Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan Pembangunan Lestari - Hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar (Education for Sustainable Development (ESD) - The awareness connection between parents and students) Abstract   PDF
Hanifah Mahat, Shaharuddin Ahmad, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Noraziah Ali
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan rentas sempadan dan isu kepuasan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan – Kajian kes pelajar antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia (Cross-border education and the satisfaction issue of the service delivery system – The case of international students in Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Zaimah, R., Abd Hair Awang, Izzurazlia Ibrahim
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendidikan warisan di muzium: Kajian berkaitan penggunaan laras bahasanya (The language of heritage education in Malaysian museums) Abstract   PDF
Ab Samad Kechot, Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Zuraidah Hassan, Daeng Haliza Daeng Jamal
 
Vol 11, No 2 (2015) Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: Satu analisis tentatif (Deciphering innovative behaviours of Malaysia’s small halal food enterprises: A tentative analysis) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Ahmad Raflis Che Omar, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Zaimah Ramli, Azima Abdul Manaf
 
Vol 7, No 2 (2011) Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking) Abstract   PDF
Shim Man Kit, Aisyah Abdul Rahman
 
Vol 12, No 14 (2016) Penentu keterlibatan nelayan pesisir pantai dalam aktiviti bukan pertanian di Kuala Kedah, Kedah (Determinants of participation in non-agricultural activities among coastal fisherman in Kuala Kedah, Kedah) Abstract   PDF
Ahmad Zubir Ibrahim, Abd.Rahim Anuar
 
Vol 11, No 10 (2015) Penentu keterlibatan pekerja dalam latihan: Kes sektor pendidikan swasta di Malaysia (Determinants of employee participation in on-the-job training: The case of private education sector in Malaysia) Abstract   PDF
Rahmah Ismail, Rosnita Hamzah, Liew Chei Siang
 
Vol 11, No 9 (2015) Penentuan tahap pencemaran udara di Malaysia menggunakan pendekatan penunjuk bio (Liken): Kajian kes Bandar Baru Bangi (Determination of Malaysia’s air pollution levels using bio-indicators approach (Lichen): A case study of Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Azlan Abas, Azahan Awang
 
Vol 11, No 8 (2015) Penerimaan kempen pendermaan organ dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: Satu kajian pendapat awam (Acceptance of organ donations among Muslims in Malaysia: A public opinion study) Abstract   PDF
Hasfazila Lisa@Andi, Mohd Helmi Abd. Rahim, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 11 (2016) Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa: Perbandingan fonologi Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung (In search of Malay solidarity via dialects: Mainstream phonological affinities of Sarawak Sadong Malay and Peninsular Malay) Abstract   PDF
Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Ab. Samad Kechot, Sharhaniza Othman
 
Vol 11, No 11 (2015) Pengajaran bahasa Melayu baku dalam kalangan komuniti perbatasan: Satu kajian pengaruh dialek Patani di Selatan Thailand (The teaching of standard Malay in cross-border communities: An inquiry into the influence of the Patani dialect in Southern Thailand) Abstract   PDF
Kartini Wado, Zulkifley Hamid, Pareeda Hayeeteh, Suhaila Binsama-ae
 
Vol 11, No 9 (2015) Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: Satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah (Family experience with caregiving to mental patients: A comparative study of rural and urban communities in Perak and Kedah, Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pengaruh amalan komunikasi terhadap penglibatan belia dalam kesukarelawanan (The influence of communication practices on youth’s participation in volunteerisme) Abstract   PDF
Mohd Yusri Ibrahim
 
Vol 12, No 8 (2016) Pengaruh aspek pengalaman ekopelancongan terhadap jangkauan kepuasan pelancong di Malaysia: Kajian kes Melaka Abstract   PDF
Hamidi Ismail, Md Sirat Abu
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pengaruh faktor kendiri dan institusi mempengaruhi minat mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat PPGB-JAIS-UPSI (Self concept and institutional factors affecting students’ interest to enrol in lifelong learning programmes PPGB-JAIS-UPSI) Abstract   PDF
Jamal@Nordin Yunus, Khalip Musa, Mahaliza Mansor
 
Vol 8, No 7 (2012) Pengaruh gerrymandering terhadap pola pengundian di Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kajang dan Bangi, Malaysia (Influence of gerrymandering on voting patterns in the Constituency Legislative Assembly Area of Kajang and Bangi, Malaysia) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 11, No 10 (2015) Pengaruh latihan ke atas pembezaan personel dalam pengurusan rantaian bekalan (SCM): Kajian kes syarikat pembuatan di Malaysia (The influence of supply chain management training on personnel differentiation: The case of manufacturing companies in Malaysia) Abstract   PDF
Arawati Agus, Rahmah Ismail
 
Vol 12, No 3 (2016) Pengaruh minat terhadap pembentukan pekerja berkemahiran di Malaysia: Kajian kes pelatih Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur (ILPKL) (Influence of interest on the formation of skilled workers in Malaysia: The case of the Kuala Lumpur Industrial Training Institute) Abstract   PDF
Ridzwan Che' Rus, Mohamed Nor Azhari Azman
 
Vol 8, No 6 (2012) Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: Kajian kes DUN Kedah (The influence of environmental politics on voter perceptions: The case of the Kedah State Legislative Assembly) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Amriah Buang, Mohd Jalaluddin Hashim, Novel Lyndon, Hamzah Jusoh, Habibah Ahmad, Sivapalan Selvadurai, Ah Choy Er, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 8, No 8 (2012) Pengaruh populariti calon, sentimen nasional dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) P185 Batu Sapi, Sabah (Influence of candidates’ popularity, national sentiment and development in the by-election of P185 Batu Sapi, Sabah) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Novel Lyndon
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Pengaruh sokongan penyelia dalam perhubungan antara tekanan kerja dan konflik kerja-keluarga (Influence of supervisor support in the relationship between work stress and family-work conflicts) Abstract   PDF
Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor
 
Vol 11, No 1 (2015) Pengaruh sosio-ekonomi terhadap pemilikan kenderaan di Kota Kinabalu Sabah (The socio-economic influence on vehicle ownership in Kota Kinabalu, Sabah) Abstract   PDF
Harifah Mohd Noor, Mohd Fuad Mat Jali, Mokhtar Jaafar
 
Vol 15, No 3 (2019): August 2019 Pengetahuan agropreneur terhadap potensi sisa substrat cendawan dan kaedah pengurusan lepas tuai tanaman cendawan (Agriprenuer’s knowledge on the potential of spent mushroom substrate and post-harvest management methods of mushroom cultivation) Abstract   PDF
Rosmiza M.Z., Juliana Mah Hussin, Mimi Halida Ghazali
 
Vol 14, No 1 (2018): February 2018 Pengetahuan dan sokongan belia terhadap dasar kerajaan mengenai perubahan iklim (Youth knowledge and support for government policy towards climate change) Abstract   PDF
Suhana Saad, Tuan Fazliyanna Tuan Kamarudin, Abd. Hair Awang
 
Vol 15, No 2 (2019): May 2019 Pengetahuan gelandangan terhadap peranan dan keperluan pekerja sosial Abstract   PDF
Syazwani Drani, Azlinda Azman, Paramjit Singh Jamir Singh
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan (Community knowledge and practices on solid waste management in Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Sofia Ayup, Mohd Fauzi Sukimi
 
Vol 10, No 1 (2014) Pengetahuan masyarakat Iban tentang program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan di Daerah Song, Sarawak (Local knowledge of poverty eradication programmes in Malaysia: The case of the Iban community in the District of Song, Sarawak) Abstract   PDF
Kwok Chin Hoe, Haris Abd. Wahab
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pengetahuan terhadap Perkhidmatan Ekosistem dan Sumbangannya kepada Kehidupan Komuniti di Kuala Sepetang, Perak (Knowledge and Contributions of Ecosystem Services to Community Livelihood at Kuala Sepetang, Perak) Abstract   PDF
Mohd Azmeer Abu Bakar, Asyirah Abdul Rahim, Mohammad Izzamil Mohd Nasir
 
Vol 12, No 11 (2016) Penggunaan bahasa Orang Asli Che Wong di Kuala Gandah (Language use of Orang Asli Che Wong in Kuala Gandah) Abstract   PDF
Sa’adiah Ma’alip, Kok Seong Teo
 
Vol 12, No 10 (2016) Penggunaan bekas makanan mesra alam di Malaysia: Kajian awal pengetahuan dan kesanggupan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia Abstract   PDF
Zurina Ahmad Saidi Ahmad Saidi, Ah Choy Er
 
Vol 8, No 3 (2012) Penggunaan haiwan bagi perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat pribumi di Asia: Satu ulasan (Animals-based traditional medicine amongst indigenous people in Asia: A review) Abstract   PDF
Siti Zubaidah I, Norsuhana AH, Fatan Hamamah Y
 
Vol 10, No 8 (2014) Pengintegrasian elemen pendidikan dalam pembangunan produk rekreasi di Tapak Warisan Dunia Melaka: Pendekatan pengusaha pelancongan (Integrating educational elements in recreational tourism development of the Melaka World Heritage Site: Approaches from tourism providers) Abstract   PDF
Sri Winarni Samsir, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Mastura Mahmud, Hazita Azman, Siti Kasmera Ariffin, Kiki Rizki Makiya
 
Vol 11, No 12 (2015) Pengurusan bandar warisan UNESCO dan penglibatan komuniti tempatan: Kajian kes di George Town, Pulau Pinang (Management of UNESCO heritage city and local community involvement: A case study of George Town, Penang) Abstract   PDF
Solihah Mustafa, Mazdi Marzuki, Ruzanna Syamimi Ramli, Jabil Mapjabil, Mohammad Kadir Zainal Abidin, Mohamad Pirdaus Yusoh
 
Vol 12, No 14 (2016) Pengurusan sisa pepejal di Pulau Pangkor: Isu dan cabaran(Solid waste management in Pulau Pangkor: Issues and challenges) Abstract   PDF
Nor Fatimah Ibrahim, Tengku Adeline Adura Tengku Hamzah, Rosta Harun
 
Vol 10, No 3 (2014) Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan: Keupayaan merealisasi perancangan pembangunan (Local capability in actualizing Development Planning: The case of Malay operators of accommodation premises in Kelantan) Abstract   PDF
Asran Alias, Melasutra Md Dali
 
Vol 8, No 6 (2012) Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur (Preliminary assessment of the impact of the National Housing Policy on the housing sector in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 11, No 4 (2015) Penilaian faktor institusi dalam menentukan kemampanan usahawan jerami padi (An assessment of institutional factors in determining the sustainability of rice straw enterprises) Abstract   PDF
Rosmiza Mohd Zainol, Amriah Buang, Rosniza Aznie Che Rose, Jabil Map Jabil, Mazdi Marzuki
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Penilaian iklim keselamatan persekitaran kerja terhadap komuniti kakitangan kerajaan di Putrajaya (Work environment safety climate evaluation of government staff community at Putrajaya) Abstract   PDF
Kadir Arifin, Roziah Abudin, Muhammad Rizal Razman
 
Vol 14, No 3 (2018): August 2018 Penilaian indeks keterancaman komuniti orang asli di Lembangan Sungai Telom, Bertam dan Lemoi, Cameron Highlands (Vulnerability index assessment of orang asli in Telom, Bertam and Lemoi River Basins, Cameron Highlands) Abstract   PDF
Siti Qhairunissa Ramli, Firuza Begham Mustafa, Khairulmaini Osman Salleh
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Penilaian indeks kualiti air Alur Ilmu UKM, Sub Lembangan Sungai Langat (Assessment of water quality index at Alur Ilmu, UKM Sub-Cathment of Langat River) Abstract   PDF
Anne Sakina Iman Syaiffudin, Mohd Ekhwan Toriman
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Penilaian kebolehupayaan pejalan kaki di Tapak Warisan Dunia UNESCO: Kajian kes di George Town, Pulau Pinang (Assessing the walkability in UNESCO's World Heritage Site: A case study in George Town, Penang) Abstract   PDF
Mohd Sahrul Syukri Yahya, Narimah Samat
 
Vol 3, No 1 (2007) Penilaian keterancaman terhadap bencana bagi Pulau Makalehi, Sulawesi Utara, Indonesia (An a ssessment of vulnerabi lity to disaster for Makalehi Island, North ern Celebes, Indonesia) Abstract   PDF
Mone Iye Cornelia Marschiavelli, Niendyawati Niendyawati
 
Vol 8, No 2 (2012) Penilaian semula historiografi Malaysia melalui sejarah lisan (Re-evaluating modern Malaysian historiography through oral tradition) Abstract   PDF
Rahilah Omar, Siti Fathihah AL
 
Vol 9, No 2 (2013) Peningkatan daya saing Lembah Lenggong berasaskan pelancongan sumber setempat (Mobilising local resources in enhancing place competitiveness: The case of the Perak’s Lenggong valley, Malaysia) Abstract   PDF
Fatimah Hassan, Zuraini Zakaria, Norsuhana Abdul Hamid, Main Rindam, Fatan Hamamah Yahya
 
Vol 6, No 2 (2010) Peningkatan pendidikan menjejaskan fertiliti penduduk tempatan: Konfirmasi dari pembangunan Besut Baru , Terengganu (The reductive impact of educational improvement on the fertility of local population : Confirmation from Besut Baru , Terengganu) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Asmah Ahmad
 
Vol 8, No 7 (2012) Penjagaan kesihatan wanita semasa dalam pantang: Amalan dan kepercayaan (Women’s health care during postpartum: The practice and beliefs) Abstract   PDF
Aishah@Eshah Haji Mohamed, Abd. Aziz Hj. Bidin
 
Vol 6, No 3 (2010) Penolakan sentimen etnik dalam politik semasa Malaysia: Kes pilihan raya kecil 2009 Bukit Selambau, Kedah (The rejection of the politics of ethnic sentiments in contemporary Malaysia: The case of the 2009 Bukit Selambau, Kedah by - election) Abstract   PDF
Abdul Halim Sidek, Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Mohd Awal, Khaidzir Ismail
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pentadbiran British di Sabah: Kesejahteraan anak negeri melalui penubuhan Mahkamah Anak Negeri 1884-1965 (British administration in Sabah: Well-Being of Anak Negeri through the establishment of The Native Court 1884-1965) Abstract   PDF
Azlizan Mat Enh, Salbiya Jamaluddin
 
Vol 11, No 13 (2015) Penyalahgunaan dadah sebagai ancaman keselamatan: Analisis keberkesanan program kerajaan dalam mengekang pengrekrutan penagih dadah di Malaysia (Illicit drugs as a security threat: An analysis of state-run programmes to curb drug addict recruitment in Malaysia) Abstract   PDF
Zarina Othman, Nor Azizan Idris, Mohamad Daud Druis
 
Vol 9, No 4 (2013) Penyediaan fasiliti di terminal jeti ke Pulau Langkawi: Suatu penilaian terhadap tahap kepuasan pelancong (The provision of facilities at jetty terminals to Pulau Langkawi: An assessment on the level of tourist satisfaction) Abstract   PDF
Shardy Abdullah, Aleff Omar Shah Nordin, Mastura Jaafar, Arman Abdul Razak, Azizan Marzuki
 
Vol 11, No 9 (2015) Penyelenggaraan pengeluaran menyeluruh bagi industri automotif di Malaysia: Satu kajian mengenai faktor-faktor kejayaan kritikal (Total production maintenance for Malaysian automotive industry: An inquiry into critical success factors) Abstract   PDF
Nurul Fadly Habidin, Suzaituladwini Hashim, Nursyazwani Mohd Fuzi, Mad Ithnin Salleh, Nor Azrin Md Latip
 
Vol 8, No 9 (2012) Penyertaan komuniti dalam bidang keusahawanan luar bandar (Community participation in rural entrepreneurship) Abstract   PDF
Azlizan Talib, Hamzah Jusoh, Yahaya Ibrahim, Habibah Ahmad
 
Vol 14, No 3 (2018): August 2018 Penyertaan komuniti dalam program pemulihan pelancongan pasca bencana di Kampung Mesilou Kundasang, Sabah (Community participation in the tourism recovery programme post earthquake disaster in Mesilou Village of Kundasang, Sabah) Abstract   PDF
Raihan Anas, Rosazman Hussin, Teuku Afrizal
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Penyertaan orang Asli dalam aktiviti eko-pelancongan di Tasik Chini, Pahang, Malaysia (Orang Asli participation in eco-tourism activities at Tasik Chini, Pahang, Malaysia) Abstract   PDF
Zanisah Man, En Ne Yeoh
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Peranan ASEAN dalam Kesalinghubungan Pengangkutan Rel di Asia: Evolusi, Faktor dan Prospek (ASEAN’s role in rail connectivity in Asia: Evolution, factors and prospects) Abstract   PDF
Yau Duenn Wong, Kok Fay Chin, Cheng-Chwee Kuik
 
Vol 8, No 7 (2012) Peranan budaya terhadap penyertaan lelaki dan wanita Bidayuh dalam pendidikan (The role of culture on the levels of academic parti cipation and achievement among Bidayuh men and women) Abstract   PDF
N Lyndon, Selvadurai S, MJ Fuad, Amriah B, Mohd. Helmi Abdul Rahim
 
Vol 12, No 7 (2016) Peranan dan tanggung jawab antarabangsa China sebagai negara berkuasa besar (China’s roles and responsibilities as a global power ) Abstract   PDF
Hisham Kamal Othman Kamal, Nor Azizan Idris, Zarina Othman
 
Vol 10, No 8 (2014) Peranan media sosial Tripadvisor dalam mempromosikan Tapak Warisan Dunia Melaka (The role of sosial media Tripadvisor in promoting the World Heritage Site of Malacca) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Nur Farahin Zainuddin, Hamzah Jusoh, Amriah Buang, Er Ah Choy, Sri Winarni Samsir, Hazita Azman, Mastura Mahmud
 
Vol 11, No 3 (2015) Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal (The Role of Community-Based Organization (CBO) in community development: A preliminary observation) Abstract   PDF
Kwok Chin Hoe, Asnarulkhadi Abu Samah, Ahmad Hariza Hashim, Ma’rof Redzuan, Wan Munira Wan Jaafar
 
Vol 11, No 10 (2015) Peranan program pementoran dalam meningkatkan kejayaan menti: Kajian empirikal amalan komunikasi di sebuah universiti awam Malaysia (Role of mentoring programmes in enhancing mentees’ success: An empirical study of communication practices in a Malaysian public university) Abstract   PDF
Nor’ Ain Abdullah, Azman Ismail, Mohd Fazir Abd Latif, Najihah Omar
 
Vol 11, No 10 (2015) Peranan sistem ganjaran berdasarkan prestasi dalam meningkatkan komitmen organisasi: Kajian kes penjawat awam di Putrajaya dan Selangor, Malaysia (Role of performance-based pay in enhancing employee organizational commitment: The case of civil servants in Putrajaya and Selangor, Malaysia) Abstract   PDF
Siti Salwa Salim, Shafiqa Roszaide, Azman Ismail, Ishak Yussof
 
Vol 11, No 1 (2015) Peranan strategik hubungan dagang negara Islam dengan China: Bukti empirikal dari Malaysia (Strategic role of trade relations between Islamic countries and China: Empirical evidence from Malaysia) Abstract   PDF
Sasitharan Monakaran, Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Fatimah Salwa Abdul Hadi
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Perancangan dan pengurusan landskap di Klebang, Melaka (Landscape Planning and Management at Klebang, Melaka) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Siti Azah Abdul Ghani
 
Vol 12, No 8 (2016) Perancangan kewangan dan aplikasi teori tingkah laku kewangan dan teori keperluan Maslow: Kajian kes KWSP di Malaysia Abstract   PDF
Tai Wai Khoong
 
Vol 13, No 1 (2017): February 2017 Perbandingan Dasar Luar Malaysia dan Indonesia terhadap Amerika Syarikat dan China dari Perspektif Realisme Neo-Klasik(Comparing Malaysia and Indonesia’s Foreign Policy toward the US and China from Neoclassical Realism Perspective) Abstract   PDF
Abdul Muein Abadi
 
Vol 12, No 8 (2016) Perbandingan indeks kelestarian hidup dan kemudahancaman komuniti minoriti Orang Asli di Semenanjung Malaysia Abstract   PDF
Mustaffa Omar Omar
 
Vol 8, No 3 (2012) Perbandingan kualiti udara antara tahun 2002 dan 2003 di kawasan padi sewaktu pembakaran jerami di Mergong, Kedah (Comparison of air quality between 2002 and 2003 in the area during the burning of rice straws in Mergong, Kedah) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Siti Haslina Mohd Shafie
 
Vol 12, No 13 (2016) Perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan kumpulan etnik dalam kalangan generasi muda terpinggir di Malaysia (A Comparison of Social Behaviour Based on Ethnicities Amongst Marginalized Youths in Malaysia) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Tsuey Chong Sheau, Choon Lian Denise Koh, Juliana Rosmidah Jaafar
 
Vol 9, No 1 (2013) Perdagangan informal rentas sempadan Malaysia-Indonesia: Kajian kes di Serikin, Daerah Bau, Sarawak (Malaysia-Indonesia informal cross border trade: A case study of Serikin, Bau District, Sarawak) Abstract   PDF
Abd. Hair Awang, Noor Rahamah Hj Abu Bakar, Junaenah Sulehan, Mohd Yusof Hj Abdullah, Ong Puay Liu
 
Vol 12, No 7 (2016) Performance-based reward administration as an antecedent of job satisfaction: A case study of Malaysia’s fire and rescue agencies Abstract   PDF
Azman Ismail, Mohd Ridwan Abd Razak
 
Vol 12, No 11 (2016) Pergerakan pelancong dan kesannya terhadap destinasi pelancongan wilayah (Tourists’ movement and impacts on regional tourism destination) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Fuad Mat Jali, Mushrifah Idris
 
Vol 10, No 6 (2014) Peri pentingnya pemilikan Tanah Adat yang diiktiraf: Memahami keperluan Komuniti Bidayuh Serian, Sarawak (The imperative of ownership recognition of the Native Customary Right Land (NCR): Understanding the needs of the Bidayuh community of Serian, Sarawak) Abstract   PDF
Mohd Syafiq Akmal Kasimun@Katmon, Azima Abdul Manaf
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Peristiwa El Nino, keragaman hujan dan potensi Southern Oscillation Index untuk peramalan kualiti udara di Malaysia (El Nino events, rainfall and potential of Southern Oscillation Index for air quality forecasts in Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Nur Hidayah Ahmad
 
Vol 11, No 8 (2015) Perkembangan dan cabaran sektor perniagaan sebagai pemangkin pembangunan bandar kecil: Kajian empirikal di Daerah Besut, Terengganu (Development challenges of the business sector as a catalyst for the development of small towns: An empirical study of Besut, Terengganu) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Nurul Fatihah Jusoh, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon, Mokhtar Jaafar
 
Vol 9, No 2 (2013) Perlindungan harta warisan: Keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara (National development and the protection of heritage property: An appraisal of the Malaysian experience) Abstract   PDF
Yuszaidy Mohd Yusoff, Hanapi Dollah, Ab Samad Kechot
 
Vol 11, No 4 (2015) Perlindungan keselamatan pengguna: Menjejaki dorongan dan amalannya di kalangan pengusaha makanan skala kecil di Malaysia (Consumer safety protection: Exploring the motives and practices of Malaysian small food manufacturers) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar
 
Vol 4, No 1 (2008) Permasalahan industri pelancongan di Kundasang, Sabah : Penjelasan kestrukturan Marxist (The problem s of the tourist industry in Kundasang, Sabah: The structuralist Marxist explanation) Abstract   PDF
Ramzah Dambul Dambul, Amriah Buang
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Persaingan PRU ke-14 di Pahang: Pengekalan status quo melalui pertembungan tiga penjuru (The 14th General Election in Pahang: Maintaining status quo through three-cornered fights) Abstract   PDF
Muhamad Nadzri Mohamed Noor
 
Vol 12, No 8 (2016) Persembahan saba : Suatu ritual penyembuhan dari perspektif kosmologi Abstract   PDF
Mohd Kipli Abdul Rahman
 
Vol 9, No 4 (2013) Persempadanan semula dan gerimander dalam Pilihan Raya: Satu pengukuran menggunakan Sistem Maklmat Geografi di DUN Kedah (Realignment of electoral constituencies and gerrymandering: A measurement using GIS in Kedah state constituency) Abstract   PDF
Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman, Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman, Muhamad Hafiz Abdul Halim
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi dan tingkat kepuasan pelancong di Pulau Pangkor (Pulau Pangkor as a tourist destination – An inquiry into visitors’ perception and satisfaction) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Persepsi golongan belia terhadap ‘Malaysia Baharu’ dalam kerangka pembangunan komuniti di Semenanjung Malaysia (Youth perception towards ‘New Malaysia’ in the framework of community development in Peninsular Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Mahadee Ismail, Mohd Sabri Md Nor, Zatul Himmah Adnan
 
Vol 9, No 2 (2013) Persepsi komuniti lokal terhadap kemusnahan hutan bakau: Kajian kes nelayan pesisir pantai di Mukim Serkat, Johor (Local community perception of mangrove deforestation: A case study of shoreline fishermen in Serkat, Johor) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Ahmad Norakmal Sarkawi
 
Vol 8, No 9 (2012) Persepsi komuniti terhadap masalah bau dari operasi tapak pelupusan Terbuka Krubung, Melaka (Community perception of the odour problems from open landfills in Krubung, Malacca) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Lukman Ismail, Mohd Rozaimi Ariffin, Noor Khafazilah Abdullah, Sharifah Mastura S.A, Othman Jaafar
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi kualiti hidup komuniti Bidayuh: Kajian perbandingan antara peserta dan bukan peserta program (Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat) di Daerah Serian, Sarawak (The Bidayuh community’s perception of their quality of life: A comparative study between participants and non- participants of the People's Welfare Development Scheme in Serian, Sarawak) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Mohammad Reevany Bustami, Salfarina Abd Gapor
 
Vol 12, No 9 (2016) Persepsi masyarakat terhadap bencana banjir monsun di Malaysia: Kajian kes Kota Bharu, Kelantan Abstract   PDF
Kean Hua Ang
 
Vol 8, No 9 (2012) Persepsi pelajar geografi terhadap GIS (Geography students’ perception of GIS) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar
 
Vol 8, No 7 (2012) Persepsi pelancong terhadap agensi pelancongan di Langkawi Geopark (Tourists‘ perceptions of tourism services in Langkawi Geopark) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Ahmad Mustaqim M, Abdul Rahim MN, Rosmiza MZ, Novel Lyndon, Mohd. Azlan A
 
Vol 15, No 2 (2019): May 2019 Persepsi pemegang taruh terhadap sistem perkhidmatan pengangkutan di kampus universiti Abstract   PDF
Nor Aini Mohamed, Asnarulkhadi Abu Samah, Nurul Akhtar Kamaruddin, Jeffrey Lawrence D’Silva, Hayrol Azril Mohamed Shafril, Dzuhailmi Dahalan
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Persepsi pemilik rumah Melayu di Selangor terhadap hutang perumahan dan pemegangan rumah alternatif Abstract   PDF
Hasniyati Hamzah
 
Vol 10, No 2 (2014) Persepsi penduduk Shah Alam terhadap dasar pengangkutan dan kesediaan mengguna pengangkutan mampan (Transportation policies and the readiness of local public for sustainable transportation - A perception study of Shah Alam, Malaysia) Abstract   PDF
Na’asah Nasrudin, Katiman Rostam, Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Persepsi pesakit-waris terhadap kejelasan maklumat dan hubungan perorangan dalam komunikasi di pusat perubatan Abstract   PDF
Zarina Othman, Mohd Azman Abas, Rozmel Abdul Latiff, Azizah Ya'acob, Wan Nur'asyiqin Wan Mohamad, Noorazmeira Nor'azman
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi politik belia di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Bagan Pinang, Negeri Sembilan (The political perception of the youths in the state assembly area of Bagan Pinang, Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Abdul Halim Sidek, Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 
Vol 8, No 8 (2012) Persepsi politik belia India di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia (Political perception of Indian youths in Malaysia’s public higher learning institutions) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon, Viknesh Ramachandran
 
Vol 8, No 3 (2012) Persepsi politik dan kepimpinan di kawasan Parlimen (P152) Kluang, Johor (Political perceptions and leadership in the Parliament (P152) Kluang, Johor) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 8, No 3 (2012) Persepsi politik dan trend pengundian di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Permatang Pasir, Pulau Pinang (The political perception and voting trend in the state assembly area of Permatang Pasir, Pulau Pinang) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar
 
Vol 11, No 2 (2015) Perspektif asas Penderiaan Jauh (The basic perspective of Remote Sensing) Abstract   PDF
Ang Kean Hua
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Perspektif Sosiologi Bidayuh Terhadap Gerakan Sabah Sarawak Keluar Malaysia (SSKM) (Sociological Perspectives on Sabah Sarawak Secession Movement of Malaysia (SSKM)) Abstract   PDF
Novel Lyndon
 
Vol 5, No 1 (2009) Pertanian Kontrak sebagai satu kaedah memajukan petani kecil Melayu – tanggapan dan penilaian komuniti tani tempatan di Zon Utara, Semenanjung Malaysia terhadap prestasi program Pertanian Kontrak FAMA (Contract farming as a mechanism for developing Malay small- scale farmers: perception of a local farming community of the capability of the FAMA contract farming project in northern Peninsular Malaysia) Abstract   PDF
Amriah Buang, Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 12, No 10 (2016) Perubahan dan upacara tradisional Indonesia: Kajian kes ‘Rambu Solo’ dulu dan kini di Makale Utara Tana Toraja, Sulawesi Abstract   PDF
Hasbi Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, Mimi Hanida Abdul Mutalib
 
601 - 700 of 964 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>