadaran (The Propotional Reasoning of Year Five Pupils in Ratios and Proportional) Abstract   PDF
FAZURA MOHD NOOR, SHARIFAH NORUL AKMAR SYED ZAMRI, LEONG KWAN EU
 
JP, Vol. 33 (2008) Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Dua Kajian Kes Abstract   PDF
ZAINUDDIN ABU, ZURIA MAHMUD, SALLEH AMAT
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendekatan Pengajaran, Gaya Belajar dan Jenis Penilaian dalam Mata Pelajaran Sains Sukan di Sekolah Menengah (Teaching Approach, Learning Style and Types of Evaluation in Sport Science Subject at Secondary Schools) Abstract   PDF
JULISMAH JANI, ONG KUAN BOON, MOHD SANI MADON, HISHAMUDDIN AHMAD, NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID, YUSOF AHMAD
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendidikan Sastera Perpaduan Menerusi KOMSAS Tingkatan 4: Pelaksanaan dan Kesannya (Literature Education for Unity Through KOMSAS in FORM 4: Implementation and Implications) Abstract   PDF
CHEW FONG PENG
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Penerapan Nilai Murni Melalui Interaksi T-A-M dan Kitaran Pengajaran 5E dalam Modul Tauhidik STEM Kids (Inculcation of Noble Values through T-A-M Interaction and 5E Teaching Cycle in Tauhidik STEM Kids Module) Abstract   PDF
NURAZIDAWATI MOHAMAD ARSAD, KAMISAH OSMAN
 
121 - 150 of 254 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>