Browse Title Index


 
Issue Title
 
JPM, Vol. 38, No. 2 (Nov 2013) Motif Penglibatan Sukarelawan Sukan Institusi Pengajian Tinggi terhadap Tahap Kepuasan Diri (Motives for Volunteering in Higher Education Institutions Sports towards Self Satisfaction) Abstract   PDF
TAJUL ARIFIN MUHAMAD, AISHAH NADIRAH MOHD ALAUDDIN
 
JP, Vol. 31 (2006) Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus Pendidikan Wanita Abstract   PDF
ABDUL GHANI ABDULLAH, TANG KEOW NGANG
 
JP, Vol. 33 (2008) Motivasi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar Abstract   PDF
NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, ZAMRI MAHAMOD, KAMARULZAMAN AB. GHANI
 
JP, Vol. 31 (2006) Motivation and Task Difficulty: A SOLO Experience with Adult Learners Abstract
TAN HUI LENG
 
JPM, Vol. 35, No. 1 (May 2010) National Professional Qualification for Headship Program Participant Learning Evaluation Abstract   PDF
KAMARUZAMAN MOIDUNNY, NORASMAH OTHMAN, SITI RAHAYAH ARIFFIN
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Nota Editor (Editor's Note) Abstract   PDF
LILIA HALIM, AIDAH ABD KARIM
 
JPM, Vol. 37, No. 1 (May 2012) Parental Involvement in Higher Education in Oman Abstract   PDF
THUWAYBA A. AL-BARWANI, TAYFOUR S. ALBEELY, HUMAIRA AL-SULEIMANI
 
JPM, Vol. 35, No. 1 (May 2010) Pathways to Reflective Learning and Teacher Development: Insights from Teacher Trainees’ Diaries Abstract   PDF
GURNAM KAUR SIDHU, SARJIT KAUR
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pedagogical Issues in Hypothesis Testing (Isu-isu Pedagogi dalam Pengujian Hipotesis) Abstract   PDF
MIHIR DASH
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Pelaksanaan Pendekatan Interdisiplin dengan Bioteknologi dalam Sains Tambahan (Interdisciplinary Approach with Biotechnology in Additional Science) Abstract   PDF
KOK KEAN HIN, RUHIZAN MOHAMMAD YASIN, LATIFAH AMIN
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) (The Implementation of Teaching and Learning Arabic Based on Bu’uth Al-Azhar Curriculum in Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Abstract   PDF
MAIMUN AQSHA LUBIS, ZAFFI ALIAS, HANIS NAJWA SHAHARUDIN
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Sekolah dalam Hospital (The Implementation of Teaching and Learning in the School in Hospital Program) Abstract   PDF
NORHIDANI BUYONG, NORASMAH OTHMAN
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pelaksanaan Pengajaran Program Pelajaran Tulisan Arab Melayu di Dalam Bilik Darjah di Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Batam, Indonesia (The Implementation of Teaching Arabic-Malay Writing Programme in the Classroom at Madrasah Ibtida’iyyah, (MI) Kota Bat Abstract   PDF
MAIMUN AQSHA LUBIS, IKWAN SE, HAMDAN ARMAN, MD YUSOFF DAUD, SABARIAH SULAIMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) Abstract   PDF
NORAZAH MOHD NORDIN, NGAU CHAI HONG
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pembangunan Instrumen Penerimaan E-Pembelajaran Pelajar Pascasiswazah Menggunakan Analisis Rasch (Development Instrument Acceptance of E-learning Postgraduate Students Using Rasch Analysis) Abstract   PDF
HUDIYA ADZHAR, AIDAH ABDUL KARIM, MUHAMMAD UZAIR SAHRIN
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Pembangunan Satu Pendekatan bagi Memperkasakan Sistem Keselamatan Makmal Sains Sekolah di Malaysia (Developing an Approach to Enhance School Laboratory Safety in Malaysia) Abstract   PDF
NUR LIYANA ALI, GOH CHOO TA, SHARIFAH ZARINA SYED ZAKARIA, MAZLIN MOKHTAR, SHARINA ABDUL HALIM
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Pembelajaran Berasaskan Penghasilan Penceritaan Digital Multimedia Bagi Menganalisis Novel Bahasa Melayu (Learning Based on Multimedia Digital Story Telling in Analysing Malay Language Novel) Abstract   PDF
RAFIZA ABDUL RAZAK
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Pembelajaran Timbal Balik Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Peribumi Bidayuh di Sarawak (Malay Language Reciprocal Learning among Bidayuh Indigenous Pupils in Sarawak) Abstract   PDF
CELINEA LASAN, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Pembinaan Ujian Tahap Saiz Kosa Kata Arab (The Construction Exam Level Size of Arabic Vocabulary) Abstract   PDF
HARUN BAHARUDIN, ZAWAWI ISMAIL, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Penaakulan Perkadaran Murid Tahun Lima dalam Topik Nisbah dan Kadaran (The Propotional Reasoning of Year Five Pupils in Ratios and Proportional) Abstract   PDF
FAZURA MOHD NOOR, SHARIFAH NORUL AKMAR SYED ZAMRI, LEONG KWAN EU
 
JP, Vol. 33 (2008) Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Dua Kajian Kes Abstract   PDF
ZAINUDDIN ABU, ZURIA MAHMUD, SALLEH AMAT
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendekatan Pengajaran, Gaya Belajar dan Jenis Penilaian dalam Mata Pelajaran Sains Sukan di Sekolah Menengah (Teaching Approach, Learning Style and Types of Evaluation in Sport Science Subject at Secondary Schools) Abstract   PDF
JULISMAH JANI, ONG KUAN BOON, MOHD SANI MADON, HISHAMUDDIN AHMAD, NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID, YUSOF AHMAD
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pendidikan Sastera Perpaduan Menerusi KOMSAS Tingkatan 4: Pelaksanaan dan Kesannya (Literature Education for Unity Through KOMSAS in FORM 4: Implementation and Implications) Abstract   PDF
CHEW FONG PENG
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Penerapan Nilai Murni Melalui Interaksi T-A-M dan Kitaran Pengajaran 5E dalam Modul Tauhidik STEM Kids (Inculcation of Noble Values through T-A-M Interaction and 5E Teaching Cycle in Tauhidik STEM Kids Module) Abstract   PDF
NURAZIDAWATI MOHAMAD ARSAD, KAMISAH OSMAN
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram di Universiti Swasta (Teaching and Learning Through WhatsApp and Telegram Application at a Private University) Abstract   PDF
SYED LAMSAH SYED CHEAR
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru (Islamic Education Novice Teachers’ Teaching Experiences: Implications towards Teacher Training Curriculum Design) Abstract   PDF
TENGKU SARINA AINI TENGKU KASIM, FATIMAH SAHIDA ABDURAJAK
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Pengaplikasian Teknik Didik Hibur Meningkatkan Pencapaian Penulisan Karangan Bahasa Melayu (Applications of Fun Learning Technique in Improving Achievement in Malay Language Essay) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, NURUL NADIAH RAZALI, SHAMSUDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap Efikasi Guru Sekolah Menengah (The Influence of Teacher Training and Teaching Experience on Secondary School Teacher Efficacy) Abstract   PDF
KHALID JOHARI, ZURIDA ISMAIL, SHUKI OSMAN, AHMAD TAJUDDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Pengaruh Kepimpinan Distributif terhadap Pengurusan Konflik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah (The Influence of Distributed Leadership on Conflict Management among School Leaders) Abstract   PDF
ZURAIDAH JULIANA MOHAMAD YUSOFF, YAHYA DON, SITI NOOR ISMAIL
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Pengaruh Subjek dan Predikat dalam Pemahaman Teks Bahasa Arab (The Influence of Subject and Predicate in Arabic Text Understanding) Abstract   PDF
AHMAD FUAD CHE DAUD@CHE MUD
 
121 - 150 of 244 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>