Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 14 (2016) Pengurusan sisa pepejal di Pulau Pangkor: Isu dan cabaran(Solid waste management in Pulau Pangkor: Issues and challenges) Abstract   PDF
Nor Fatimah Ibrahim, Tengku Adeline Adura Tengku Hamzah, Rosta Harun
 
Vol 10, No 3 (2014) Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan: Keupayaan merealisasi perancangan pembangunan (Local capability in actualizing Development Planning: The case of Malay operators of accommodation premises in Kelantan) Abstract   PDF
Asran Alias, Melasutra Md Dali
 
Vol 8, No 6 (2012) Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur (Preliminary assessment of the impact of the National Housing Policy on the housing sector in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 11, No 4 (2015) Penilaian faktor institusi dalam menentukan kemampanan usahawan jerami padi (An assessment of institutional factors in determining the sustainability of rice straw enterprises) Abstract   PDF
Rosmiza Mohd Zainol, Amriah Buang, Rosniza Aznie Che Rose, Jabil Map Jabil, Mazdi Marzuki
 
Vol 14, No 3 (2018): August 2018 Penilaian indeks keterancaman komuniti orang asli di Lembangan Sungai Telom, Bertam dan Lemoi, Cameron Highlands (Vulnerability index assessment of orang asli in Telom, Bertam and Lemoi River Basins, Cameron Highlands) Abstract   PDF
Siti Qhairunissa Ramli, Firuza Begham Mustafa, Khairulmaini Osman Salleh
 
Vol 3, No 1 (2007) Penilaian keterancaman terhadap bencana bagi Pulau Makalehi, Sulawesi Utara, Indonesia (An a ssessment of vulnerabi lity to disaster for Makalehi Island, North ern Celebes, Indonesia) Abstract   PDF
Mone Iye Cornelia Marschiavelli, Niendyawati Niendyawati
 
Vol 8, No 2 (2012) Penilaian semula historiografi Malaysia melalui sejarah lisan (Re-evaluating modern Malaysian historiography through oral tradition) Abstract   PDF
Rahilah Omar, Siti Fathihah AL
 
Vol 9, No 2 (2013) Peningkatan daya saing Lembah Lenggong berasaskan pelancongan sumber setempat (Mobilising local resources in enhancing place competitiveness: The case of the Perak’s Lenggong valley, Malaysia) Abstract   PDF
Fatimah Hassan, Zuraini Zakaria, Norsuhana Abdul Hamid, Main Rindam, Fatan Hamamah Yahya
 
Vol 6, No 2 (2010) Peningkatan pendidikan menjejaskan fertiliti penduduk tempatan: Konfirmasi dari pembangunan Besut Baru , Terengganu (The reductive impact of educational improvement on the fertility of local population : Confirmation from Besut Baru , Terengganu) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Asmah Ahmad
 
Vol 8, No 7 (2012) Penjagaan kesihatan wanita semasa dalam pantang: Amalan dan kepercayaan (Women’s health care during postpartum: The practice and beliefs) Abstract   PDF
Aishah@Eshah Haji Mohamed, Abd. Aziz Hj. Bidin
 
Vol 6, No 3 (2010) Penolakan sentimen etnik dalam politik semasa Malaysia: Kes pilihan raya kecil 2009 Bukit Selambau, Kedah (The rejection of the politics of ethnic sentiments in contemporary Malaysia: The case of the 2009 Bukit Selambau, Kedah by - election) Abstract   PDF
Abdul Halim Sidek, Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Mohd Awal, Khaidzir Ismail
 
Vol 11, No 13 (2015) Penyalahgunaan dadah sebagai ancaman keselamatan: Analisis keberkesanan program kerajaan dalam mengekang pengrekrutan penagih dadah di Malaysia (Illicit drugs as a security threat: An analysis of state-run programmes to curb drug addict recruitment in Malaysia) Abstract   PDF
Zarina Othman, Nor Azizan Idris, Mohamad Daud Druis
 
Vol 9, No 4 (2013) Penyediaan fasiliti di terminal jeti ke Pulau Langkawi: Suatu penilaian terhadap tahap kepuasan pelancong (The provision of facilities at jetty terminals to Pulau Langkawi: An assessment on the level of tourist satisfaction) Abstract   PDF
Shardy Abdullah, Aleff Omar Shah Nordin, Mastura Jaafar, Arman Abdul Razak, Azizan Marzuki
 
Vol 11, No 9 (2015) Penyelenggaraan pengeluaran menyeluruh bagi industri automotif di Malaysia: Satu kajian mengenai faktor-faktor kejayaan kritikal (Total production maintenance for Malaysian automotive industry: An inquiry into critical success factors) Abstract   PDF
Nurul Fadly Habidin, Suzaituladwini Hashim, Nursyazwani Mohd Fuzi, Mad Ithnin Salleh, Nor Azrin Md Latip
 
Vol 8, No 9 (2012) Penyertaan komuniti dalam bidang keusahawanan luar bandar (Community participation in rural entrepreneurship) Abstract   PDF
Azlizan Talib, Hamzah Jusoh, Yahaya Ibrahim, Habibah Ahmad
 
Vol 14, No 3 (2018): August 2018 Penyertaan komuniti dalam program pemulihan pelancongan pasca bencana di Kampung Mesilou Kundasang, Sabah (Community participation in the tourism recovery programme post earthquake disaster in Mesilou Village of Kundasang, Sabah) Abstract   PDF
Raihan Anas, Rosazman Hussin, Teuku Afrizal
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Peranan ASEAN dalam Kesalinghubungan Pengangkutan Rel di Asia: Evolusi, Faktor dan Prospek (ASEAN’s role in rail connectivity in Asia: Evolution, factors and prospects) Abstract   PDF
Yau Duenn Wong, Kok Fay Chin, Cheng-Chwee Kuik
 
Vol 8, No 7 (2012) Peranan budaya terhadap penyertaan lelaki dan wanita Bidayuh dalam pendidikan (The role of culture on the levels of academic parti cipation and achievement among Bidayuh men and women) Abstract   PDF
N Lyndon, Selvadurai S, MJ Fuad, Amriah B, Mohd. Helmi Abdul Rahim
 
Vol 12, No 7 (2016) Peranan dan tanggung jawab antarabangsa China sebagai negara berkuasa besar (China’s roles and responsibilities as a global power ) Abstract   PDF
Hisham Kamal Othman Kamal, Nor Azizan Idris, Zarina Othman
 
Vol 10, No 8 (2014) Peranan media sosial Tripadvisor dalam mempromosikan Tapak Warisan Dunia Melaka (The role of sosial media Tripadvisor in promoting the World Heritage Site of Malacca) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Nur Farahin Zainuddin, Hamzah Jusoh, Amriah Buang, Er Ah Choy, Sri Winarni Samsir, Hazita Azman, Mastura Mahmud
 
Vol 11, No 3 (2015) Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal (The Role of Community-Based Organization (CBO) in community development: A preliminary observation) Abstract   PDF
Kwok Chin Hoe, Asnarulkhadi Abu Samah, Ahmad Hariza Hashim, Ma’rof Redzuan, Wan Munira Wan Jaafar
 
Vol 11, No 10 (2015) Peranan program pementoran dalam meningkatkan kejayaan menti: Kajian empirikal amalan komunikasi di sebuah universiti awam Malaysia (Role of mentoring programmes in enhancing mentees’ success: An empirical study of communication practices in a Malaysian public university) Abstract   PDF
Nor’ Ain Abdullah, Azman Ismail, Mohd Fazir Abd Latif, Najihah Omar
 
Vol 11, No 10 (2015) Peranan sistem ganjaran berdasarkan prestasi dalam meningkatkan komitmen organisasi: Kajian kes penjawat awam di Putrajaya dan Selangor, Malaysia (Role of performance-based pay in enhancing employee organizational commitment: The case of civil servants in Putrajaya and Selangor, Malaysia) Abstract   PDF
Siti Salwa Salim, Shafiqa Roszaide, Azman Ismail, Ishak Yussof
 
Vol 11, No 1 (2015) Peranan strategik hubungan dagang negara Islam dengan China: Bukti empirikal dari Malaysia (Strategic role of trade relations between Islamic countries and China: Empirical evidence from Malaysia) Abstract   PDF
Sasitharan Monakaran, Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Fatimah Salwa Abdul Hadi
 
Vol 12, No 8 (2016) Perancangan kewangan dan aplikasi teori tingkah laku kewangan dan teori keperluan Maslow: Kajian kes KWSP di Malaysia Abstract   PDF
Tai Wai Khoong
 
Vol 13, No 1 (2017): February 2017 Perbandingan Dasar Luar Malaysia dan Indonesia terhadap Amerika Syarikat dan China dari Perspektif Realisme Neo-Klasik(Comparing Malaysia and Indonesia’s Foreign Policy toward the US and China from Neoclassical Realism Perspective) Abstract   PDF
Abdul Muein Abadi
 
Vol 12, No 8 (2016) Perbandingan indeks kelestarian hidup dan kemudahancaman komuniti minoriti Orang Asli di Semenanjung Malaysia Abstract   PDF
Mustaffa Omar Omar
 
Vol 8, No 3 (2012) Perbandingan kualiti udara antara tahun 2002 dan 2003 di kawasan padi sewaktu pembakaran jerami di Mergong, Kedah (Comparison of air quality between 2002 and 2003 in the area during the burning of rice straws in Mergong, Kedah) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Siti Haslina Mohd Shafie
 
Vol 12, No 13 (2016) Perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan kumpulan etnik dalam kalangan generasi muda terpinggir di Malaysia (A Comparison of Social Behaviour Based on Ethnicities Amongst Marginalized Youths in Malaysia) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Tsuey Chong Sheau, Choon Lian Denise Koh, Juliana Rosmidah Jaafar
 
Vol 9, No 1 (2013) Perdagangan informal rentas sempadan Malaysia-Indonesia: Kajian kes di Serikin, Daerah Bau, Sarawak (Malaysia-Indonesia informal cross border trade: A case study of Serikin, Bau District, Sarawak) Abstract   PDF
Abd. Hair Awang, Noor Rahamah Hj Abu Bakar, Junaenah Sulehan, Mohd Yusof Hj Abdullah, Ong Puay Liu
 
Vol 12, No 7 (2016) Performance-based reward administration as an antecedent of job satisfaction: A case study of Malaysia’s fire and rescue agencies Abstract   PDF
Azman Ismail, Mohd Ridwan Abd Razak
 
Vol 12, No 11 (2016) Pergerakan pelancong dan kesannya terhadap destinasi pelancongan wilayah (Tourists’ movement and impacts on regional tourism destination) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Fuad Mat Jali, Mushrifah Idris
 
Vol 10, No 6 (2014) Peri pentingnya pemilikan Tanah Adat yang diiktiraf: Memahami keperluan Komuniti Bidayuh Serian, Sarawak (The imperative of ownership recognition of the Native Customary Right Land (NCR): Understanding the needs of the Bidayuh community of Serian, Sarawak) Abstract   PDF
Mohd Syafiq Akmal Kasimun@Katmon, Azima Abdul Manaf
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Peristiwa El Nino, keragaman hujan dan potensi Southern Oscillation Index untuk peramalan kualiti udara di Malaysia (El Nino events, rainfall and potential of Southern Oscillation Index for air quality forecasts in Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Nur Hidayah Ahmad
 
Vol 11, No 8 (2015) Perkembangan dan cabaran sektor perniagaan sebagai pemangkin pembangunan bandar kecil: Kajian empirikal di Daerah Besut, Terengganu (Development challenges of the business sector as a catalyst for the development of small towns: An empirical study of Besut, Terengganu) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Nurul Fatihah Jusoh, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon, Mokhtar Jaafar
 
Vol 9, No 2 (2013) Perlindungan harta warisan: Keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara (National development and the protection of heritage property: An appraisal of the Malaysian experience) Abstract   PDF
Yuszaidy Mohd Yusoff, Hanapi Dollah, Ab Samad Kechot
 
Vol 11, No 4 (2015) Perlindungan keselamatan pengguna: Menjejaki dorongan dan amalannya di kalangan pengusaha makanan skala kecil di Malaysia (Consumer safety protection: Exploring the motives and practices of Malaysian small food manufacturers) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar
 
Vol 4, No 1 (2008) Permasalahan industri pelancongan di Kundasang, Sabah : Penjelasan kestrukturan Marxist (The problem s of the tourist industry in Kundasang, Sabah: The structuralist Marxist explanation) Abstract   PDF
Ramzah Dambul Dambul, Amriah Buang
 
Vol 12, No 8 (2016) Persembahan saba : Suatu ritual penyembuhan dari perspektif kosmologi Abstract   PDF
Mohd Kipli Abdul Rahman
 
Vol 9, No 4 (2013) Persempadanan semula dan gerimander dalam Pilihan Raya: Satu pengukuran menggunakan Sistem Maklmat Geografi di DUN Kedah (Realignment of electoral constituencies and gerrymandering: A measurement using GIS in Kedah state constituency) Abstract   PDF
Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman, Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman, Muhamad Hafiz Abdul Halim
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi dan tingkat kepuasan pelancong di Pulau Pangkor (Pulau Pangkor as a tourist destination – An inquiry into visitors’ perception and satisfaction) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 9, No 2 (2013) Persepsi komuniti lokal terhadap kemusnahan hutan bakau: Kajian kes nelayan pesisir pantai di Mukim Serkat, Johor (Local community perception of mangrove deforestation: A case study of shoreline fishermen in Serkat, Johor) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Ahmad Norakmal Sarkawi
 
Vol 8, No 9 (2012) Persepsi komuniti terhadap masalah bau dari operasi tapak pelupusan Terbuka Krubung, Melaka (Community perception of the odour problems from open landfills in Krubung, Malacca) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Lukman Ismail, Mohd Rozaimi Ariffin, Noor Khafazilah Abdullah, Sharifah Mastura S.A, Othman Jaafar
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi kualiti hidup komuniti Bidayuh: Kajian perbandingan antara peserta dan bukan peserta program (Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat) di Daerah Serian, Sarawak (The Bidayuh community’s perception of their quality of life: A comparative study between participants and non- participants of the People's Welfare Development Scheme in Serian, Sarawak) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Mohammad Reevany Bustami, Salfarina Abd Gapor
 
Vol 12, No 9 (2016) Persepsi masyarakat terhadap bencana banjir monsun di Malaysia: Kajian kes Kota Bharu, Kelantan Abstract   PDF
Kean Hua Ang
 
Vol 8, No 9 (2012) Persepsi pelajar geografi terhadap GIS (Geography students’ perception of GIS) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar
 
Vol 8, No 7 (2012) Persepsi pelancong terhadap agensi pelancongan di Langkawi Geopark (Tourists‘ perceptions of tourism services in Langkawi Geopark) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Ahmad Mustaqim M, Abdul Rahim MN, Rosmiza MZ, Novel Lyndon, Mohd. Azlan A
 
Vol 15, No 2 (2019): May 2019 Persepsi pemegang taruh terhadap sistem perkhidmatan pengangkutan di kampus universiti Abstract   PDF
Nor Aini Mohamed, Asnarulkhadi Abu Samah, Nurul Akhtar Kamaruddin, Jeffrey Lawrence D’Silva, Hayrol Azril Mohamed Shafril, Dzuhailmi Dahalan
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Persepsi pemilik rumah Melayu di Selangor terhadap hutang perumahan dan pemegangan rumah alternatif Abstract   PDF
Hasniyati Hamzah
 
Vol 10, No 2 (2014) Persepsi penduduk Shah Alam terhadap dasar pengangkutan dan kesediaan mengguna pengangkutan mampan (Transportation policies and the readiness of local public for sustainable transportation - A perception study of Shah Alam, Malaysia) Abstract   PDF
Na’asah Nasrudin, Katiman Rostam, Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Persepsi pesakit-waris terhadap kejelasan maklumat dan hubungan perorangan dalam komunikasi di pusat perubatan Abstract   PDF
Zarina Othman, Mohd Azman Abas, Rozmel Abdul Latiff, Azizah Ya'acob, Wan Nur'asyiqin Wan Mohamad, Noorazmeira Nor'azman
 
Vol 7, No 5 (2011) Persepsi politik belia di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Bagan Pinang, Negeri Sembilan (The political perception of the youths in the state assembly area of Bagan Pinang, Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Abdul Halim Sidek, Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 
Vol 8, No 8 (2012) Persepsi politik belia India di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia (Political perception of Indian youths in Malaysia’s public higher learning institutions) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon, Viknesh Ramachandran
 
Vol 8, No 3 (2012) Persepsi politik dan kepimpinan di kawasan Parlimen (P152) Kluang, Johor (Political perceptions and leadership in the Parliament (P152) Kluang, Johor) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 8, No 3 (2012) Persepsi politik dan trend pengundian di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Permatang Pasir, Pulau Pinang (The political perception and voting trend in the state assembly area of Permatang Pasir, Pulau Pinang) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar
 
Vol 11, No 2 (2015) Perspektif asas Penderiaan Jauh (The basic perspective of Remote Sensing) Abstract   PDF
Ang Kean Hua
 
Vol 5, No 1 (2009) Pertanian Kontrak sebagai satu kaedah memajukan petani kecil Melayu – tanggapan dan penilaian komuniti tani tempatan di Zon Utara, Semenanjung Malaysia terhadap prestasi program Pertanian Kontrak FAMA (Contract farming as a mechanism for developing Malay small- scale farmers: perception of a local farming community of the capability of the FAMA contract farming project in northern Peninsular Malaysia) Abstract   PDF
Amriah Buang, Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 12, No 10 (2016) Perubahan dan upacara tradisional Indonesia: Kajian kes ‘Rambu Solo’ dulu dan kini di Makale Utara Tana Toraja, Sulawesi Abstract   PDF
Hasbi Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, Mimi Hanida Abdul Mutalib
 
Vol 12, No 1 (2016) Perubahan gunatanah dan kejadian banjir di Lembangan Saliran Kelantan (Land use change and the occurrence of floods: The case of the Kelantan River Basin) Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Hamidi Ismail
 
Vol 11, No 7 (2015) Perubahan gunatanah dan taburan hujan luar biasa di daerah-daerah pedalaman Negeri Kedah (Land use change and the distribution of extraordinary rainfall in the interiors of Kedah, Malaysia) Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Hamidi Ismail, Mat Khalid Md Noh
 
Vol 2, No 1 (2006) Perubahan konsentrasi ruangan penduduk Semenanjung Malaysia 1980-2000 (Change in the spatial concentration of population in Peninsular Malaysia 1980 - 2000) Abstract   PDF
Ruslan Rainis, Noresah Mohd Shariff, Tarmiji Masron
 
Vol 4, No 1 (2008) Perubahan prestasi sosio-ekonomi komuniti asal akibat pertukaran gunatanah pertanian kepada Bandar Baru Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Indonesia (Socio-economic transformation of original communities following the conversion of agricultural land to the new town of Bandar Baru Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Indonesia) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Perubahan sosioekonomi komuniti orang Asli Jakun akibat Rancangan Penempatan Semula: Satu kajian kes di RPS Runchang, Pahang (Resettlement Programme and its impact on socioeconomic development of orang Asli Jakun: A case study of the RPS Runchang, Pahang) Abstract   PDF
Lee Hou Zei, Vivien W.C. Yew, Azima A.M., Mal Kong Sia, Geraldine K.L. Chan
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Petunjuk pembangunan komuniti orang Asli: Suatu analisis penggunaan barangan dan perkhidmatan Abstract   PDF
Mohd Roslan Rosnon, Sarjit S. Gill, Shamsul Azahari Zainal Badari, N Alia Fahada W Ab Rahman, Adam Danial Hafiz Goh
 
Vol 12, No 13 (2016) Petunjuk penggunaan ICT dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan ICT dalam kalangan usahawan wanita luar bandar (Instructions for Use of ICT and Public Perceptions of ICT Use Among Rural Women Entrepreneurs) Abstract   PDF
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid
 
Vol 12, No 6 (2016) Physical Education for combating obesity among Kuala Lumpur school students: A case study of SMK Taman Bukit Maluri, Kepong Abstract   PDF
Gunathevan Elumalai, Sandakumary Munusamy, Norkhalid Salimin, Mohd. Izwan Shahril
 
Vol 11, No 11 (2015) Physical environmental impacts of island tourism development: A case study of Pangkor Island Abstract   PDF
Diana Mohamad, S. Rahman, Azizi Bahauddin, Badaruddin Mohamed
 
Vol 10, No 4 (2014) Pilihan Raya Umum 2013: Penolakan berterusan pengundi di Kelantan terhadap Barisan Nasional (Malaysia’s General Election 2013: Kelantan voters’ continued rejection of Barisan Nasional) Abstract   PDF
Mohd Faidz Mohd Zain, Samsu Adabi Mamat, Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 10, No 4 (2014) Pilihan Raya Umum (PRU) 2013 di Malaysia: Suatu analisis ‘tsunami politik bandar’ (Malaysia’s General Election (GE) 2013: An analysis of urban political 'tsunami') Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Mohd Azlan Abdullah, Mazlan Ali, Ahmad Rizal Mohd Yusof
 
Vol 13, No 1 (2017): February 2017 Place-making dalam Agenda Pembangunan Pelancongan (Place-making in Tourism Development Agenda) Abstract   PDF
Mohamad Kazar Razali, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy
 
Vol 12, No 9 (2016) Planning valued landscapes as potential tourism attractions for national development: The case of Yoruba, Nigeria Abstract   PDF
Olutoyin Moses Adedokun
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Pockets of poverty in the northern states of Malaysia Abstract   PDF
Saidatulakmal Mohd, Nur Azirah Zahida Mohamad Azhar, Nurul Syifaa Mohd Shakil, Abdelhak Senadjki, Mohammad Darabi Golshani Iran
 
Vol 5, No 2 (2009) Pola dan faktor yang mempengaruhi peminuman minuman keras remaja Dusun Malaysia (The pattern and factors of alcohol consumption among the Malaysian D usun youths) Abstract   PDF
Ardiah Jamali, Zaidah Mustapha, Rokiah Ismail
 
Vol 8, No 2 (2012) Pola kerentanan pembantu rumah tangga wanita migran dan majikan di negara penerima – Beberapa dapatan dari Lembah Klang, Selangor, Malaysia (The vulnerability of migrant female domestic workers and their employers in the host country – Some findings from Malaysia’s Klang Valley) Abstract   PDF
Lely Indah Mindarti, Amriah Buang
 
Vol 13, No 2 (2017): May 2017 Pola Pelancongan Famili: Analisis Penulisan Blog Famili (Patterns of Family Vacation: An Analysis of Family Blogging) Abstract   PDF
Nurul Mohidin, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 11, No 9 (2015) Pola politik kaum dalam Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-13: Kajian kes Negeri Selangor (Patterns of ethnic politics in Malaysia’s 13th General Election: A case study of Selangor) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Muhammad Hazim Abdul Ghani, Mohd Fuad Mat Jali, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Political leadership and Nigeria’s image crisis Abstract   PDF
Michael B. Aleyomi, Mohamad Zaini Abu Bakar
 
Vol 11, No 7 (2015) Politik etnik di Kuala Lumpur: Kajian tanggapan pengundi dalam kalangan penghuni Program Perumahan Rakyat (PPR) pasca Pilihan Raya Umum 2013 (Ethnic politics in Kuala Lumpur: A post – 2013 GE perception study of voters residing in People’s Housing Schemes) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 7, No 2 (2011) Politik etnik Malaysia: Analisis pasca Pilihan Raya Umum ke 12 mengenai sokongan bukan Melayu kepada UMNO dan PAS (Malaysia’s ethnic politics: A post-12th General Election analysis of the non-Malay support of UMNO and PAS) Abstract   PDF
Amer Saifude Ghazali, Mohammad Redzuan Othman, Zulkanain Abdul Rahman, Rosmadi Fauzi
 
Vol 8, No 2 (2012) Politik pembangunan dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Batang Air, Sarawak (The politics of development in the by-election of Sarawak’s Batang Air state assembly) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Abdul Halim Sidek, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Mohd Awal, Khaidzir Ismail
 
Vol 10, No 5 (2014) Politik pilihan raya dan partisipasi politik Orang Ulu di Negeri Sarawak (Electoral politics and political participation of the Orang Ulu in Sarawak) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon, Mohd Azlan Abdullah
 
Vol 8, No 2 (2012) Population and spatial distribution of urbanisation in Peninsular Malaysia 1957 - 2000 Abstract   PDF
Tarmiji Masron, Usman Yaakob, Norizawati Mohd Ayob, Aimi Shamimi Mokhtar
 
Vol 12, No 13 (2016) Post facto, trends, pattern of Urbanity in Sikkim Abstract   PDF
Kalosona Paul, Deepak Sharma
 
Vol 1, No 1 (2005) Post-Suharto’s Jabotabek Region: New Issues of demographic and socio-economic change in Western Java* Abstract   PDF
Günter Spreitzhofer
 
Vol 10, No 3 (2014) Potensi Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-Reit) dalam membangunkan industri sawit di Malaysia (Potentials of Islamic Real Estate Investment Trusts (I-REITs) in advancing oil palm industry in Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Yahya Mohd Hussin, Yusni Anis Yusuf, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Fatimah Salwa Abdul Hadi
 
Vol 14, No 1 (2018): February 2018 Potensi bandar Kuala Lipis sebagai destinasi pelancongan warisan (The potential of Kuala Lipis as heritage tourism destination) Abstract   PDF
Siti Norsakira Mohamed, Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 12, No 13 (2016) Potensi di luar tempurung : Halatuju digitalisasi sejarah di Malaysia Abstract   PDF
Shakila Yacob, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus, Rosilawati Zainol
 
Vol 10, No 5 (2014) Potensi instrumen moral dalam melestarikan sumber air di Malaysia - Kajian kes Sungai Melaka (The prospect of using moral instruments in sustaining water resources in Malaysia - A case study of the Melaka River) Abstract   PDF
Ang Kean Hua
 
Vol 11, No 8 (2015) Potensi Kuala Sanglang, Perlis sebagai destinasi agropelancongan: Satu kajian tanggapan pelancong (Potentials of Kuala Sanglang, Perlis as an agrotourism destination: A tourist perception study) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Norazimah Terbizi, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon, Mokhtar Jaafar
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Potensi Lembah Bujang sebagai destinasi pelancongan kulinari berasaskan sumber alamiah: Satu kajian awal (Potential of Bujang Valley as a culinary tourism destination based on natural resources: An initial study) Abstract   PDF
Norsuhana Abdul Hamid, Fatimah Hassan
 
Vol 8, No 9 (2012) Potensi pelancongan di Matu-Daro, Sarawak: Persepsi komuniti lokal (Local tourism potentials as perceived by the local community: The case of Matu Daro, Sarawak) Abstract   PDF
Nadiah Abdul Halim, Ah Choy Er, Jumaat H Adam, Mohd Afiq Aizat Juhari, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi
 
Vol 10, No 2 (2014) Potensi premis penginapan kecil dan sederhana dalam pembangunan pelancongan pantai di Kelantan (Coastal tourism and the catalytic potential of small and medium premises: The case of Kelantan, Malaysia) Abstract   PDF
Asran Alias, Melasutra Md Dali
 
Vol 9, No 3 (2013) Potensi tanah runtuh bagi cerun-cerun berhampiran kolej kediaman pelajar di Universti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Landslide potentials of slopes surrounding student colleges at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Mohamad Afif Mohd Sany
 
Vol 8, No 7 (2012) Potensi tarikan ekopelancongan rekreasi di Taman Rekreasi Air Panas (TRAP) Sungai Klah, Perak (The potential of recreational ecotourism attractions at Sungai Klah Hot Springs Recreational Park, Perak) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Mohd Azlan Abdullah, Rozalini R, Rosmiza MZ, Abdul Rahim MN, Mohd Fuad MJ, Novel L
 
Vol 12, No 8 (2016) Poverty eradication, government role and sustainable livelihood in rural Malaysia : An empirical study of community perception in northern Peninsular Malaysia Abstract   PDF
Sharifah Rohayah Sheikh Dawood, Suet Leng Khoo
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Poverty measurement revisited from a multidimensional perspective among Universiti Sains Malaysia's B40 poor students Abstract   PDF
Parthiban S.Gopal
 
Vol 9, No 3 (2013) Praktik filantropi sosial bagi pembangunan aktiviti seni dan budaya: Suatu wacana (Practical social philanthropy for the development of arts and culture activities: A discourse) Abstract   PDF
Abdullah Sumrahadi, Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 10, No 3 (2014) Predictors and consequences of job insecurity: A preliminary study of Malaysian bank employees Abstract   PDF
Wan Toren Wan Yusoff, Che Rosmawati Che Mat, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 5, No 3 (2009) Prestasi alam sekitar r antaian industri tekstil dan pakaian di Malaysia: F aktor dorongan daripada perspektif pemodenan ekologi (The environmental performance of the textile and apparel in dustrial linkage in Malaysia: motivating factors from an ecological modernisation perspective) Abstract   PDF
Ah Choy Er
 
Vol 9, No 4 (2013) Prestasi pemerkasaan ekonomi wanita: Pengalaman di Indonesia (Performance of women economic empowerment: Experiences in Indonesia) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari, Rahmani Timorita Yulianti
 
601 - 700 of 907 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>