Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 11 (2015) Modeling property rating valuation using Geographical Weighted Regression (GWR) and Spatial Regression Model (SRM): The case of Kota Kinabalu, Sabah Abstract   PDF
Oliver Valentine Eboy, Narimah Samat
 
Vol 11, No 11 (2015) MODIS Dark Target and Deep Blue aerosoloptical depth validation over Bangladesh Abstract   PDF
Md. Arfan Ali, Mazen Assiri, Shamsuddin Shahid, Ramzah Dambul
 
Vol 12, No 3 (2016) Modul Peta Minda Buzan dan pencapaian pelajar pendidikan asas vokasional di Malaysia: Satu kajian keberkesanan (Buzan Mind Map module and the educational achievement of Malaysian basic vocational students : An impact study) Abstract   PDF
Muhammad Asri Madmor, Tee Tze Kiong, Mohamed Nor Azhari Azman, Ridzwan Che Rus, Zaliza Hanapi, Jailani Md Yunos, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
 
Vol 6, No 3 (2010) Monsoon indicators for Borneo Abstract   PDF
Ramzah Dambul
 
Vol 8, No 3 (2012) Morfometri lembangan sungai-sungai utama di Pulau Pinang (Morphometry of major river basins in the island of Penang) Abstract   PDF
Noraini Misnan, Main Rindam
 
Vol 10, No 1 (2014) Motif dan daya tarikan pusat membeli-belah dalam kalangan pengunjung metropolitan Kuala Lumpur, Malaysia (Patron motives and perspectives of shopping malls’ attraction in Metropolitan Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Noorsafiza Mohd Sapie, Mohd Yusof Hussain, Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Novel Lyndon
 
Vol 11, No 3 (2015) Nature and Community-based tourism (CBT) for poverty alleviation: A case study of Lower Kinabatangan, East Malaysia Abstract   PDF
Hong Ching Goh
 
Vol 10, No 1 (2014) Negara, undang-undang dan tenaga kerja asing: Antara ideal dan realiti di Malaysia (Warped between the ideal and the reality: Laws and the foreign labour in Malaysia) Abstract   PDF
Mohamad Fauzi Sukimi, Muhd Ridhwan Sarifin
 
Vol 10, No 6 (2014) Negara, undang-undang dan tenaga kerja: Antara ideal dan realiti di Indonesia (Warped between the ideal and reality: Laws and the labour in Indonesia) Abstract   PDF
Mohamad Fauzi Sukimi, Muhd Ridhwan Sarifin
 
Vol 12, No 5 (2016) Nilai tanah adat di Malaysia: Kajian perspektif Komuniti Bidayuh (The value of customary land in Malaysia: A perspective case study of the Bidayuh Community) Abstract   PDF
Zaimah Ramli, Azima Abdul Manaf, Sarmila Md Sum, Novel Lyndon, Sivapalan Selvadurai
 
Vol 8, No 4 (2012) Not economy but extremism is threatening Europe's future Abstract   PDF
Bedrudin Brljavac
 
Vol 10, No 6 (2014) Nota Penyelidikan Gender dan pekerjaan di Malaysia: Perlunya tempat kerja yang ‘mesra wanita’ (Research Notes Gender and work in Malaysia: The necessity of a ‘woman-friendly’ workplace) Abstract   PDF
Noor Rahamah Abu Bakar
 
Vol 12, No 10 (2016) Nota Revisi Mengenai penyelidikan dan kajian kes: Satu tinjauan literatur Abstract   PDF
Kean Hua Ang
 
Vol 9, No 4 (2013) Oceanity and continentality climate indices in Pakistan Abstract   PDF
Muhammad Sohail Gadiwala, Farkhunda Burke, Muhammad Touseef Alam, Syed Nawaz-ul-Huda, Muhammad Azam
 
Vol 8, No 1 (2012) On the causal links between poverty and HIV in Nigeria, 1990-2009: An application of Granger causality and co-integration techniques Abstract   PDF
Halima Salihi Ahmad Ahmad, Madeline Berma, Norlaila Abu Bakar
 
Vol 12, No 5 (2016) Orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit di Malaysia: Satu penemuan awal dari Perak (Middlemen in the supply chain of oilpalm smallholders in Malaysia: A preliminary finding from Perak) Abstract   PDF
Ahmad Raflis Che Omar, Abdullah Sanusi Othman, Suraiya Ishak, Abd. Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 2 (2016) Organizational embeddedness and its effect on performance: An exploratory analysis for Malaysian business managers Abstract   PDF
Lokhman Hakim Osman
 
Vol 12, No 5 (2016) Otonomi daerah dan upaya menghidupkan semula budaya Tionghoa di Indonesia: Kajian kes di Bandar Padang, Sumatera Barat (Local autonomy and the revitalization of the Tionghoa culture in Indonesia: The case of Padang city, West Sumatera) Abstract   PDF
Delpa Yunus, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 12, No 3 (2016) Pains among persons with albinism in Malaysia: A call for immediate interventions Abstract   PDF
Mai Shihah Abdullah
 
Vol 11, No 6 (2015) Pakej penambahbaikan EIA di Malaysia: Suatu ulasan kritis dalam aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi (EIA improvement packages in Malaysia: A critical review with respect to erosion and sedimentation control) Abstract   PDF
Abdul Rahman Mahmud, Zaini Sakawi, Khairul Nizam Abdul Maulud
 
Vol 12, No 5 (2016) Pandangan etnik Sungai terhadap Gerakan Sabah keluar Malaysia (SSKM): Satu kajian fenomenologi (The Sungai ethnic view of Sabah separatist movement (SSKM): A phenomenological study) Abstract   PDF
Vilkon Tauning, Novel Lyndon
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pandangan guru dan murid terhadap pengaplikasian Story Map GIS dalam mata pelajaran Sejarah STPM (Teachers and students view toward the aplication of Story Map GIS in STPM History subject) Abstract   PDF
Shuhaida Abdul Malek, Mokhtar Jaafar, Kadaruddin Aiyub
 
Vol 10, No 1 (2014) Pandangan pelajar tentang penggunaan kes dalam pembelajaran subjek etika (Learning ethics - Students’ perception of the use of case-studies) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Kadir Ariffin, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pandangan pesakit wanita HIV terhadap kematian (The perception of HIV women patients on death) Abstract   PDF
Mushrom Muda
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan (Family-friendly beach tourism and the demands for the natural physical environment from local tourists’ lenses) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Noradila Azhar, Kadaruddin Aiyub, Nurul Fadhiah Mohidin, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 8, No 4 (2012) Pantai peranginan Besut, Terengganu sebagai destinasi pilihan pelancong (The coastal beach of Besut, Terengganu as a preferred tourist destination) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Usman Y, Suriati G, Abdul Rahim MN, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Participative management theory and feminist leadership styles Abstract   PDF
Maslina Mohammed Shaed
 
Vol 8, No 7 (2012) Participatory planning and village tourism SMEs: A case study of Bantul Regency, Yogyakarta, Indonesia Abstract   PDF
Erlis Saputra, Erda Rindrasih
 
Vol 12, No 6 (2016) Paternalistic approach towards the Orang Asli in Malaysia: Tracing its origin and justifications Abstract   PDF
Rohaida Nordin, Matthew Albert Witbrodt, Muhamad Sayuti Hassan@Yahya
 
Vol 12, No 7 (2016) Pattern of household access to water supply in sub-urban settlements in parts of Lagos State, Nigeria Abstract   PDF
Isaiah Sewanu Akoteyon
 
Vol 10, No 1 (2014) Patterns and factors of out-migration in the Meghna Estuarine Islands of Bangladesh Abstract   PDF
Md Rezwan Siddiqui
 
Vol 12, No 8 (2016) Pelancongan bandar dan isu keselamatan : Kajian kes pelancong antarabangsa Kuala Lumpur Abstract   PDF
Fauziah Che Leh
 
Vol 7, No 5 (2011) Pelancongan budaya di Koridor Ekonomi Wilayah pantai Timur (ECER): Isu dan cabaran (Cultural tourism in Malaysia’s Economic Corridor of the Eastcoast Region (ECER): Issues and challenges) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Chamhuri Siwar, Amriah Buang, Mohamad Shukri Hj Noor, Shahrudin Mohd Ismail, Zairin Akma Zolkapli
 
Vol 11, No 13 (2015) Pelancongan dan pembangunan setempat di Malaysia: Satu analisis SWOT Royal Belum sebagai produk ekopelancongan (Tourism and local development in Malaysia: A SWOT analysis of the Royal Belum as an eco-tourism product) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Rosilawati Zainol, Siti Nor Awang, Kamal Solhaimi Fadzil, Juli Edo
 
Vol 11, No 1 (2015) Pelancongan Islam: Suatu tinjauan konseptual dan relevannya di Malaysia (Islamic tourism: A conceptual review and its relevance in Malaysia) Abstract   PDF
Jabil Mapjabil, Ratna Roshida Abd Razak Abd Razak, Mazdi Marzuki, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 10, No 3 (2014) Pelancongan mapan berasaskan komuniti (CBT) melalui program homestay di Sabah, Malaysia (Sustainable community-based tourism (CBT) through homestay programme in Sabah, East Malaysia) Abstract   PDF
Rosazman Hussin, Velan Kunjuraman
 
Vol 11, No 12 (2015) Pelancongan pendidikan di Pulau Pinang: Suatu analisis awal (Educational tourism in Penang: A preliminary analysis) Abstract   PDF
Ruzanna Syamimi Ramli, Badariah Ab Rahman, Jabil Mapjabil, Logeswaran Tangavello, Rosmiza Mohd Zainol, Mazdi Marzuki, Ruzila Ismail
 
Vol 12, No 9 (2016) Pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporari di Malaysia Abstract   PDF
Intan Suria Hamzah, Sity Daud, Nor Azizan Idris
 
Vol 2, No 1 (2006) Peluasan Bandaraya Metropolitan Jakarta dan impaknya terhadap gunatanah dan corak pekerjaan penduduk pinggiran : Kes Bandar Baru Bumi Serpong Damai (The expansion of Jakarta metropolitan and its impact on landuse and employment pattern of the urban fringe population: The case of Bumi Serpong Damai new town) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Pemahaman identiti diri daripada perspektif penderma darah ulangan berkala (Understanding self identity from the perspective of regular blood donor) Abstract   PDF
Juliana Rosmidah Jaafar, Sheau Tsuey Chong, Khadijah Alavi, Balan Rathakrishnan
 
Vol 8, No 8 (2012) Pemahaman komuniti Penan tentang makna keperkasaan dalam Program Penempatan Semula (PPS) di Daerah Belaga, Sarawak (Penan community’s understanding of the meaning of e mpowerment in the Resettlement Program (PPS) of Belaga District, Sarawak) Abstract   PDF
Novel Lyndon, AC Er, S Selvadurai, Mimi Hanida AM, Zaidah Mustapha, Eshah Mohamed
 
Vol 7, No 5 (2011) Pemantauan keberkesanan pembangunan wilayah Malaysia dalam aspek penduduk tempatan di Iskandar Malaysia (The social impact of Iskandar Malaysia regional development on the local population – an overview) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Abdul Rahim Md Nor, Asmah Ahmad, Amriah Buang, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Pemantauan percanggahan guna tanah bandar dan tanah pertanian menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) (Monitoring land use conflict between urban and agricultural land using Geography Information System (GIS)) Abstract   PDF
Zurinah Tahir, Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 12, No 14 (2016) Pembandaran dan kemudahterancaman isi rumah pinggir bandar raya metropolitan Kuala Lumpur (Urbanization’s vulnerability and adaptation of households in the sub-urban metropolitan of Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Wan Maznah Wan Harun, Rosniza Aznie Che Rose, Azahan Awang
 
Vol 6, No 2 (2010) Pembandaran dan rebakan bandar di pinggir Wilayah Metropolitan Klang-Langat (Urbanisation and urban sprawl in the fringe areas of Klang-Langat Metropolitan Region) Abstract   PDF
Katiman Rostam, Mochamad Rosul, Ah Choy Er, Abdul Rahim Mohd Nor, Zaini Sakawi, Norazuan Md Hashim, Aishah@Esah Hj Muhammad
 
Vol 10, No 3 (2014) Pembangunan bekas tapak pelupusan dan kecukupan penyediaan kawasan lapang: Satu pendekatan menang-menang dalam pembangunan bandar di Malaysia (Landfill redevelopment and adequate open space provision: A win-win approach in Malaysian urban development) Abstract   PDF
Mazifah S, Azahan A, Kadir A
 
Vol 7, No 5 (2011) Pembangunan dan pola pengundian dalam Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Manek Urai, Kelantan (Development and the voting pattern in the Manek Urai state assembly by-election) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 9, No 2 (2013) Pembangunan kediaman dan fragmentasi kawasan tanah paya di Indonesia: Kajian kes di Surabaya dan sekitarnya (Residential development and wetland fragmentation in Indonesia: A case study of Surabaya and its surrounding) Abstract   PDF
Suprajaka Suprajaka, Hartono Hartono, Ratnawati Yuni Suryandari, Aris Poniman, Suratman Suratman
 
Vol 5, No 2 (2009) Pembangunan pekerja pengetahuan di teknopol Cyberjaya, Malaysia dan Bengaluru International Tech Park (BITP), India – Satu perbandingan (The development of K - workers in the t echnopoles of Malaysia’s Cyberjaya and India’s Bengaluru International Tech Park (BITP) – A comparison) Abstract   PDF
Jalaluddin Abdul Malek, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 9, No 3 (2013) Pembangunan pelancongan lestari di Melaka: Perspektif pelancong (Sustainable tourism development in Malacca: Tourists perspective) Abstract   PDF
Er Ah Choy
 
Vol 7, No 2 (2011) Pembangunan program homestay di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia: Profil, produk dan prospek (Homestay programme development in the Northern Region of Peninsular Malaysia: Profile, products and prospects) Abstract   PDF
Jabil Mapjabil, Siti Asma’ Mohd Rosdi, Munir Shuib, Sharmini Abdullah
 
Vol 8, No 2 (2012) Pembangunan sosioekonomi dan pandangan belia terhadap isu semasa di kawasan Parlimen Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Socio-economic issues in the Batu parliamentary area of Kuala Lumpur: Perception of local youths) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 10, No 3 (2014) Pembangunan usahawan tani melalui inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR): Satu kajian kes ( The development of agro-entrepreneurs through Corporate Social Responsibility initiatives: A case study in Pasir Puteh Kelantan) Abstract   PDF
Sarmila MS, Ramli Z, N Lyndon, Azima AM, Suhana S, Rosniza Aznie, S Selvadurai
 
Vol 10, No 8 (2014) Pembelajaran berasaskan projek perundingan pelancongan sebagai wadah pemerkasaan modal insan pelajar siswazah (Tourism consultancy project-based learning as medium in empowering the human capital of graduate students) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Jamilah Mohamad, Mushrifah Idris, Sri Winarni Samsir, Ahmad Nazrin Aris Anuar, Nur Atiqah Kamarus Zaman, Nur Amirah Kamarus Zaman
 
Vol 10, No 8 (2014) Pembentukan destinasi mesra pelancong berasaskan perspektif pelancong domestik (Developing A tourist friendly destination from the perspective of domestic tourists) Abstract   PDF
Ahmad Nazrin Aris Anuar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Yusof Hussain, Amriah Buang, Sri Winarni Samsir
 
Vol 9, No 4 (2013) Pembentukan modal insan Orang Asli Darat dan Laut di Malaysia (The human capital formation amongst Orang Asli Darat (Forest people) and Orang Asli Laut (Sea people) in Malaysia) Abstract   PDF
W. A. Amir Zal
 
Vol 12, No 10 (2016) Pembinaan bangsa Malaysia (1): Kajian empirikal tahap patriotisme belia Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Shamsul Anuar Nasarah, Zaheruddin Othman
 
Vol 12, No 10 (2016) Pembinaan bangsa Malaysia (2): Kajian empirikal tahap bangga negara belia Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Shamsul Anuar Nasarah
 
Vol 7, No 3 (2011) Pembinaan dan pengukuhan identiti sebagai da’i: Pengalaman pendakwah wanita di Malaysia (The identity development and consolidation of Muslim women preachers: The Malaysian experience) Abstract   PDF
Mimi Hanida Abdul Mutalib
 
Vol 8, No 9 (2012) Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwi- kerjaya di Malaysia (Financial decision making: A case study on dual-career families in Malaysia) Abstract   PDF
Zaimah R, Sarmila MD, Abd.Hair Awang, N. Lyndon, Selvadurai S, Suhana Saad, Azima AM, Rosniza Aznie CR
 
Vol 5, No 1 (2009) Pemerintahan Pakatan Rakyat (PR): Kajian pungutan pendapat di kalangan kakitangan awam Negeri Selangor, Malaysia (The Pakatan Rakyat (PR) rule of Selangor: An opini on study of public servants in the state of Selangor , Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Kamaruddin M Said
 
Vol 9, No 3 (2013) Pemerkasaan asset semula jadi untuk kelestarian pelancongan di Negeri Pahang (Empowering the natural touristic assets for sustainable tourism in the State of Pahang) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mushrifah Idris, Amriah Buang, Nur Amirah Kamarus Zaman, Sri Winarni Samsir, Ahmad Nazrin Aris Anuar
 
Vol 10, No 1 (2014) Pemerkasaan dengan media sosial: Aplikasi facebook dan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam kalangan mahasiswa Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia ( Empowerment by social media: Facebook applications and learning English among students of Anthropology and Sociology, Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Lyndon, N, Suhana S, Sivapalan S, Azima AM, Mohd Yusof Hussain, Abd Hair Awang, Zaimah, R, Sarmila MS, Lim Jie Wei
 
Vol 6, No 1 (2010) Pemerkasaan pengguna dadah dalam institusi pemulihan di Malaysia: Ke arah menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat (Empowering drug addicts in a Malaysian rehabilitation centre : Towards a lasting individual and society wellbeing) Abstract   PDF
Rokiah Ismail
 
Vol 8, No 6 (2012) Pemerkasaan wanita desa: Kajian ke atas Kumpulan Ekonomi Wanita (KEW), Kuala Teriang, Langkawi, Kedah (Empowerment of rural women: A study of Women Economic Group (WEG) of Kuala Teriang, Langkawi, Kedah) Abstract   PDF
Nur Hafizah Yusoff, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 13, No 2 (2017): May 2017 Pemetaan Bahan Bakar Bagi Pengurusan Kebakaran Hutan di Semenanjung Malaysia (Fuel Mapping for Forest Fire Management in Peninsula Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Dini Hairi Suliman, Mastura Mahmud
 
Vol 9, No 1 (2013) Pemetaan kegagalan cerun di Pulau Pinang dengan menggunakan Rangkaian Saraf Buatan (ANN) (Mapping slope failure vulnerability in Penang using Artificial Neural Network (ANN) Abstract   PDF
Nuriah Abd Majid, Wan Mohd Muhiyuddin Wan Ibrahim Wan Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2011) Pemetaan neraca dan valuasi ekonomi sumber daya pulau kecil (Mapping the balance and economic valuation of a small island’s natural resources – The case of the Dewakang Besar, Indonesia) Abstract   PDF
Taufik Hidayatullah, Ratnawati Yuni Suryandari, Anggoro C. Fitriyanto, Irmadi Nahib
 
Vol 12, No 11 (2016) Pemikiran belia Malaysia: Pengaruh umur, etnisiti dan status ekonomi (Thoughts of Malaysian youth: Influences of age, ethnicity and economic status) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid, Muammar Ghaddafi Hanafiah
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Pemilikan rumah bergadaijanji di Malaysia: Isu dan solusi jangka masa panjang (Mortgaged home ownership in Malaysia: Issues and long term solutions) Abstract   PDF
Hasniyati Hamzah, Nazari Ismail
 
Vol 10, No 3 (2014) Pemuliharaan hutan dalam kalangan masyarakat Semaq Beri di Negeri Terengganu, Malaysia (Forest conservation and the Semaq Beri community of Terengganu, Malaysia) Abstract   PDF
Ramle Abdullah, Asmawi Ibrahim, Mohamad Hafis Amat Simin, Nur Hafizah Ramle, Mohd Sukhairi Mat Rasat
 
Vol 8, No 2 (2012) Pencapaian skim kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dalam lanskap pembangunan luar bandar: Satu penilaian (Malaysian rural development and the achievement of the Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) micro-credit scheme: An appraisal) Abstract   PDF
Mohamed Zaini Omar, Main Rindam, Che Supian Mohamad Nor
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Pencemaran bau di Malaysia: Keperluan bagi pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Peraturan-peraturan Pencemaran Kualiti Udara) (Odour pollution in Malaysia: Requirements for amendments of the Environmental Quality Act 1974 [Air Quality Policy Regulations]) Abstract   PDF
Zaini Sakawi
 
Vol 11, No 11 (2015) Pencemaran habuk di Lembah Klang melalui analisis statistik boxplot (Gauging dust pollution in Malaysia’s Klang Valley using statistical analysis of boxplot) Abstract   PDF
Siti Haslina Mohd Shafie, Mastura Mahmud
 
Vol 12, No 5 (2016) Pencemaran habuk di Malaysia: Mengesan taburan konsentrasi PM10 di pusat bandar, sub bandar dan pinggir bandar di Ipoh, Perak (Dust pollution in Malaysia: An investigation of the distribution of PM10 in the city centre, sub-cities and suburbs of Ipoh, Perak) Abstract   PDF
Mohd Hairy Ibrahim, Fauziah Che Leh, Nur Kalsum Mohd Isa, Mazlini Adnan
 
Vol 5, No 2 (2009) Pencemaran udara berikutan peristiwa jerebu tahun 2005:Kajian kes di Perai, Pulau Pinang, Malaysia (Air pollution during the haze event of 2005: The case of Perai, Pulau Pinang, Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Nuur Huraizah Abu Hanifiah
 
Vol 6, No 3 (2010) Pencemaran udara di Bukit Rambai, Melaka sewaktu peristiwa jerebu tahun 2005 (Air pollution at Bukit Rambai, Melaka during the haze episode of 2005) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Iza Hadila Ab Llah
 
Vol 12, No 13 (2016) Pencirian pelancong belia dalam Pelancongan Acara semasa Tahun Melawat Malaysia 2014 (Characterizing the Youth Tourists in Event Tourism: a case of Visit Malaysia Year 2014) Abstract   PDF
Zurina Ahmad Saidi, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Fatin Umaira Mohamad Azian
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendapat politik awam pra-Pilihan Raya Umum ke-13 di Kedah (Pre-13th national elections public political opinion in Kedah) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Mohd Jalaludin Hashim, Novel Lyndon, Viknesh Ramachandran
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pendekatan kualitatif untuk memahami kualiti hidup masyarakat orang asli di Pahang (Qualitative approach to understanding the quality of life of an indigenous community in Pahang) Abstract   PDF
Vivien W.C. Yew, Saiful Farisin Md Ramlan, Mohd Rusydi Ahmad
 
Vol 10, No 6 (2014) Pendekatan permakultur bagi mewujudkan gunatanah pertanian lestari di Malaysia: Kajian kes di Kuala Ping, Terengganu (Permaculture for sustainable agricultural landuse in Malaysia: A case study of Kuala Ping, Terengganu) Abstract   PDF
Alamah Misni, Muhammad Arbain Md Zaki, Faridatul Akma Abdul Latif
 
Vol 12, No 12 (2016) Pendekatan strategik dalam pelancongan pendidikan di destinasi ekopelancongan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) ( Strategic approaches in educational tourism in ecotourism sites in the East Coast Economic Region) Abstract   PDF
Siti Kasmera Ariffin, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Ekhwan Toriman, Sri Winarni Samsir, Mushrifah Idris
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pendemokrasian mahasiswa di Intitusi Pengajian Tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia (Democratization of students at institution of higher learning in Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Roslizawati Taib, Mohd Rizal Yaakop
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendidikan dan komuniti Bidayuh: Kajian kes perbezaan gender dalam penyertaan dan pencapaian (Education and the Bidayuh community – A case of gendered participation and attainment) Abstract   PDF
Novel Lyndon, S. Selvadurai, Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Rosniza Aznie C.R, Mohd Noor Shahizan Ali, Mohd Helmi Abd Rahim
 
Vol 12, No 4 (2016) Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis kepentingan penghayatan mazhab Syafie (Islamic education in Malaysia: Analysing the significance of appreciating the Shafi’i school) Abstract   PDF
Nornajwa Ghazali
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan Pembangunan Lestari - Hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar (Education for Sustainable Development (ESD) - The awareness connection between parents and students) Abstract   PDF
Hanifah Mahat, Shaharuddin Ahmad, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Noraziah Ali
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan rentas sempadan dan isu kepuasan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan – Kajian kes pelajar antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia (Cross-border education and the satisfaction issue of the service delivery system – The case of international students in Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Zaimah, R., Abd Hair Awang, Izzurazlia Ibrahim
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendidikan warisan di muzium: Kajian berkaitan penggunaan laras bahasanya (The language of heritage education in Malaysian museums) Abstract   PDF
Ab Samad Kechot, Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Zuraidah Hassan, Daeng Haliza Daeng Jamal
 
Vol 11, No 2 (2015) Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: Satu analisis tentatif (Deciphering innovative behaviours of Malaysia’s small halal food enterprises: A tentative analysis) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Ahmad Raflis Che Omar, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Zaimah Ramli, Azima Abdul Manaf
 
Vol 7, No 2 (2011) Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking) Abstract   PDF
Shim Man Kit, Aisyah Abdul Rahman
 
Vol 12, No 14 (2016) Penentu keterlibatan nelayan pesisir pantai dalam aktiviti bukan pertanian di Kuala Kedah, Kedah (Determinants of participation in non-agricultural activities among coastal fisherman in Kuala Kedah, Kedah) Abstract   PDF
Ahmad Zubir Ibrahim, Abd.Rahim Anuar
 
Vol 11, No 10 (2015) Penentu keterlibatan pekerja dalam latihan: Kes sektor pendidikan swasta di Malaysia (Determinants of employee participation in on-the-job training: The case of private education sector in Malaysia) Abstract   PDF
Rahmah Ismail, Rosnita Hamzah, Liew Chei Siang
 
Vol 11, No 9 (2015) Penentuan tahap pencemaran udara di Malaysia menggunakan pendekatan penunjuk bio (Liken): Kajian kes Bandar Baru Bangi (Determination of Malaysia’s air pollution levels using bio-indicators approach (Lichen): A case study of Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Azlan Abas, Azahan Awang
 
Vol 11, No 8 (2015) Penerimaan kempen pendermaan organ dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: Satu kajian pendapat awam (Acceptance of organ donations among Muslims in Malaysia: A public opinion study) Abstract   PDF
Hasfazila Lisa@Andi, Mohd Helmi Abd. Rahim, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 11 (2016) Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa: Perbandingan fonologi Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung (In search of Malay solidarity via dialects: Mainstream phonological affinities of Sarawak Sadong Malay and Peninsular Malay) Abstract   PDF
Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Ab. Samad Kechot, Sharhaniza Othman
 
Vol 11, No 11 (2015) Pengajaran bahasa Melayu baku dalam kalangan komuniti perbatasan: Satu kajian pengaruh dialek Patani di Selatan Thailand (The teaching of standard Malay in cross-border communities: An inquiry into the influence of the Patani dialect in Southern Thailand) Abstract   PDF
Kartini Wado, Zulkifley Hamid, Pareeda Hayeeteh, Suhaila Binsama-ae
 
Vol 11, No 9 (2015) Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: Satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah (Family experience with caregiving to mental patients: A comparative study of rural and urban communities in Perak and Kedah, Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pengaruh amalan komunikasi terhadap penglibatan belia dalam kesukarelawanan (The influence of communication practices on youth’s participation in volunteerisme) Abstract   PDF
Mohd Yusri Ibrahim
 
Vol 12, No 8 (2016) Pengaruh aspek pengalaman ekopelancongan terhadap jangkauan kepuasan pelancong di Malaysia: Kajian kes Melaka Abstract   PDF
Hamidi Ismail, Md Sirat Abu
 
Vol 8, No 7 (2012) Pengaruh gerrymandering terhadap pola pengundian di Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kajang dan Bangi, Malaysia (Influence of gerrymandering on voting patterns in the Constituency Legislative Assembly Area of Kajang and Bangi, Malaysia) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
501 - 600 of 931 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>